Písma
Náuka a zmluvy 36
predchádzajúce ďalej

Oddiel 36

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Edwardovi Partridgeovi v blízkosti Fayette v štáte New York 9. decembra 1830 (pozri záhlavie oddielu 35). Životopis Josepha Smitha uvádza, že Edward Partridge „je vzorom zbožnosti a jedným z Pánových veľkých mužov“.

1–3, Pán kladie Svoju ruku na Edwarda Partridgea skrze ruku Sidneyho Rigdona; 4–8, Každý muž, ktorý prijíma evanjelium a kňazstvo, má byť povolaný, aby išiel a kázal.

1 Tak hovorí Pán Boh, aMocný Izraelský: Hľa, hovorím ti, služobník môj bEdward, že si požehnaný a hriechy tvoje sú ti odpustené, a si povolaný kázať evanjelium moje akoby hlasom trúby;

2 A položím na teba aruku svoju skrze ruku služobníka svojho Sidneyho Rigdona a obdržíš Ducha môjho, Ducha Svätého, dokonca bUtešiteľa, ktorý ťa bude učiť cpokojné veci kráľovstva;

3 A ty to budeš oznamovať hlasným hlasom, hovoriac: Hosana, požehnané buď meno Boha najvyššieho.

4 A teraz toto povolanie a prikázanie ti dávam ohľadom všetkých mužov –

5 Že toľko, koľko ich príde pred služobníkov mojich Sidneyho Rigdona a Josepha Smitha ml., prijímajúc toto povolanie a prikázanie, bude avysvätených a vyslaných bkázať večné evanjelium medzi národy –

6 Hlásajúc pokánie, hovoriac: aZachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia, vyjdite z ohňa, nenávidiac dokonca aj bodev poškvrnený telom.

7 A toto prikázanie bude dané starším cirkvi mojej, aby každý muž, ktorý ho prijme s úprimnosťou srdca, mohol byť vysvätený a vyslaný, dokonca ako som povedal.

8 Ja som Ježiš Kristus, Syn Boží; a preto, opášte bedrá svoje a ja náhle prídem do achrámu svojho. Tak je. Amen.