Písma
Náuka a zmluvy 44
predchádzajúce ďalej

Oddiel 44

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Kirtlande v štáte Ohio v druhej polovici februára 1831. Cirkev, v súlade s požiadavkou tu uvedenou, určila, aby sa na začiatku mesiaca júna konala konferencia.

1–3, Starší sa majú zhromaždiť na konferencii; 4–6, Majú sa zorganizovať podľa zákonov krajiny a starať sa o chudobných.

1 Hľa, tak hovorí Pán vám, služobníkom svojim, považujem za vhodné, aby starší cirkvi mojej boli zvolaní, z východu a zo západu, a zo severu a z juhu, listom alebo nejakým iným spôsobom.

2 A stane sa, že nakoľko budú verní a budú preukazovať vieru vo mňa, vylejem na nich aDucha svojho v deň, kedy sa zhromaždia.

3 A stane sa, že vyjdú do okolitých krajov a budú ľuďom akázať pokánie.

4 A mnohí budú aobrátení, takže získate moc zorganizovať sa bpodľa zákonov človeka;

5 Aby vaši anepriatelia nemohli mať moc nad vami; aby ste mohli byť zachovávaní vo všetkých veciach; aby vám bolo umožnené zachovávať zákony moje; aby mohlo byť zlomené každé puto, ktorým sa nepriateľ snaží zničiť ľud môj.

6 Hľa, hovorím vám, že musíte anavštevovať chudobných a núdznych a poskytovať im útechu, aby mohli byť zachovaní, pokiaľ nebude možné vykonať všetky veci podľa zákona môjho, ktorý ste obdržali. Amen.