Písma
Náuka a zmluvy 10
predchádzajúce ďalej

Oddiel 10

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte Pensylvánia pravdepodobne v apríli 1829, aj keď niektoré časti mohli byť obdržané počiatkom leta 1828. Pán v ňom informuje Josepha o zmenách učinených zlovoľnými mužmi na 116 stranách rukopisu z prekladu knihy Lechího v Knihe Mormonovej. Tieto strany rukopisu boli stratené z vlastníctva Martina Harrisa, ktorému boli tieto listy dočasne zverené. (Pozri záhlavie k oddielu 3.) Zlovoľným plánom bolo čakať do očakávaného opätovného preloženia tohto materiálu obsiahnutého na ukradnutých stránkach, a potom diskreditovať prekladateľov poukázaním na nezhody vytvorené zmenami. Že tento zlovoľný zámer bol zosnovaný oným zlým a bol známy Pánovi dokonca vtedy, keď Mormon, dávny nefitský dejepisec, zhotovoval svoje skrátenie zhromaždených dosiek, je ukázané v Knihe Mormonovej (pozri Slová Mormonove 1:3–7).

1–26, Satan podnecuje zlovoľných ľudí, aby odporovali Pánovmu dielu; 27–33, Usiluje o to, aby zničil duše ľudské; 34–52, Evanjelium pôjde k Lámánitom a všetkým národom skrze Knihu Mormonovu; 53–63, Pán zriadi Svoju Cirkev a Svoje evanjelium medzi ľuďmi; 64–70, Zhromaždí kajúcnych do Svojej Cirkvi a spasí poslušných.

1 Teraz, hľa, hovorím ti, pretože si vydal tie záznamy, pre ktoré ti bola daná moc prekladať prostredníctvom aurímu a tummímu, do rúk bzlovoľného muža, stratil si ich.

2 A tiež si stratil dar svoj v tom istom čase a amyseľ tvoja bola zatemnená.

3 A predsa, je ti teraz znova aznovuzriadený; takže hľaď, aby si bol verný a pokračoval na dokončení zvyšku práce prekladania tak, ako si začal.

4 Nebež arýchlejšie ani nepracuj viac, než máš bsilu a prostriedky tebe poskytnuté, aby ti umožnili prekladať; ale buď cusilovný do konca.

5 aModli sa vždy, aby si mohol vyjsť ako víťaz; áno, aby si mohol poraziť Satana a aby si mohol uniknúť rukám služobníkov Satanových, ktorí podporujú dielo jeho.

6 Hľa, oni usilovali o to, aby ťa azničili; áno, dokonca aj ten bmuž, ktorému si dôveroval, usiloval o to, aby ťa zničil.

7 A z tohto dôvodu som povedal, že je zlovoľným mužom, lebo on usiloval o to, aby ti odňal veci, ktoré ti boli zverené; a on sa tiež usiloval to, aby zničil tvoj dar.

8 A pretože si vydal zápisy do rúk jeho, hľa, zlovoľní ľudia ti ich vzali.

9 Takže, ty si ich vydal, áno, to, čo bolo posvätné, zlovoľnosti.

10 A hľa, aSatan vložil do ich sŕdc, aby zmenili slová, ktoré si dal, aby boli napísané, či ktoré si preložil, ktoré vyšli z rúk tvojich.

11 A hľa, hovorím ti, pretože zmenili slová, sú v rozpore s tým, čo si preložil a dal, aby bolo napísané;

12 A, týmto spôsobom, diabol usiloval o to, aby založil ľstivý plán, aby mohol zničiť toto dielo;

13 Lebo on vložil do ich sŕdc, aby toto učinili, aby skrze lož mohli povedať, že ťa apristihli ohľadom slov, o ktorých si tvrdil, že si ich preložil.

14 Veru hovorím ti, že ja nestrpím, aby Satan uskutočnil svoj zlovoľný plán v tejto veci.

15 Lebo hľa, on vložil do ich sŕdc, aby ťa primäli pokúšať Pána, tvojho Boha, žiadosťou preložiť to znova.

16 A potom, hľa, oni hovoria a myslia si v srdciach svojich – Uvidíme, či mu Boh dal moc prekladať; ak je tomu tak, dá mu tiež moc znova;

17 A ak mu Boh znova dá moc či ak bude znova prekladať, alebo inými slovami, ak prinesie rovnaké slová, hľa, my máme tie isté u seba a my sme ich zmenili;

18 Takže nebudú súhlasiť a my povieme, že klamal v slovách svojich a že nemá žiaden dar, a že nemá žiadnu moc;

19 Takže my ho zničíme, a tiež to dielo; a učiníme to, aby sme na konci nemuseli byť zahanbení a aby sme mohli získať slávu sveta.

20 Veru, veru hovorím ti, že Satan má veľkú vládu nad ich srdcami; apodnecuje ich k bneprávosti proti tomu, čo je dobré;

21 A ich srdcia sú askazené a plné bzlovoľnosti a ohavností; a cmilujú dtemnotu radšej než svetlo, pretože ich eskutky sú zlé; takže ma nechcú prosiť.

22 aSatan ich podnecuje, aby mohol bviesť ich duše k zničeniu.

23 A tak založil ľstivý plán, zamýšľajúc zničiť dielo Božie; ale ja si to vyžiadam z ich rúk a v deň súdu sa to obráti k ich hanbe a aodsúdeniu.

24 Áno, on podnecuje ich srdcia k hnevu proti tomuto dielu.

25 Áno, on im hovorí: Klamte a snujte úklady, aby ste chytili, aby ste mohli zničiť; hľa, to nie je nič zlé. A tak im lichotí a hovorí im, že to nie je žiadny hriech aklamať, aby mohli chytiť človeka v lži, aby ho mohli zničiť.

26 A tak im lichotí a avedie ich ďalej, pokiaľ nestiahne ich duše dole do bpekla; a tak spôsobuje, že sa sami chytia do svojej vlastnej cpasce.

27 A tak chodí po zemi hore a dole, asem a tam, a usiluje o to, aby bzničil duše ľudské.

28 Veru, veru hovorím ti, beda buď tomu, kto klame, aby aoklamal, pretože si myslí, že iný klame, aby oklamal, lebo takí nie sú vyňatí zo bspravodlivosti Božej.

29 Teraz, hľa, oni zmenili tieto slová, pretože Satan im hovorí: On vás oklamal – a tak ich zvádza lichotením, aby činili neprávosť, aby ťa primäli apokúšať Pána, tvojho Boha.

30 Hľa, hovorím ti, že nebudeš znova prekladať tie slová, ktoré vyšli z rúk tvojich;

31 Lebo, hľa, oni neuskutočnia zlovoľné plány svoje v lži proti oným slovám. Lebo, hľa, keby si priniesol rovnaké slová, oni povedia, že si klamal a že si predstieral, že prekladáš a že si si protirečil.

32 A hľa, oni to vydajú a Satan zatvrdí srdcia ľudí, aby ich podnietil k hnevu proti tebe, takže nebudú veriť slovám mojim.

33 Tak aSatan zamýšľa premôcť svedectvo tvoje v tomto pokolení, aby toto dielo nemohlo vyjsť v tomto pokolení.

34 Ale hľa, tu je múdrosť, a pretože ja ti ukazujem amúdrosť a dávam ti prikázania ohľadom týchto vecí, čo máš činiť, neukazuj ju svetu, pokiaľ nedokončíš dielo prekladania.

35 Nediv sa, že som ti hovoril: Tu je múdrosť, neukazuj ju svetu – lebo som povedal, neukazuj ju svetu, aby si mohol byť zachovaný.

36 Hľa, nehovorím, že ju nebudeš ukazovať spravodlivým;

37 Ale keďže nemôžeš vždy rozpoznať aspravodlivého alebo keďže nemôžeš vždy rozlíšiť zlovoľného od spravodlivého, takže, hovorím ti, bzamĺkni, pokiaľ neuvidím, že je vhodné oznámiť svetu všetky veci ohľadom tejto záležitosti.

38 A teraz, veru hovorím ti, že správa o týchto aveciach, ktoré si napísal, ktoré vyšli z rúk tvojich, je vyrytá na bdoskách Nefiho;

39 Áno, a spomínaš si na to, že v oných zápisoch bolo povedané, že podrobnejšia správa o týchto veciach bola daná na doskách Nefiho.

40 A teraz, pretože správa, ktorá je vyrytá na doskách Nefiho, je podrobnejšia ohľadom vecí, ktoré, podľa múdrosti svojej, chcem priviesť v známosť u ľudí touto správou –

41 Takže, budeš prekladať rytiny, ktoré sú na adoskách Nefiho, postupne ďalej až prídeš k panovaniu kráľa Benjamína, alebo až prídeš k tomu, čo si preložil, čo si si ponechal;

42 A hľa, vydáš to ako záznam Nefiho; a tak zahanbím tých, ktorí zmenili slová moje.

43 Nestrpím, aby zničili dielo moje; áno, ukážem im, že múdrosť moja je väčšia než ľstivosť diablova.

44 Hľa, oni dostali len časť, čiže skrátenie správy Nefiho.

45 Hľa, na doskách Nefiho je vyrytých mnoho vecí, ktoré vrhajú viac svetla na evanjelium moje; takže, je to múdrosť vo mne, aby si preložil túto prvú časť rytín Nefiho a vydal ju v tomto diele.

46 A hľa, celý zvyšok tohto adiela obsahuje všetky tie časti bevanjelia môjho, ktoré si svätí proroci moji, áno, a tiež učeníci moji cpriali v modlitbách svojich, aby vyšli k tomuto ľudu.

47 A ja som im povedal, že im to bude adané podľa ich bviery v ich modlitbách;

48 Áno, a toto bola ich viera – že evanjelium moje, ktoré som im dal, aby mohli kázať za dní svojich, mohlo prísť k ich bratom aLámánitom, a tiež ku všetkým, ktorí sa stali Lámánitmi pre odštiepenia svoje.

49 Teraz, toto nie je všetko – ich viera v ich modlitbách bola, aby bolo toto evanjelium tiež oznamované, pokiaľ by bolo možné, aby iné národy vlastnili túto krajinu;

50 A tak oni zanechali požehnanie na tejto krajine v modlitbách svojich, aby každý, kto v tejto krajine bude veriť v toto evanjelium, mohol mať večný život;

51 Áno, aby mohla byť slobodná pre všetkých, nech už sú z akéhokoľvek národa, pokolenia, jazyka alebo ľudu.

52 A teraz, hľa, podľa ich viery v ich modlitbách prinesiem túto časť evanjelia svojho v známosť ľudu svojmu. Hľa, neprinesiem ju, aby som zničil to, čo obdržali, ale aby som to vybudoval.

53 A z tohto dôvodu som povedal: Ak nebude toto pokolenie zatvrdzovať srdcia svoje, založím medzi nimi cirkev svoju.

54 Teraz, nehovorím to, aby som zničil cirkev svoju, ale hovorím to, aby som cirkev svoju vybudoval;

55 Takže, každý, kto patrí k cirkvi mojej, sa nemusí abáť, lebo takí bzdedia ckráľovstvo nebeské.

56 Ale to sú tí, ktorí sa ma aneboja ani nezachovávajú prikázanie moje, ale budujú pre seba bcirkvi, aby dosahovali czisk, áno, a všetci tí, ktorí konajú zlovoľne a budujú kráľovstvo diablovo – áno, veru, veru hovorím ti, že to sú tí, ktorých rozruším, a spôsobím, aby sa chveli a triasli až do vnútra.

57 Hľa, ja som Ježiš Kristus, aSyn Boží. Prišiel som k svojim vlastným, a moji vlastní ma neprijali.

58 Ja som to asvetlo, ktoré svieti v temnote, a temnota ho nechápe.

59 Ja som ten, ktorý povedal – Mám aj ainé bovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca – učeníkom svojim, a boli mnohí, ktorí mi cnerozumeli.

60 A ja ukážem tomuto ľudu, že som mal iné ovce a že boli vetvou adomu Jákobovho;

61 A vynesiem na svetlo ich podivuhodné diela, ktoré vykonali v mene mojom;

62 Áno, a ja tiež vynesiem na svetlo evanjelium svoje, ktoré boli vyučovaní, a hľa, oni nebudú popierať to, čo si obdržal, ale budú to budovať a vynesú na svetlo pravdivé body anáuky mojej, áno, a jedinú náuku, ktorá je vo mne.

63 A toto ja učiním, aby som mohol utvrdiť evanjelium svoje, aby nemuselo byť tak veľa svárov; áno, aSatan podnecuje srdcia ľudí k bsváru ohľadom bodov náuky mojej; a v týchto veciach chybujú, lebo cprekrúcajú písma a nerozumejú im.

64 Takže, ja im odhalím toto veľké tajomstvo;

65 Lebo, hľa, budem ich azhromažďovať, tak ako sliepka zhromažďuje kuriatka svoje pod krídla svoje, ak nebudú zatvrdzovať srdcia svoje;

66 Áno, ak chcú prísť, môžu, a môžu voľne požívať z avôd života.

67 Hľa, toto je náuka moja – ktokoľvek činí pokánie a apríde ku mne, ten je bcirkvou mojou.

68 Ktokoľvek aoznamuje viac alebo menej než toto, ten nie je zo mňa, ale je bproti mne; takže nie je z cirkvi mojej.

69 A teraz, hľa, ktokoľvek je z cirkvi mojej a vytrvá v cirkvi mojej do konca, toho utvrdím na askale svojej a bbrány pekelné ho nepremôžu.

70 A teraz, pamätaj na slová toho, kto je život a asvetlo sveta, Vykupiteľa svojho, bPána svojho a Boha svojho. Amen.