Písma
Náuka a zmluvy 88


Oddiel 88

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 27. a 28. decembra 1832 a 3. januára 1833. Prorok ho označil ako „‚list olivový‘ … odtrhnutý zo stromu raja, Pánovo posolstvo pokoja pre nás“. Zjavenie bolo dané po tom ako sa vysokí kňazi modlili „oddelene a nahlas k Pánovi, aby nám zjavil svoju vôľu ohľadom vybudovania Sionu“.

1–5, Verní Svätí dostávajú oného Utešiteľa, ktorý je sľubom večného života; 6–13, Všetky veci sú ovládané a riadené svetlom Kristovým; 14–16, Vzkriesenie prichádza skrze vykúpenie; 17–31, Poslušnosť celestiálneho, terestriálneho alebo telestiálneho zákona pripravuje ľudí pre tomu prislúchajúce kráľovstvo a slávu; 32–35, Tí, ktorí chcú zotrvať v hriechu zostávajú naďalej špinaví; 36–41, Všetky kráľovstvá sú riadené zákonom; 42–45, Boh dal zákon pre všetky veci; 46–50, Človek pochopí dokonca Boha; 51–61, Podobenstvo o mužovi, ktorý posiela svojich služobníkov na pole a ktorý ich postupne navštevuje; 62–73, Priblížte sa Pánovi, a uvidíte Jeho tvár; 74–80, Posväťte sa a učte sa navzájom náuky kráľovstva; 81–85, Každý človek, ktorý bol varovaný, má varovať svojho blížneho; 86–94, Znamenia, rozruch živlov a anjeli pripravujú cestu pre príchod Pána; 95–102, Anjelské trúby vyvolávajú mŕtvych v ich poradí; 103–116, Anjelské trúby hlásajú znovuzriadenie evanjelia, pád Babylonu a bitku veľkého Boha; 117–126, Vyhľadávajte poznanie, vybudujte dom Boží (chrám) a zaodejte sa putom pravej lásky; 127–141, Je uvedený rád Školy prorokov, vrátane obradu umývania nôh.

1 Veru, tak hovorí Pán vám, ktorí ste sa spolu zhromaždili, aby ste prijali vôľu jeho ohľadom seba:

2 Hľa, toto je príjemné vášmu Pánovi a anjeli sa nad vami aradujú; balmužny modlitieb vašich vystúpili k ušiam Pána cSabaota a sú zaznamenané v dknihe mien posvätených, dokonca tých z celestiálneho sveta.

3 A preto, teraz vám posielam iného aUtešiteľa, dokonca vám, priateľom svojim, aby mohol zostať v srdci vašom, dokonca bSvätého Ducha zasľúbenia; ktorý to iný Utešiteľ je ten istý, ktorého som zasľúbil učeníkom svojim, ako je zaznamenané vo svedectve Jána.

4 Tento Utešiteľ je sľubom, ktorý vám dávam o avečnom živote, dokonca o bsláve celestiálneho kráľovstva;

5 Sláva, ktorá je slávou cirkvi aPrvorodeného, dokonca Boha, najsvätejšieho zo všetkých, skrze Ježiša Krista, jeho Syna –

6 aOn, ktorý vystúpil na výsosti, taktiež bzostúpil pod všetky veci, čím czahrnul všetky veci, aby mohol byť vo všetkých veciach a skrze všetky veci, dsvetlom pravdy;

7 Pravda, ktorá svieti. Toto je asvetlo Kristovo. Taktiež on je v slnku a svetlom slnka, a mocou jeho, ktorou bolo bučinené.

8 Taktiež je v mesiaci a je svetlom mesiaca, a mocou jeho, ktorou bol učinený;

9 Taktiež svetlom hviezd a ich mocou, ktorou boli učinené;

10 A tiež zeme a jej mocou, dokonca zeme, na ktorej vy astojíte.

11 A to svetlo, ktoré svieti, ktoré vám dáva svetlo, je skrze toho, kto osvecuje oči vaše, čo je to isté svetlo, ktoré obživuje aporozumenie vaše;

12 aSvetlo, ktoré vychádza z prítomnosti Božej, aby bnaplnilo nesmiernosť priestoru –

13 To svetlo, ktoré je vo avšetkých veciach, ktoré dáva bživot všetkým veciam, ktoré je czákonom, ktorým sú všetky veci riadené, dokonca mocou Boha, ktorý sedí na tróne svojom a ktorý je v lone večnosti, ktorý je uprostred všetkých vecí.

14 Teraz, veru hovorím vám, že skrze avykúpenie, ktoré je učinené pre vás, je uskutočnené vzkriesenie z mŕtvych.

15 aduchbtelocdušou človeka.

16 avzkriesenie z mŕtvych je vykúpením duše.

17 A vykúpenie duše je skrze toho, ktorý obživuje všetky veci, v ktorého lone je nariadené, že achudobníbmierni czeme ju zdedia.

18 Takže, musí nevyhnutne byť posvätením očistená od všetkej nespravodlivosti, aby mohla byť pripravená na acelestiálnu slávu;

19 Lebo potom, čo naplní mieru stvorenia svojho, bude korunovaná aslávou, dokonca prítomnosťou Boha Otca;

20 Aby ju mohli avlastniť telá, ktoré sú z celestiálneho kráľovstva, na veky vekov; lebo s týmto bzámerom bola učinená a stvorená a s týmto zámerom sú oni cposvätení.

21 A tí, ktorí nie sú posvätení skrze oný zákon, ktorý som vám dal, dokonca zákon Kristov, musia zdediť iné kráľovstvo, dokonca to, ktoré je terestriálnym kráľovstvom, alebo to, ktoré je telestiálnym kráľovstvom.

22 Lebo ten, kto nie je schopný riadiť sa azákonom celestiálneho kráľovstva, nemôže obstáť v celestiálnej sláve.

23 A ten, kto sa nemôže riadiť zákonom terestriálneho kráľovstva, nemôže obstáť v aterestriálnej sláve.

24 A ten, kto sa nemôže riadiť zákonom atelestiálneho kráľovstva, nemôže obstáť v telestiálnej sláve, a preto nie je vhodný pre kráľovstvo slávy. A preto musí obstáť v kráľovstve, ktoré nie je kráľovstvom slávy.

25 A znova, veru hovorím vám, azem sa riadi zákonom celestiálneho kráľovstva, lebo napĺňa mieru stvorenia svojho a neprestupuje zákon –

26 A preto, bude aposvätená; áno, napriek tomu, že bzomrie, bude znova obživená a znesie moc, ktorou bude obživená, a cspravodliví ju dzdedia.

27 Lebo napriek tomu, že zomrú, tiež znova apovstanú, ako bduchovné telo.

28 Tí, ktorí majú celestiálneho ducha, obdržia to isté telo, ktoré bolo prirodzeným telom; dokonca obdržíte telo svoje a asláva vaša bude tou slávou, ktorou je telo vaše bobživované.

29 Vy, ktorí ste obživovaní časťou acelestiálnej slávy, obdržíte potom z nej, dokonca plnosť.

30 A tí, ktorí sú obživovaní časťou aterestriálnej slávy, obdržia potom z nej, dokonca plnosť.

31 A tiež tí, ktorí sú obživovaní časťou atelestiálnej slávy, obdržia potom z nej, dokonca plnosť.

32 A tí, ktorí zostávajú, budú tiež aobživení; predsa len, vrátia sa znova na svoje vlastné miesto, aby sa tešili z toho, čo sú bochotní prijať, pretože neboli ochotní tešiť sa z toho, čo prijať mohli.

33 Lebo čo prospeje človeku, ak mu je udelený dar, a on ten dar neprijíma? Hľa, neraduje sa z toho, čo je mu dané, ani sa neraduje z toho, kto je darcom daru.

34 A znova, veru hovorím vám, že to, čo je riadené zákonom, je tiež zachovávané zákonom, a tiež ním zdokonaľované a aposväcované.

35 To, čo aporušuje zákon a neriadi sa zákonom, ale snaží sa stať zákonom samé sebe a chce zotrvávať v hriechu, a úplne zotrváva v hriechu, nemôže byť posvätené zákonom ani bmilosrdenstvom, cspravodlivosťou ani súdom. A preto, musia zostať naďalej dšpinaví.

36 Všetkým kráľovstvám je daný zákon;

37 A je veľa akráľovstiev; lebo niet žiadneho priestoru, v ktorom niet žiadneho kráľovstva; a niet žiadneho kráľovstva, v ktorom niet žiadneho priestoru, buď väčšie, alebo menšie kráľovstvo.

38 A každému kráľovstvu je daný azákon; a ku každému zákonu sú tiež určité medze a podmienky.

39 Žiadne bytosti, ktoré sa neriadia týmito apodmienkami, nie sú bospravedlnené.

40 Lebo ainteligencia priľne k inteligencii; bmúdrosť prijíma múdrosť; cpravda sa chytá pravdy; dcnosť miluje cnosť; esvetlo sa primkýna k svetlu; milosrdenstvo má fsúcit s milosrdenstvom a činí si nárok na svoje vlastné; spravodlivosť pokračuje svojím smerom a činí si nárok na svoje vlastné; súd predchádza tvár toho, kto sedí na tróne a riadi a uskutočňuje všetky veci.

41 On achápe všetky veci a všetky veci sú pred ním, a všetky veci sú okolo neho; a on je nad všetkými vecami a vo všetkých veciach, a je skrze všetky veci, a je okolo všetkých vecí; a všetky veci sú ním a od neho, dokonca Boh, na veky vekov.

42 A znova, veru hovorím vám, on dal pre všetky veci zákon, ktorým sa pohybujú v ačasoch svojich a v obdobiach svojich;

43 A ich dráhy sú pevne stanovené, dokonca dráhy nebies a zeme, čo zahŕňa zem a všetky planéty.

44 A oni dávajú asvetlo jedna druhej v časoch svojich a v obdobiach svojich, v minútach svojich, v hodinách svojich, v dňoch svojich, v týždňoch svojich, v mesiacoch svojich, v rokoch svojich – tieto všetky sú bjedným rokom u Boha, ale nie u človeka.

45 Zem sa valí na krídlach svojich a aslnko dáva svetlo svoje vo dne a mesiac dáva svetlo svoje v noci, a hviezdy tiež dávajú svetlo svoje, ako sa valia na krídlach svojich v sláve svojej uprostred bmoci Božej.

46 K čomu prirovnám tieto kráľovstvá, aby ste mohli porozumieť?

47 Hľa, všetky tieto sú kráľovstvá, a ktorýkoľvek človek, ktorý videl ktorékoľvek alebo najmenšie z nich, avidel Boha pohybujúceho sa vo svojej majestátnosti a moci.

48 Hovorím vám, on ho videl; a predsa, ten, ktorý prišiel k svojim avlastným, nebol prijatý.

49 To asvetlo svieti v temnote, a temnota ho nechápe; a predsa, príde deň, kedy bpochopíte dokonca Boha, súc obživení v ňom a skrze neho.

50 Potom budete vedieť, že ste ma videli, že ja som a že som to pravé svetlo, ktoré je vo vás, a že vy ste vo mne; inak by ste nemohli mať úspech.

51 Hľa, prirovnám tieto kráľovstvá k mužovi majúcemu pole, a on vyslal služobníkov svojich na pole, aby na poli okopávali.

52 A povedal prvému: Choď a pracuj na poli a v prvej hodine prídem k tebe, a ty budeš vidieť radosť na tvári mojej.

53 A povedal druhému: Choď tiež na pole a v druhej hodine ťa navštívim s radosťou na tvári mojej.

54 A tiež tretiemu, hovoriac: Navštívim ťa;

55 A štvrtému, a tak ďalej až k dvanástemu.

56 A pán poľa išiel k prvému v prvej hodine a zostal s ním celú tú hodinu, a on bol naplnený radosťou skrze svetlo tváre pána svojho.

57 A potom odišiel od prvého, aby mohol navštíviť tiež druhého a tretieho, a štvrtého, a tak ďalej až dvanásteho.

58 A tak oni všetci obdržali svetlo tváre pána svojho, každý muž v hodine svojej a v čase svojom, a v období svojom –

59 Počínajúc prvým, a tak ďalej k aposlednému, a od posledného k prvému, a od prvého k poslednému;

60 Každý muž vo svojom vlastnom poriadku, pokiaľ hodina jeho neskončila, dokonca podľa toho, ako mu pán jeho prikázal, aby pán jeho v ňom mohol byť oslávený a on v pánovi svojom, aby oni všetci mohli byť oslávení.

61 Takže, k tomuto podobenstvu prirovnám všetky tieto kráľovstva a ich aobyvateľov – každé kráľovstvo v hodine svojej a v čase svojom, a v období svojom, dokonca podľa nariadení, ktoré Boh učinil.

62 A znova, veru hovorím vám, apriatelia moji, zanechávam s vami tieto slová, aby ste o nich v srdciach svojich bpremýšľali, s týmto prikázaním, ktoré vám dávam, že ma budete cvzývať, dokiaľ som blízko –

63 aPriblížte sa mi, a ja sa priblížim vám; bhľadajte ma usilovne, a cnájdete ma; proste, a obdržíte; klopte, a bude vám otvorené.

64 O čokoľvek budete aprosiť Otca v mene mojom, čo je bžiaduce pre vás, bude vám dané;

65 A ak budete prosiť o niečo, čo pre vás nie je ažiaduce, obráti sa to k vášmu bodsúdeniu.

66 Hľa, to, čo počujete, je ako ahlas volajúceho v pustatine – v pustatine, pretože ho nemôžete vidieť – hlas môj, pretože hlas môj je bDuch; Duch môj je pravda; cpravda trvá a nemá žiadneho konca; a ak bude vo vás, bude sa rozhojňovať.

67 A ak bude oko vaše aupreté na bslávu moju, celé telo vaše bude naplnené svetlom a vo vás nebude žiadna temnota; a oné telo, ktoré je naplnené svetlom, cchápe všetky veci.

68 Takže, aposväťte sa, aby bmyseľ vaša bola upretá k Bohu, a prídu dni, kedy ho cuvidíte; lebo on vám odhalí tvár svoju a bude to v jeho vlastnom čase a jeho vlastným spôsobom, a podľa jeho vlastnej vôle.

69 Pamätajte na tento veľký a posledný prísľub, ktorý som vám učinil; odvrhnite ďaleko od seba svoje aplané myšlienky a nadmieru bsmiechu.

70 Zostaňte, zostaňte na tomto mieste a zvolajte posvätné zhromaždenie, dokonca tých, ktorí sú prvými robotníkmi v tomto poslednom kráľovstve.

71 A nech tí, ktorých oni avarovali pri cestovaní svojom, vzývajú Pána a premýšľajú v srdci svojom o varovaní, ktoré obdržali, len na krátky čas.

72 Pozrite a uzrite, ja sa postarám o stáda vaše a vzbudím starších, a pošlem im ich.

73 Hľa, urýchlim dielo svoje v čase jeho.

74 A dávam vám, ktorí ste prvými arobotníkmi v tomto poslednom kráľovstve, prikázanie, aby ste sa spolu zhromaždili a zorganizovali sa, a pripravili sa, a bposvätili; áno, očistite srdce svoje a cumyte ruky svoje a nohy svoje predo mnou, aby som vás mohol dočistiť;

75 Aby som mohol dosvedčiť aOtcovi vášmu a Bohu vášmu, a Bohu svojmu, že ste očistení od krvi tohto zlovoľného pokolenia; aby som mohol naplniť tento prísľub, tento veľký a posledný prísľub, ktorý som vám dal, až budem chcieť.

76 Tiež, dávam vám prikázanie, aby ste pokračovali v amodlitbebpôste od tejto doby naďalej.

77 A dávam vám prikázanie, že budete aučiť jeden druhého bnáuku kráľovstva.

78 Učte usilovne a amilosť moja vás bude sprevádzať, aby ste mohli byť bpoučení dokonalejšie v teórii, v zásade, v náuke, v zákone evanjelia, vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú kráľovstva Božieho, ktorým je nutné, aby ste porozumeli;

79 O veciach na anebi a na zemi, a pod zemou; o veciach, ktoré boli, o veciach, ktoré sú, o veciach, ktoré musia čoskoro nastať; o veciach, ktoré sú doma, o veciach, ktorú sú v iných krajinách; o bvojnách a zmätkoch medzi národmi, a o súdoch, ktoré sú na krajine; a tiež o poznaní krajín a kráľovstiev –

80 Aby ste mohli byť pripravení vo všetkých veciach, keď vás znova pošlem, aby ste zvelebovali povolanie, ku ktorému som vás povolal, a poslanie, ktorým som vás poveril.

81 Hľa, vyslal som vás, aby ste asvedčili a aby ste varovali ľud, a patrí sa každému človeku, ktorý bol bvarovaný, aby varoval blížneho svojho.

82 Takže, oni sú ponechaní bez ospravedlnenia a ich hriechy sú na ich vlastnej hlave.

83 Ten, kto mňa ahľadá bvčas, nájde ma a nebude opustený.

84 Takže, zostaňte a pracujte usilovne, aby ste mohli byť zdokonalení vo svojej službe vyjsť naposledy medzi apohanov, toľko, koľko ich ústa Pána budú menovať, bzviazať zákon a spečatiť svedectvo, a pripraviť svätých na hodinu súdu, ktorá príde;

85 Aby ich duše mohli uniknúť hnevu Božiemu, aspustošeniu ohavnosti, ktorý očakáva zlovoľných v tomto svete a vo svete, ktorý príde. Veru, hovorím vám, nech tí, ktorí nie sú prvými staršími pokračujú na vinici, pokiaľ ich ústa Pána bnepovolajú, lebo ich čas ešte neprišiel; ich odev ešte nie je cočistený od krvi tohto pokolenia.

86 Zotrvávajte v aslobode, ktorou ste učinení bslobodnými; cnezaplietajte sa do dhriechu, ale nech sú ruky vaše ečisté, pokiaľ Pán nepríde.

87 Lebo neveľa dní od toho času a azem sa bude botriasať a potácať sa sem a tam ako opitý človek; a cslnko skryje tvár svoju a odmietne vydať svetlo; a mesiac sa bude kúpať v dkrvi; a ehviezdy budú nesmierne rozhnevané a budú sa vrhať dole ako figa, ktorá padá z figovníka.

88 A po svedectve vašom príde na ľud hnev a rozhorčenie.

89 Lebo po svedectve vašom príde svedectvo azemetrasení, ktoré spôsobia stonanie uprostred nej, a ľudia budú padať na zem a nebudú schopní stáť.

90 A tiež príde svedectvo ahlasu hromov a hlasu bleskov, a hlasu búrok, a hlasu vĺn morských dvíhajúcich sa nad hranice svoje.

91 A všetky veci budú v azmätku; a určite, srdcia ľudské im zamrú; lebo strach príde na všetkých ľudí.

92 aanjeli poletia skrze stred neba volajúc hlasným hlasom, trúbiac na trúbu Božiu, hovoriac: Pripravte sa, pripravte sa, ó vy obyvatelia zeme; lebo súd nášho Boha prišiel. Pozrite a uzrite, bŽeních prichádza; vyjdite, aby ste sa s ním stretli.

93 A okamžite sa ukáže aveľké znamenie na nebi a všetci ľudia to uvidia spolu.

94 A ďalší anjel zatrúbi na trúbu svoju, hovoriac: Oná aveľká bcirkev, cmatka ohavností, ktorá nútila všetky národy, aby pili z vína hnevu jej dsmilstva, ktorá prenasleduje svätých Božích, ktorá prelievala ich krv – tá, ktorá sedí na mnohých vodách a na ostrovoch morských – hľa, ona je ekúkoľom zeme; je zviazaná do snopov; jej putá sú silné, žiadny človek ich nemôže uvoľniť; a preto, je pripravená, aby bola fspálená. A on zatrúbi na trúbu svoju dlho a hlasno a všetky národy to budú počuť.

95 A bude aticho v nebi po dobu pol hodiny; a hneď potom bude záves neba rozvinutý, ako bzvitok je rozvinutý potom, čo je zvinutý, a ctvár Pána bude odhalená;

96 A svätí, ktorí sú na zemi, ktorí sú živí, budú obživení, auchopení a vyzdvihnutí, aby sa s ním stretli.

97 A tí, ktorí spali v hrobe svojom, avyjdú, lebo ich hrob bude otvorený; a oni tiež budú uchopení a vyzdvihnutí, aby sa s ním stretli uprostred stĺpu neba –

98 Oni sú Kristovi, aprvotinami, tí, ktorí s ním budú zostupovať prví, a tí, ktorí sú na zemi a v hrobe svojom, ktorí sú prví uchopení a vyzdvihnutí, aby sa s ním stretli; a to všetko hlasom trúbiacej trúby anjela Božieho.

99 A po tomto ďalší anjel zatrúbi, čo je druhá trúba; a potom prichádza vykúpenie tých, ktorí už sú Kristovi pri príchode jeho; ktorí obdržali svoj diel v tom aväzení, ktoré je pre nich pripravené, aby mohli obdržať evanjelium a byť bsúdení podľa ľudí v tele.

100 A znova, ďalšia trúba zatrúbi, čo je tretia trúba; a potom prichádzajú aduchovia ľudí, ktorí budú súdení a sú nájdení pod bodsúdením;

101 A títo sú zvyškom amŕtvych; a oni nebudú znova žiť, pokiaľ nebude ukončených oných btisíc rokov, nie znova, pokiaľ nebude koniec zeme.

102 A ďalšia trúba zatrúbi, čo je štvrtá trúba, hovoriac: Sú nájdení medzi tými, ktorí zostanú do oného veľkého a posledného dňa, a to konca, tí, ktorí už zostanú naďalej ašpinaví.

103 A ďalšia trúba zatrúbi, čo je piata trúba, čo je piaty anjel, ktorý zveruje avečné evanjelium – letiaci skrz stred neba, všetkým národom, pokoleniam, jazykom a ľudu;

104 A toto bude zvuk trúby jeho hovoriaci všetkým ľuďom, na nebi i na zemi, a ktorí sú pod zemou – lebo akaždé ucho to bude počuť a každé koleno bpokľakne, a každý jazyk vyzná, zatiaľ čo budú počuť zvuk trúby, hovoriaci: cBojte sa Boha a vzdajte slávu tomu, kto sedí na tróne na veky vekov; lebo hodina súdu jeho prišla.

105 A znova, ďalší anjel zatrúbi na trúbu svoju, čo je šiesty anjel, hovoriac: Ona apadla, ktorá nútila všetky národy, aby pili z vína hnevu jej smilstva; ona padla, padla!

106 A znova, ďalší anjel zatrúbi na trúbu svoju, čo je siedmy anjel, hovoriac: Dokonané je; dokonané je! aBaránok Boží bpremoholcšliapal vínny lis sám, dokonca vínny lis prudkosti hnevu Všemohúceho Boha.

107 A potom budú anjeli korunovaní slávou moci jeho a asvätí budú naplnení bslávou jeho a obdržia cdedičstvo svoje, a budú učinení jemu drovnými.

108 A potom znova zatrúbi prvý anjel na trúbu svoju do uší všetkých živých a azjaví tajné skutky ľudí a mocné diela Božie v bprvých tisícoch rokoch.

109 A potom zatrúbi druhý anjel na trúbu svoju a zjaví tajné skutky ľudí a myšlienky a zámery ich sŕdc, a mocné diela Božie v druhých tisícoch rokoch –

110 A tak ďalej, pokiaľ siedmy anjel nezatrúbi na trúbu svoju; a postaví sa na zemi a na mori a bude prisahať v mene toho, kto sedí na tróne, že viac ačasu nebude; a bSatan bude zviazaný, oný starý had, ktorý je nazývaný diablom, a nebude prepustený po dobu ctisíc rokov.

111 A potom bude aprepustený na krátky čas, aby mohol zhromaždiť vojská svoje.

112 aMichael, siedmy anjel, dokonca archanjel, zhromaždí vojská svoje, dokonca zástupy nebies.

113 A diabol zhromaždí vojská svoje; dokonca zástupy pekla, a príde, aby bojoval proti Michaelovi a vojskám jeho.

114 A potom prichádza abitka veľkého Boha; a diabol a vojská jeho budú vyvrhnuté na svoje vlastné miesto, takže nebudú už mať vôbec žiadnu moc nad svätými.

115 Lebo Michael bude bojovať ich bitky a premôže toho, kto sa ausiluje o trón toho, kto sedí na tróne, dokonca Baránka.

116 Toto je sláva Boha a aposvätených; a oni už viac neuvidia bsmrť.

117 A preto, veru hovorím vám, svojim apriateľom, zvolajte posvätné zhromaždenie svoje, ako som vám prikázal.

118 A pretože všetci nemajú vieru, vyhľadávajte usilovne slová múdrosti a aučte ich jeden druhého; áno, vyhľadávajte slová bmúdrosti z najlepších ckníh; usilujte o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou.

119 Zorganizujte sa; pripravte každú nutnú vec; a zriaďte adom, dokonca dom modlitby, dom pôstu, dom viery, dom učenia sa, dom slávy, dom poriadku, dom Boží;

120 Aby vchádzania vaše mohli byť v mene Pána; aby vychádzania vaše mohli byť v mene Pána; aby všetky pozdravy vaše mohli byť v mene Pána, s rukami pozdvihnutými k Najvyššiemu.

121 Takže, aupustite od všetkých ľahkovážnych rečí svojich, od všetkého bsmiechu, od všetkých cžiadostivých prianí svojich, od všetkej dpýchy svojej a ľahkomyseľnosti a od všetkých zlovoľných činov svojich.

122 Určite si medzi sebou učiteľa, a nech všetci nie sú hovorcami naraz; ale nech jeden hovorí v jednu chvíľu a nech všetci počúvajú slová jeho, aby, až všetci prehovoria, všetci mohli byť vzdelávaní od všetkých a aby každý muž mohol mať rovnakú výsadu.

123 Hľaďte, aby ste jeden druhého amilovali; prestaňte byť bžiadostiví; učte sa udeľovať si navzájom, ako požaduje evanjelium.

124 Prestaňte byť aleniví; prestaňte byť nečistí; prestaňte bvyhľadávať chyby jeden na druhom; prestaňte spať dlhšie, než je nutné; choďte na lôžko svoje skoro, aby ste nemuseli byť unavení, vstávajte skoro, aby telo vaše a myseľ vaša mohli byť posilnené.

125 A nad všetky veci, zaodejte sa putom apravej lásky ako plášťom, čo je puto dokonalosti a bpokoja.

126 aModlite sa vždy, aby ste nemuseli ochabnúť, dokiaľ bneprídem. Pozrite a uzrite, ja prídem rýchlo a prijmem vás k sebe. Amen.

127 A znova, rád domu pripraveného pre predsedníctvo aškoly prorokov, zriadenej pre ich poučenie vo všetkých veciach, ktoré sú nutné pre nich, dokonca pre všetkých búradníkov cirkvi, alebo inými slovami, pre tých, ktorí sú povolaní k službe v cirkvi, počínajúc vysokými kňazmi, dokonca dole k diakonom –

128 A toto bude rád domu predsedníctva školy: Ten, kto je určený byť prezidentom alebo učiteľom, bude stáť na mieste svojom v dome, ktorý bude pre neho pripravený.

129 Takže, on bude prvý v dome Božom, na mieste, kde spoločenstvo v dome môže počuť slová jeho presne a zreteľne, bez hlasnej reči.

130 A keď príde do domu Božieho, lebo má byť prvý v dome – hľa, toto je krásne, aby mohol byť príkladom –

131 Nech aponúkne seba v modlitbe na kolenách pred Bohom na znamenie či pripomenutie večnej zmluvy.

132 A keď ktokoľvek vojde po ňom, nech učiteľ povstane a s rukami pozdvihnutými k nebu, áno, dokonca priamo, pozdraví brata svojho alebo bratov týmito slovami:

133 Si brat alebo bratia? Zdravím vás v mene Pána Ježiša Krista, na znamenie či pripomenutie večnej zmluvy, zmluvy v ktorej vás prijímam do aspoločenstva s predsavzatím, ktoré je pevné, neochvejné a nepremenlivé, byť vaším priateľom a bbratom skrze milosť Božiu v putách lásky, kráčať vo všetkých prikázaniach Božích bez viny s vďakyvzdaním na veky vekov. Amen.

134 A ten, kto je nájdený nehodným tohto pozdravu, nebude mať miesto medzi vami; lebo nestrpíte, aby dom môj ním bol apošpinený.

135 A ten, kto vchádza a je verný predo mnou a je brat, alebo ak sú to bratia, pozdraví prezidenta alebo učiteľa s rukami pozdvihnutými k nebu, s rovnakou modlitbou a zmluvou alebo slovom amen na znamenie toho istého.

136 Hľa, veru hovorím vám, toto je príklad pre vás pre pozdrav jedného druhému v dome Božom, v škole prorokov.

137 A vy ste povolaní toto činiť s modlitbou a vďakyvzdaním, ako Duch bude hovoriť ohľadom všetkého konania vášho v dome Pána, v škole prorokov, aby sa mohol stať svätyňou, stánkom Ducha Svätého pre avzdelávanie vaše.

138 A vy neprijmete nikoho medzi seba do tejto školy, iba ak je očistený od akrvi tohto pokolenia;

139 A on bude prijatý obradom aumývania nôh, lebo za týmto účelom bol tento obrad umývania nôh ustanovený.

140 A znova, obrad umývania nôh má byť vykonaný prezidentom alebo predsedajúcim starším cirkvi.

141 Má byť započatý modlitbou; a po aprijatí chleba a vína sa má on opásať podľa bvzoru daného v trinástej kapitole Jánovho svedectva týkajúceho sa mňa. Amen.