Písma
Náuka a zmluvy 79
predchádzajúce ďalej

Oddiel 79

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 12. marca 1832.

1–4, Jared Carter je povolaný kázať evanjelium skrze Utešiteľa.

1 Veru hovorím ti, že je vôľou mojou, aby služobník môj Jared Carter išiel znova do východných krajín, od miesta k miestu a od mesta k mestu, v moci avysvätenia, ktorou bol vysvätený, hlásajúc radostné zvesti veľkej radosti, dokonca večné evanjelium.

2 A ja na neho zošlem aUtešiteľa, ktorý ho bude učiť pravdu a cestu, ktorou pôjde;

3 A nakoľko bude verný, budem ho znova korunovať snopmi.

4 A preto, nech sa srdce tvoje raduje, služobník môj Jared Carter, a aneboj sa, hovorí Pán tvoj, dokonca Ježiš Kristus. Amen.