Písma
Náuka a zmluvy 39
predchádzajúce ďalej

Oddiel 39

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Jamesovi Covelovi vo Fayette v štáte New York 5. januára 1831. James Covel, ktorý bol asi štyridsať rokov metodistickým pastorom, učinil s Pánom zmluvu, že poslúchne akýkoľvek príkaz, ktorý mu Pán dá skrze Josepha, Proroka.

1–4, Svätí majú moc stať sa synmi Božími; 5–6, Prijať evanjelium znamená prijať Krista; 7–14, Jamesovi Covelovi je prikázané, aby bol pokrstený a aby pracoval na Pánovej vinici; 15–21, Pánovi služobníci majú pred druhým príchodom kázať evanjelium; 22–24, Tí, ktorí prijmú evanjelium, budú zhromaždení na čas a na večnosť.

1 Počuj a počúvaj hlas toho, kto je od celej avečnosti po celú večnosť, Veľkého bJa som, dokonca Ježiša Krista –

2 aSvetla a života sveta, svetla, ktoré svieti v temnote, a temnota ho nechápe;

3 Toho, ktorý prišiel v azenite času ku svojim vlastným, a moji vlastní ma neprijali;

4 Ale toľkým, koľkí ma prijali som dal moc stať sa asynmi mojimi; a dokonca tak dám toľkým, koľkí ma prijmú moc stať sa synmi mojimi.

5 A veru, veru hovorím ti, ten, kto prijíma evanjelium moje, mňa aprijíma; a ten, kto evanjelium moje neprijíma, neprijíma mňa.

6 A toto je aevanjelium moje – pokánie a krst vodou, a potom prichádza bkrst ohňom a Duchom Svätým, dokonca Utešiteľom, ktorý ukazuje všetky veci a cučí pokojné veci kráľovstva.

7 A teraz, hľa, hovorím ti, služobník môj aJames, hľadel som na skutky tvoje a poznám ťa.

8 A veru hovorím ti, srdce tvoje je teraz v tejto dobe spravodlivé predo mnou; a hľa, udelil som veľké požehnania na hlavu tvoju;

9 A predsa, videl si veľký zármutok, lebo si ma veľakrát zavrhol pre pýchu a starosti asveta.

10 Ale hľa, dni vyslobodenia tvojho prišli, ak budeš poslúchať hlas môj, ktorý ti hovorí: Povstaň a buď apokrstený, a zmy hriechy svoje, vzývajúc meno moje, a obdržíš Ducha môjho a požehnanie také veľké, aké si nikdy nepoznal.

11 A ak tak učiníš, pripravil som ťa pre väčšie dielo. Budeš kázať plnosť evanjelia môjho, ktoré som vyslal v týchto posledných dňoch, zmluvu, ktorú som vyslal, aby som aprinavrátil späť ľud svoj, ktorý je z domu Izraela.

12 A stane sa, že na tebe aspočinie moc; budeš mať veľkú vieru a ja budem s tebou, a pôjdem pred tvárou tvojou.

13 Ty si povolaný apracovať na vinici mojej a budovať cirkev moju, a bnastoliť Sion, aby sa mohol na pahorkoch radovať a cprekvitať.

14 Hľa, veru, veru hovorím ti, nie si povolaný ísť do východných krajín, ale si povolaný ísť do Ohia.

15 A nakoľko sa ľud môj zhromaždí v Ohiu, uchoval som v zásobe apožehnanie také, aké nie je známe medzi deťmi ľudskými, a bude vyliate na ich hlavy. A odtiaľ mužovia vyjdú do bvšetkých cnárodov.

16 Hľa, veru, veru hovorím vám, že ľud v Ohiu ma vzýva s veľkou vierou, mysliac si, že zadržím ruku svoju v súde nad národmi, ale ja nemôžem poprieť slovo svoje.

17 A preto zaberte s mocou svojou a povolajte verných robotníkov na vinicu moju, aby mohla byť naposledy aprerezávaná.

18 A nakoľko budú činiť pokánie a prijmú plnosť evanjelia môjho, a stanú sa posvätenými, zadržím ruku svoju v asúde.

19 A preto, vyjdite volajúc hlasným hlasom, hovoriac: Kráľovstvo nebeské je na dosah; volajúc: Hosana! Požehnané buď meno Boha Najvyššieho.

20 Vyjdite krstiac vodou, pripravujúc cestu pred tvárou mojou pre dobu apríchodu môjho;

21 Lebo čas je na dosah; adeň alebo hodinu žiadny človek bnepozná; ale isto príde.

22 A ten, kto prijíma tieto veci, prijíma mňa; a budú zhromaždení ku mne na čas a na večnosť.

23 A znova, stane sa, že na všetkých, ktorých pokrstíte vodou, vložíte aruky svoje, a oni obdržia bdar Ducha Svätého a budú cvyzerať znamenia dpríchodu môjho, a budú ma poznať.

24 Hľa, prídem rýchlo. Tak je. Amen.