Náuka a zmluvy 126
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 126

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v dome Brighama Younga v Nauvoo v štáte Illinois 9. júla 1841. V tejto dobe bol Brigham Young prezidentom Kvóra dvanástich apoštolov.

  1–3, Brigham Young je pochválený za svoju prácu a uvoľnený z budúcich ciest za hranice.

  1 Drahý a milovaný brat aBrigham Young, veru tak hovorí Pán tebe: Služobník môj Brigham, nie je už žiadané z ruky tvojej, aby si opúšťal rodinu svoju ako v časoch minulých, lebo obeť tvoja je pre mňa prijateľná.

  2 Videl som tvoju aprácu a námahu pri putovaniach pre meno moje.

  3 Takže prikazujem ti, aby si posielal slovo moje za hranice a venoval zvláštnu starostlivosť arodine svojej od tejto doby naďalej a naveky. Amen.