Náuka a zmluvy 16
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 16

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Petrovi Whitmerovi ml. vo Fayette v štáte New York v júni 1829 (pozri záhlavie k oddielu 14). Peter Whitmer ml. sa neskôr stal jedným z ôsmich svedkov Knihy Mormonovej.

  1–2, Pánovo rameno je nad celou zemou; 3–6, Kázať evanjelium a spasiť duše je vecou najcennejšou.

  1 aPočúvaj, služobník môj Peter, a počúvaj slová Ježiša Krista, svojho Pána a svojho Vykupiteľa.

  2 Lebo hľa, hovorím ti s ostrosťou a s mocou, lebo rameno moje je nad celou zemou.

  3 A poviem ti to, čo žiaden človek nevie, okrem mňa a teba samotného –

  4 Lebo veľakrát si si odo mňa prial dozvedieť sa to, čo bude pre teba najcennejšie.

  5 Hľa, požehnaný si pre túto vec a za hovorenie slov mojich, ktoré som dal tebe, podľa prikázaní mojich.

  6 A teraz, hľa, hovorím ti, že vec, ktorá bude pre teba najcennejšia, bude hlásať pokánie tomuto ľudu, aby si mohol privádzať duše ku mne, aby si mohol s nimi odpočívať v kráľovstve Otca môjho. Amen.