Písma
Náuka a zmluvy 46
predchádzajúce ďalej

Oddiel 46

Zjavenie dané Cirkvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 8. marca 1831. V tomto počiatočnom období Cirkvi sa ešte nepoužíval jednotný vzor pre vedenie cirkevných zhromaždení. Avšak dosť bežný bol zvyk prijímať na zhromaždenia sviatosti a na ďalšie zhromaždenia Cirkvi iba členov a vážnych záujemcov. Toto zjavenie vyjadruje vôľu Pána ohľadom riadenia a vedenia zhromaždení a Jeho nariadenie pri vyhľadávaní a rozoznávaní darov Ducha.

1–2, Starší majú viesť zhromaždenia tak, ako sú vedení Duchom Svätým; 3–6, Tí, ktorí hľadajú pravdu nemajú byť vylúčení zo zhromaždení sviatosti; 7–12, Proste Boha a usilujte o dary Ducha; 13–26, Je podaný výpočet niektorých týchto darov; 27–33, Cirkevným vedúcim je daná moc rozoznávať dary Ducha.

1 Počúvajte, ó vy ľudia cirkvi mojej; lebo veru hovorím vám, že tieto veci vám boli povedané na váš aúžitok a poučenie.

2 Ale nehľadiac na tie veci, ktoré sú napísané, vždy bolo dané astarším cirkvi mojej, od počiatku, a vždy bude, bviesť všetky zhromaždenia tak, ako sú riadené a vedené Duchom Svätým.

3 Predsa len je vám prikázané nikdy nikoho anevylučovať z verejných zhromaždení vašich, ktoré sú konané pred svetom.

4 Je vám tiež prikázané nevylučovať nikoho, kto patrí k acirkvi, z vašich zhromaždení sviatosti; predsa len, ak sa niekto dopustil previnenia, nech bneprijíma, pokiaľ sa nezmieri.

5 A znova vám hovorím, nebudete vylučovať zo svojich zhromaždení sviatosti nikoho, kto naliehavo hľadá kráľovstvo – hovorím ohľadom tých, ktorí nie sú z cirkvi.

6 A znova vám hovorím, ohľadom akonfirmačných zhromaždení vašich, že ak sú niektorí, ktorí nie sú z cirkvi, ktorí naliehavo hľadajú kráľovstvo, nebudete ich vylučovať.

7 Ale je vám prikázané vo všetkých veciach aprosiť Boha, ktorý dáva štedro; a to, čo vám Duch dosvedčuje, práve tak by som chcel, aby ste činili vo všetkej bsvätosti srdca, kráčajúc vzpriamene predo mnou, cuvažujúc o konci spásy svojej, činiac všetky veci s modlitbou a dvďakyvzdaním, aby ste neboli ezvedení zlými duchmi alebo náukami fdiablovými, alebo gprikázaniami ľudskými; lebo niektoré sú ľudské, a iné sú diabolské.

8 A preto, vyvarujte sa toho, aby ste neboli oklamaní; a aby ste neboli oklamaní, ausilujte naliehavo o najlepšie dary, vždy pamätajúc, prečo sú dané;

9 Lebo veru hovorím vám, sú dané pre dobro tých, ktorí ma milujú a zachovávajú všetky prikázania moje, a toho, kto sa snaží tak činiť; aby mohli byť požehnaní všetci, ktorí ma hľadajú alebo ktorí ma prosia, ktorí prosia, a nie pre aznamenie, aby ho mohli bpremrhať v žiadostiach svojich.

10 A znova, veru hovorím vám, chcel by som, aby ste vždy pamätali a vždy uchovávali v amysli svojej, ktoré bdary to sú, ktoré sú dané cirkvi.

11 Lebo každému neboli dané všetky dary; lebo je mnoho darov, a akaždému človeku je daný dar Duchom Božím.

12 Niektorým je daný jeden a niektorým je daný iný, aby to všetkým mohlo byť na úžitok.

13 Niektorým je dané Duchom Svätým avedieť, že Ježiš Kristus je Syn Boží a že bol ukrižovaný pre hriechy sveta.

14 Iným je dané averiť v ich slová, aby tiež mohli mať život večný, ak zostanú verní.

15 A znova, niektorým je dané Duchom Svätým poznať arozdiely v prisluhovaní, ako to bude tešiť toho istého Pána, podľa Pánovej vôle, ktorý spôsobuje milosrdenstvá svoje podľa podmienok deti ľudských.

16 A znova, niektorým je dané Duchom Svätým rozpoznať rôznorodosť pôsobení, či sú od Boha, aby prejavy Ducha mohli byť dané každému človeku, aby mu boli na úžitok.

17 A znova, veru hovorím vám, niektorým je dané Duchom Božím slovo amúdrosti.

18 Iným je dané slovo apoznania, aby všetci mohli byť vyučovaní, aby boli múdri a mali poznanie.

19 A znova, niektorým je dané mať avieru, že budú uzdravení;

20 A iným je dané mať vieru auzdravovať.

21 A znova, niektorým je dané pôsobenie azázrakov;

22 A iným je dané aprorokovať;

23 A iným arozoznávanie duchov.

24 A znova, niektorým je dané hovoriť ajazykmi;

25 A iným je dané vykladanie jazykov.

26 A všetky tieto adary prichádzajú od Boha pre dobro bdetí Božích.

27 abiskupovi cirkvi a tým, ktorých Boh ustanoví a vysvätí, aby bdeli nad cirkvou a boli staršími v cirkvi, tým bude dané brozoznávať všetky tieto dary, aby nebol medzi vami nikto, kto by tvrdil, že je od Boha, a predsa nie je.

28 A stane sa, že ten, kto prosí v aDuchu, obdrží v Duchu;

29 Aby niektorým mohlo byť dané mať všetky tieto dary, aby mohla byť hlava, aby to mohlo byť každému členovi na úžitok.

30 Ten, kto aprosíbDuchu, prosí podľa cvôle Božej; a preto je to učinené, dokonca ako prosí.

31 A znova, hovorím vám, všetky veci musia byť konané v mene Krista, čokoľvek činíte v Duchu;

32 A musíte vzdávať avďaky Bohu v Duchu za akékoľvek požehnanie, ktorým ste požehnaní.

33 A musíte pestovať acnosťbsvätosť predo mnou neustále. Tak je. Amen.