Písma
Náuka a zmluvy 24
predchádzajúce ďalej

Oddiel 24

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cowderymu v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1830. Napriek tomu, že od doby, kedy bola zorganizovaná Cirkev neuplynuli ani štyri mesiace, prenasledovanie zosilnelo a vodcovia museli hľadať bezpečie v čiastočnom ústraní. Nasledovné tri zjavenia boli dané v tejto dobe, aby ich posilnili, povzbudili a poučili.

1–9, Joseph Smith je povolaný prekladať, kázať a vysvetľovať písma; 10–12, Oliver Cowdery je povolaný kázať evanjelium; 13–19, Je zjavený zákon týkajúci sa zázrakov, prekliatí, strasenia prachu z nôh a chodenia bez mešca a kapsy.

1 Hľa, ty si bol povolaný a vyvolený napísať Knihu Mormonovu a do služby mojej; a ja som ťa pozdvihol zo strastí tvojich a radil som ti, takže si bol oslobodený od všetkých nepriateľov svojich a bol si vyslobodený z moci Satanovej a z temnoty!

2 A predsa, priestupky tvoje sa nedajú aospravedlniť; a predsa, choď cestou svojou a viac nehreš.

3 aZvelebuj úrad svoj; a potom, čo oseješ polia svoje a zaopatríš ich, choď rýchlo k cirkvi, ktorá je v bColesville, vo Fayette a v Manchestri, a oni ťa budú cpodporovať; a ja im požehnám ako duchovne, tak časne.

4 Ale ak ťa však neprijmú, pošlem na nich preklatie namiesto požehnania.

5 A ty budeš pokračovať vo vzývaní Boha v mene mojom a v zapisovaní vecí, ktoré ti budú dané aUtešiteľom, a vo vysvetľovaní všetkých písiem cirkvi.

6 A bude ti dané v pravú chvíľu, čo budeš ahovoriť a písať, a oni to budú počúvať, inak na nich zošlem prekliatie namiesto požehnania.

7 Lebo ty budeš venovať celú aslužbu svoju Sionu; a v tomto budeš mať silu.

8 Buď atrpezlivýbstrastiach, lebo ich budeš mať mnoho, ale cznášaj ich, lebo hľa, ja som s tebou, až do dkonca tvojich dní.

9 A v časných prácach nebudeš mať silu, lebo to nie je povolaním tvojím. Venuj sa apovolaniu svojmu a budeš mať to, čím by si zveleboval úrad svoj a vysvetľoval všetky písma, a pokračuj v kladení rúk a v konfirmovaní cirkví.

10 A brat tvoj Oliver bude pokračovať v prinášaní mena môjho pred svet, a tiež cirkvi. A nebude sa domnievať, že môže povedať dosť vo veci mojej; a hľa, budem s ním do konca.

11 Vo mne bude mať slávu, a nie zo seba, či už v slabosti, alebo v sile, či už v putách, alebo slobodný;

12 A vo všetkých dobách a na všetkých miestach bude otvárať ústa svoje a ahlásať evanjelium moje akoby hlasom btrúby, vo dne i v noci. A dám mu takú silu, ktorá nie je známa medzi ľuďmi.

13 Nežiadajte azázraky, iba ak vám to bprikážem, okrem cvyháňania ddiablov, euzdravovania chorých a proti fjedovatým hadom a proti smrteľným jedom;

14 atieto veci nebudete činiť, iba ak to bude od vás požadované tými, ktorí si to prajú, aby písma mohli byť naplnené; lebo budete činiť podľa toho, čo je napísané.

15 A na akomkoľvek mieste, kam avstúpite a kde vás neprijmú v mene mojom, zanecháte prekliatie namiesto požehnania strasením bprachu z nôh svojich proti nim ako svedectvo a očistením nôh svojich povedľa cesty.

16 A stane sa, že ktokoľvek vztiahne ruku svoju na vás s násilím, prikážete v mene mojom, aby bol udretý; a hľa, ja ich udriem podľa vašich slov, vo vlastnom príhodnom čase svojom.

17 A ktokoľvek s vami pôjde pred zákon, bude prekliaty zákonom.

18 A nebudete si brať žiaden amešec, ani kapsu, ani palice, ani dva plášte, lebo cirkev vám dá v pravý čas to, čo budete potrebovať ohľadom jedla a ohľadom odevu, a ohľadom obuvi, a ohľadom peňazí, a ohľadom kapsy.

19 Lebo vy ste povolaní aprerezávať vinicu moju mocným prerezávaním, áno, dokonca naposledy; áno, a tiež všetci tí, ktorých ste bvysvätili, a oni budú pracovať dokonca podľa tohto vzoru. Amen.