Písma
Náuka a zmluvy 5
predchádzajúce ďalej

Oddiel 5

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony v štáte Pensylvánia v marci 1829, na žiadosť Martina Harrisa.

1–10, Toto pokolenie obdrží Pánovo slovo skrze Josepha Smitha; 11–18, Traja svedkovia budú svedčiť o Knihe Mormonovej; 19–20, Slovo Pánovo bude potvrdzované ako v dobách predošlých; 21–35, Martin Harris môže činiť pokánie a byť jedným zo svedkov.

1 Hľa, hovorím ti, že keďže si môj služobník aMartin Harris prial svedectvo z ruky mojej, že ty, služobník môj Joseph Smith ml., máš bdosky, o ktorých si svedčil a vydával svedectvo, že si ich obdržal odo mňa;

2 A teraz, hľa, ty mu povieš toto – ten, ktorý hovoril k tebe, ti povedal: Ja, Pán, som Boh a dal som tieto veci tebe, služobníkovi svojmu Josephovi Smithovi ml., a prikázal som ti, aby si stál ako asvedok týchto vecí;

3 A ja som dal, aby si so mnou vstúpil do zmluvy, že ich neukážeš, iba ak tým aosobám, ktorým som ti prikázal; a nemáš nad nimi žiadnu bmoc, iba ak ti ju ja dám.

4 A ty máš dar prekladať dosky; a toto je prvý dar, ktorý som ti udelil; a prikázal som, že si nemáš činiť nárok na žiadny ďalší dar, pokiaľ zámer môj nebude v tomto naplnený; lebo ja ti nedám žiadny iný dar, pokiaľ to nebude dokončené.

5 Veru hovorím ti, že beda príde na obyvateľov zeme, ak anebudú počúvať slová moje;

6 Lebo neskôr budeš avysvätený a vyjdeš, a budeš odovzdávať bslová moje deťom ľudským.

7 Hľa, ak nebudú averiť slovám mojim, neverili by tebe, služobník môj Joseph, aj keby bolo možné, aby si im ukázal všetky tieto veci, ktoré som ti zveril.

8 Ó, toto aneveriacebtvrdošijné pokolenie – hnev môj vzplanul proti nim.

9 Hľa, veru hovorím ti, auchoval som tieto veci, ktoré som zveril tebe, služobník môj Joseph, pre múdry zámer vo mne, a ten bude oznámený budúcim pokoleniam;

10 Ale toto pokolenie bude mať slovo moje skrze teba;

11 A okrem svedectva tvojho bude mať asvedectvo troch služobníkov mojich, ktorých povolám a vysvätím, ktorým ukážem tieto veci, a oni vyjdú so slovami mojimi, ktoré sú dané skrze teba.

12 Áno, budú vedieť s istotou, že tieto veci sú pravdivé, lebo z neba im to oznámim.

13 Dám im moc, aby mohli uzrieť a vidieť tieto veci tak, ako sú;

14 anikomu inému medzi týmto pokolením nedám túto moc obdržať rovnaké svedectvo, na tomto začiatku, kedy bcirkev moja povstáva a vychádza z pustatiny – jasná ako cmesiac a žiarivá ako slnko, a desivá ako vojsko so zástavami.

15 A svedectvo troch asvedkov ja vyšlem o slove mojom.

16 A hľa, ktokoľvek auverí slovám mojim, tých bnavštívim cprejavom dDucha svojho; a oni budú ezrodení zo mňa, dokonca z vody a z Ducha –

17 A vy musíte ešte veľmi malú chvíľu počkať, lebo ešte nie ste avysvätení –

18 A ich svedectvo tiež vyjde k aodsúdeniu tohto pokolenia, ak zatvrdia srdcia svoje proti slovám Pána;

19 Lebo abič pustošenia vyjde medzi obyvateľov zeme a bude naďalej z času na čas vylievaný, ak bnebudú činiť pokánie, až pokiaľ bude zem cprázdna a jej obyvatelia budú strávení a úplne zničení jasom dpríchodu môjho.

20 Hľa, hovorím ti tieto veci, dokonca ako som ahovoril ľuďom o zničení Jeruzalema; a bslovo moje bude potvrdzované v tejto dobe, tak ako bolo potvrdzované doposiaľ.

21 A teraz ti prikazujem, služobník môj Joseph, aby si činil pokánie a kráčal predo mnou vzpriamene, a nepoddával sa viac už presviedčaniu ľudí;

22 A aby si bol pevný v azachovávaní prikázaní, ktoré som ti prikázal; a ak budeš toto činiť, hľa, dám ti večný život, aj keby si bol bzabitý.

23 A teraz, znova, hovorím ti, služobník môj Joseph, ohľadom amuža, ktorý si praje svedectvo –

24 Hľa, hovorím mu, on sa povyšuje a nepokoruje sa dostatočne predo mnou; ale ak sa skloní predo mnou a pokorí sa v mocnej modlitbe a viere, v úprimnosti srdca svojho, potom mu dám auzrieť veci, ktoré si praje vidieť.

25 A potom povie ľuďom tohto pokolenia: Hľa, videl som veci, ktoré Pán ukázal Josephovi Smithovi ml., a aviem s istotou, že sú pravdivé, lebo som ich videl, lebo mi boli ukázané mocou Boha, a nie človeka.

26 A ja Pán mu prikazujem, služobníkovi svojmu Martinovi Harrisovi, aby im ohľadom týchto vecí nepovedal viac, iba ak povie: Videl som ich a boli mi ukázané mocou Božou; a toto sú slová, ktoré povie.

27 A ak to poprie, poruší zmluvu, ktorú predtým so mnou učinil, a hľa, je odsúdený.

28 A teraz, pokiaľ sa nepokorí a neprizná predo mnou tie veci, ktoré učinil, ktoré sú zlé, a neučiní so mnou zmluvu, že bude zachovávať prikázania moje, a ak nebude preukazovať vieru vo mňa, hľa, hovorím mu, nebude vidieť tie veci, lebo mu nedám pohliadnuť na tie veci, o ktorých som hovoril.

29 A keby tomu tak bolo, prikazujem ti, služobník môj Joseph, aby si mu povedal, že už nebude ohľadom tejto záležitosti viac činiť ani ma viac obťažovať.

30 A keby tomu tak bolo, hľa, hovorím ti, Joseph, keď preložíš niekoľko ďalších strán, prestaneš načas, dokiaľ ti opäť neprikážem; potom môžeš znova prekladať.

31 A pokiaľ toto neučiníš, hľa, nebudeš už viac mať dar a odnímem ti veci, ktoré som ti zveril.

32 A teraz, pretože predvídam, že budú snovať úklady, aby ťa zničili, áno, predvídam, že ak sa nepokorí služobník môj Martin Harris a ak neobdrží svedectvo z ruky mojej, upadne do priestupku;

33 A sú mnohí, ktorí snujú úklady, aby ťa avyhladili z tváre zeme; a z toho dôvodu, aby dni tvoje mohli byť predĺžené, som ti dal tieto prikázania.

34 Áno, a z toho dôvodu som povedal: Prestaň a pokojne stoj, dokiaľ ti neprikážem, a ja azaistím prostriedky, s ktorými môžeš uskutočniť vec, ktorú som ti prikázal.

35 A ak budeš averný v zachovávaní prikázaní mojich, budeš posledného dňa bpozdvihnutý. Amen.