Písma
Náuka a zmluvy 97


Oddiel 97

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 2. augusta 1833. Toto zjavenie pojednáva konkrétne o záležitostiach Svätých v Sione v kraji Jackson v štáte Missouri, ako odpoveď na Prorokovo dopytovanie sa Pána na informáciu. Členovia Cirkvi v Missouri boli v tomto čase vystavení krutému prenasledovaniu a 23. júla 1833 boli prinútení podpísať dohodu o tom, že opustia kraj Jackson.

1–2, Mnohí Svätí v Sione (kraj Jackson, štát Missouri) sú požehnaní pre svoju vernosť; 3–5, Parley P. Pratt je chválený za svoju prácu v škole v Sione; 6–9, Tí, ktorí dodržiavajú svoje zmluvy sú prijatí Pánom; 10–17, V Sione má byť postavený dom, v ktorom čistí v srdci uvidia Boha; 18–21, Sion sú čistí v srdci; 22–28, Sion unikne Pánovmu bičovaniu, ak bude verný.

1 Veru, hovorím vám, priateľom svojim, hovorím k vám hlasom svojím, dokonca hlasom Ducha svojho, aby som vám mohol ukázať vôľu svoju ohľadom bratov vašich v krajine aSion, z ktorých mnohí sú skutočne pokorní a usilovne sa snažia naučiť sa múdrosť a nájsť pravdu.

2 Veru, veru hovorím vám, takí sú požehnaní, lebo oni ich získajú; lebo ja, Pán, preukazujem milosrdenstvo všetkým amiernym a všetkým, ktorým chcem, aby som mohol byť ospravedlnený, keď ich privediem k súdu.

3 Hľa, hovorím vám ohľadom aškoly v Sione, mne, Pánovi, sa dobre zaľúbilo, že v Sione má byť škola, a tiež v služobníkovi svojom bParleymu P. Prattovi, lebo on zostáva vo mne.

4 A nakoľko bude naďalej zostávať vo mne, bude naďalej predsedať škole v krajine Sion, dokiaľ mu nedám iné prikázania.

5 A ja mu požehnám množstvom požehnaní ohľadom vysvetľovania všetkých písiem a tajomstiev ku poučeniu školy a cirkvi v Sione.

6 A zvyšku školy som ja, Pán, ochotný preukázať milosrdenstvo; a predsa, sú takí, ktorí musia nevyhnutne byť apotrestaní a skutky ich budú oznámené.

7 aSekera je priložená ku koreňu stromu; a každý strom, ktorý nenesie dobré bovocie, bude vyťatý a uvrhnutý do ohňa. Ja, Pán, som to povedal.

8 Veru hovorím vám, všetci tí, ktorí vedia, že ich asrdce je búprimné a zlomené a ich duch skrúšený, a sú cochotní dodržiavať zmluvy svoje skrze dobetovanie – áno, každú obeť, ktorú ja, Pán, prikážem – sú mnou eprijatí.

9 Lebo ja, Pán, spôsobím, aby plodili ako veľmi plodný strom, ktorý je zasadený v dobrej zemi pri čistom potoku, ktorý to strom vydáva mnoho cenného ovocia.

10 Veru hovorím vám, že mojou vôľou je, aby bol pre mňa v krajine Sion postavený adom podobný tomu bvzoru, ktorý som vám dal.

11 Áno, nech je postavený rýchlo skrze desiatok ľudu môjho.

12 Hľa, toto je adesiatok a obeť, ktorú ja, Pán, žiadam z ich rúk, aby mohol byť pre mňa postavený bdom pre spásu Sionu –

13 Ako miesto avďakyvzdania pre všetkých svätých a ako miesto pokynov pre všetkých tých, ktorí sú povolaní k dielu služby vo všetkých svojich rôznych povolaniach a úradoch;

14 Aby mohli byť zdokonalení v aporozumení služby svojej, v teórii, v zásade a v náuke, vo všetkých veciach týkajúcich sa bkráľovstva Božieho na zemi, ckľúče ktorého to kráľovstva vám boli udelené.

15 A nakoľko ľud môj postaví pre mňa dom v mene Pána a nestrpí, aby do neho vošla akákoľvek anečistá vec, aby nebol poškvrnený, bsláva moja spočinie na ňom;

16 Áno, a bude tam aprítomnosť moja, lebo ja do neho prídem a všetci bčistí v srdci, ktorí do neho prídu, uvidia Boha.

17 Ale ak bude poškvrnený, ja do neho neprídem a sláva moja tam nebude; lebo ja nebudem prichádzať do nesvätých chrámov.

18 A teraz, hľa, ak bude Sion činiť tieto veci, bude sa mu adariť a bude sa šíriť, a stane sa veľmi slávnym, veľmi veľkým a veľmi desivým.

19 anárody zeme ho budú ctiť a budú hovoriť: Určite bSion je mesto nášho Boha a určite Sion nemôže padnúť ani sa pohnúť z miesta svojho, lebo Boh je tam a ruka Pána je tam;

20 A on prisahal skrze moc sily svojej, že bude spásou jeho a vysokou avežou jeho.

21 Takže, veru, tak hovorí Pán, nech sa Sion raduje, lebo toto je aSion – čistí v srdci; takže, nech sa Sion raduje, zatiaľ čo všetci zlovoľní budú žialiť.

22 Lebo pozrite a uzrite, aodplata prichádza rýchlo na bezbožných, ako víchrica; a kto jej unikne?

23 Pánovo abičovanie bude prechádzať v noci aj vo dne a správa o ňom bude sužovať všetok ľud; áno, nebude zadržané, pokiaľ Pán nepríde;

24 Lebo rozhorčenie Pánovo vzplanulo proti ich ohavnostiam a všetkým ich zlovoľným skutkom.

25 A predsa, Sion aunikne, ak bude dbať na to, aby činil všetky veci, čokoľvek som mu prikázal.

26 Ale ak nebude dbať na to, aby činil všetko, čo som mu prikázal, anavštívim ho podľa všetkých skutkov jeho ťažkou strasťou, bmorom, zhubnou nákazou, mečom, codplatou, dstravujúcim ohňom.

27 A predsa, nech je toto čítané tentoraz do uší jeho, že ja, Pán, som prijal obeť jeho; a ak nebude viac hrešiť, ažiadna z týchto vecí na neho nepríde;

28 A ja mu budem ažehnať požehnaniami a rozmnožím množstvo požehnaní na ňom a pre pokolenia jeho na veky vekov, hovorí Pán, váš Boh. Amen.