Písma
Náuka a zmluvy 52
predchádzajúce ďalej

Oddiel 52

Zjavenie dané starším Cirkvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 6. júna 1831. V Kirtlande sa konala konferencia, ktorá začala 3. júna a skončila 6. júna. Na tejto konferencii boli urobené prvé určité vysvätenia do úradu vysokého kňaza a isté prejavy falošných a klamúcich duchov boli rozoznané a duchovia boli pokarhaní.

1–2, Je určené, že budúca konferencia sa má konať v Missouri; 3–8, Istí starší sú určení k tomu, aby cestovali spoločne; 9–11, Starší majú učiť to, čo apoštoli a proroci napísali; 12–21, Tí, ktorí sú osvietení Duchom, prinášajú ovocie chvály a múdrosti; 22–44, Rôzni starší sú určení k tomu, aby išli kážuc evanjelium, zatiaľ čo pocestujú do Missouri na konferenciu.

1 Hľa, tak hovorí Pán starším, ktorých povolal a avyvolil v týchto posledných dňoch hlasom svojho Ducha –

2 Hovoriac: Ja, Pán, vám oznámim, čo chcem, aby ste činili od tohto času do budúcej konferencie, ktorá sa bude konať v Missouri, v akrajine, ktorú bzasvätím ľudu svojmu, ktorí sú czvyškom Jákoba, a tým, ktorí sú dedičmi podľa dzmluvy.

3 A preto, veru hovorím vám, nech sa služobníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon vydajú na cestu svoju, hneď ako budú môcť byť vykonané prípravy k tomu, aby opustili domov svoj a putovali do krajiny Missouri.

4 A nakoľko mi budú verní, bude im oznámené, čo budú činiť;

5 A tiež, nakoľko budú verní, bude im oznámená akrajina vášho dedičstva.

6 A nakoľko verní nebudú, budú odrezaní, dokonca ako ja chcem, ako sa mi zdá dobré.

7 A znova, veru hovorím vám, nech sa služobník môj Lyman Wight a služobník môj John Corrill vydajú rýchlo na cestu svoju;

8 A tiež služobník môj John Murdock a služobník môj Hyrum Smith sa vydajú na cestu svoju na rovnaké miesto cez Detroit.

9 A odtiaľ nech putujú kážuc slovo cestou, nehovoriac ažiadne iné veci než to, čo bproroci a apoštoli napísali, a to, čo sú učení cUtešiteľom skrze modlitbu viery.

10 Nech idú advaja a dvaja, a tak nech kážu cestou v každom spoločenstve, krstiac bvodou a kladením crúk na brehu pri vode.

11 Lebo tak hovorí Pán: Skrátim dielo svoje v aspravodlivosti, lebo prichádzajú dni, kedy vyšlem súd k víťazstvu.

12 A nech sa služobník môj Lyman Wight má na pozore, lebo Satan si praje apreosiať ho ako plevy.

13 A hľa, ten, kto je averný, bude učinený panovníkom nad mnohými vecami.

14 A znova, dám vám vzor vo všetkých veciach, aby ste nemuseli byť oklamaní; lebo Satan je všade v krajine a chodí oklamávajúc národy –

15 A preto ten, kto sa modlí, ktorého duch je askrúšený, ten je mnou bprijatý, ak je poslušný cobradov mojich.

16 Ten, kto hovorí, ktorého duch je skrúšený, ktorého reč je mierna a povznáša, ten je z Boha, ak je poslušný obradov mojich.

17 A znova, ten, kto sa chveje pod mocou mojou, bude učinený asilným a bude prinášať ovocie chvály a bmúdrosti, podľa zjavení a právd, ktoré som vám dal.

18 A znova, ten, kto je premožený a aneprináša ovocie, dokonca podľa tohto vzoru, ten nie je zo mňa.

19 A preto, podľa tohto vzoru budete arozoznávať duchov vo všetkých prípadoch pod celými nebesami.

20 A tie dni prišli; ľuďom sa bude adiať podľa ich viery.

21 Hľa, toto prikázanie je dané všetkým starším, ktorých som vyvolil.

22 A znova, hovorím vám, nech sa služobník môj aThomas B. Marsh a služobník môj Ezra Thayre tiež vydajú na cestu svoju, kážuc slovo cestou do tej istej krajiny.

23 A znova, nech sa služobník môj Isaac Morley a služobník môj Ezra Booth vydajú na cestu svoju, tiež kážuc slovo cestou do tej istej krajiny.

24 A znova, nech sa služobníci moji aEdward Partridge a Martin Harris vydajú na cestu svoju so služobníkmi mojimi Sidneym Rigdonom a Josephom Smithom ml.

25 Nech sa služobníci moji David Whitmer a Harvey Whitlock tiež vydajú na cestu svoju a kážu cestou do tej istej krajiny.

26 A nech sa služobníci moji aParley P. PrattbOrson Pratt vydajú na cestu svoju a kážu cestou, dokonca do tej istej krajiny.

27 A nech sa služobníci moji Solomon Hancock a Simeon Carter tiež vydajú na cestu svoju do tej istej krajiny a kážu cestou.

28 Nech sa služobníci moji Edson Fuller a Jacob Scott tiež vydajú na cestu svoju.

29 Nech sa služobníci moji Levi W. Hancock a Zebedee Coltrin tiež vydajú na cestu svoju.

30 Nech sa služobníci moji Reynolds Cahoon a Samuel H. Smith tiež vydajú na cestu svoju.

31 Nech sa služobníci moji Wheeler Baldwin a William Carter tiež vydajú na cestu svoju.

32 A nech služobníci moji aNewel Knight a Selah J. Griffin sú obaja vysvätení, a tiež sa vydajú na cestu svoju.

33 Áno, veru hovorím, nech sa všetci títo vydajú na cestu svoju na jedno miesto, vo svojich rôznych smeroch, a žiadny človek nebude stavať na azáklade druhého a nebude putovať v stopách druhého.

34 Ten, kto je verný, ten bude zachovaný a požehnaný mnohým aovocím.

35 A znova, hovorím vám, nech sa služobníci moji Joseph Wakefield a Solomon Humphrey vydajú na cestu svoju do východných krajín;

36 Nech pracujú s rodinami svojimi, aneoznamujúc žiadne iné veci než to, čo proroci a apoštoli, to, čo bvideli a počuli a čomu úplne naisto cveria, aby proroctvá mohli byť splnené.

37 V dôsledku priestupku nech to, čo bolo udelené Hemanovi Bassetovi, je mu aodňaté a vložené na hlavu Simondsa Rydera.

38 A znova, veru hovorím vám, nech je Jared Carter avysvätený za kňaza, a tiež nech je George James vysvätený za bkňaza.

39 Nech zvyšok starších abdie nad cirkvami a nech oznamujú slovo v okolitých krajoch; a nech pracujú svojimi vlastnými rukami, aby nebolo praktizované žiadne bmodlárstvo ani zlovoľnosť.

40 A pamätajte vo všetkých veciach na achudobnýchbnúdznych, na chorých a sužovaných, lebo ten, kto nečiní tieto veci, ten nie je učeníkom mojím.

41 A znova, nech služobníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon, a Edward Partridge vezmú so sebou aodporučenie od cirkvi. A nech je tiež jedno získané pre služobníka môjho Olivera Cowderyho.

42 A práve tak, dokonca ako som hovoril, ak budete verní, zhromaždíte sa, aby ste sa radovali v krajine aMissouri, ktorá je krajinou bdedičstva vášho, ktorá je teraz krajinou nepriateľov vašich.

43 Ale hľa, ja, Pán, urýchlim mesto v jeho čase a budem korunovať verných aradosťou a radovaním sa.

44 Hľa, ja som Ježiš Kristus, Syn Boží, a ja ich apozdvihnem posledného dňa. Tak je. Amen.