Písma
Náuka a zmluvy 81
predchádzajúce ďalej

Oddiel 81

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 15. marca 1832. Frederick G. Williams je povolaný, aby bol vysokým kňazom a radcom v predsedníctve vysokého kňazstva. Dejepisné záznamy ukazujú, že keď v marci 1832 bolo toto zjavenie prijaté, povolávalo Jesseho Gausa do úradu radcu pre Josepha Smitha v predsedníctve. Avšak, keď nepokračoval spôsobom, ktorý je v súlade s týmto ustanovením, povolanie bolo následne prenesené na Fredericka G. Williamsa. Toto zjavenie (datované v marci 1832) má byť pokladané za krok k formálnemu zorganizovaniu Prvého predsedníctva, pretože výslovne požaduje úrad radcu v tomto orgáne a vysvetľuje dôstojnosť tohto ustanovenia. Brat Gause slúžil po nejakú dobu, ale v decembri 1832 bol vylúčený z Cirkvi. Brat Williams bol vysvätený do uvedeného úradu 18. marca 1833.

1–2, Kľúče kráľovstva sú vždy držané Prvým predsedníctvom; 3–7, Ak bude Frederick G. Williams vo svojej službe verný, bude mať večný život.

1 Veru, veru hovorím ti, služobník môj Frederick G. Williams: Počúvaj hlas toho, ktorý hovorí, slovo Pána, svojho Boha, a dbaj na povolanie, ktorým si povolaný, dokonca byť avysokým kňazom v cirkvi mojej a radcom služobníkovi môjmu Josephovi Smithovi ml.;

2 Ktorému som dal akľúče kráľovstva, ktoré patria vždy bpredsedníctvu vysokého kňazstva:

3 Takže, veru, ja ho uznávam a budem mu žehnať, a tiež tebe, nakoľko budeš verný v rade, v úrade, ktorý som ti určil, vždy v modlitbe, nahlas aj v srdci svojom, verejne aj v súkromí, tiež v službe svojej v hlásaní evanjelia v krajine živých a medzi bratmi svojimi.

4 A konaním týchto vecí budeš konať najväčšie dobro pre blížnych svojich a budeš podporovať aslávu toho, kto je tvoj Pán.

5 A preto, buď verný; zastávaj úrad, ktorý som ti určil; apomáhaj slabým, pozdvihuj ruky, ktoré sú ochabnuté a bposilňuj kolená cpodlomené.

6 A ak budeš verný do konca, budeš mať korunu anesmrteľnostibvečného životacpríbytkoch, ktoré som pripravil v dome Otca svojho.

7 Pozrite a uzrite, toto sú slová Alfy i Omegy, dokonca Ježiša Krista. Amen.