Písma
Náuka a zmluvy 68
predchádzajúce ďalej

Oddiel 68

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 1. novembra 1831, v odpovedi na modlitbu, aby bola oznámená myseľ Pána ohľadom Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona a Williama E. McLellina Hoci bola časť tohto zjavenia určená týmto štyrom mužom, veľa z obsahu sa týka celej Cirkvi. Toto zjavenie bolo rozšírené pod vedením Josepha Smitha, keď bolo vydané vo vydaní Náuky a zmlúv z roku 1835.

1–5, Slová starších, keď sú pohnutí Duchom Svätým, sú písmo; 6–12, Starší majú kázať a krstiť a znamenia budú nasledovať skutočných veriacich; 13–24, Prvorodený medzi synmi Áronovými môže slúžiť ako predsedajúci biskup (to znamená držať kľúče predsedníctva ako biskup) pod vedením Prvého predsedníctva; 25–28, Rodičom je prikázané, aby učili svoje deti evanjelium; 29–35, Svätí majú dodržiavať sabat, usilovne pracovať a modliť sa.

1 Služobník môj, Orson Hyde, bol svojím vysvätením povolaný, aby hlásal večné evanjelium aDuchom živého Boha, od ľudu k ľudu a z krajiny do krajiny, v spoločenstvách zlovoľných, v ich synagógach, hovoriac s nimi a vysvetľujúc im všetky písma.

2 A pozrite a uzrite, toto je príklad pre všetkých tých, ktorí boli vysvätení k tomuto kňazstvu, ktorých poslanie je im určené, aby vyšli –

3 A toto je príklad pre nich, že budú ahovoriť, ako sú pohnutí Duchom Svätým.

4 A čokoľvek budú hovoriť, keď sú pohnutí aDuchom Svätým, bude písmo, bude vôľa Pána, bude myseľ Pána, bude slovo Pána, bude hlas Pána a bmoc Božia k spáse.

5 Hľa, toto je sľub Pánov vám, ó vy služobníci moji.

6 A preto, buďte dobrej mysle a anebojte sa, lebo ja, Pán, som s vami a budem stáť pri vás; a budete vydávať svedectvo o mne, dokonca Ježišovi Kristovi, že som Syn živého Boha, že som bol, že som a že mám prísť.

7 Toto je slovo Pána k tebe, služobník môj aOrson Hyde, a tiež k služobníkovi môjmu Lukovi Johnsonovi a k služobníkovi môjmu Lymanovi Johnsonovi, a k služobníkovi môjmu Williamovi E. McLellinovi, a ku všetkým verným starším cirkvi mojej –

8 aChoďte do celého sveta, bkážte evanjelium každému cstvoreniu, konajúc v dprávomoci, ktorú som vám dal, ekrstiac v mene Otca a Syna, a Ducha Svätého.

9 aten, kto uverí a bude pokrstený, bude bspasený, a ten, kto neuverí, bude czatratený.

10 A ten, kto uverí, bude požehnaný sprievodnými aznameniami, dokonca ako je napísané.

11 A vám bude dané poznať aznamenia časov a znamenia príchodu Syna Muža;

12 A o koľkých Otec vydá svedectvo, toľkým vám bude daná moc aspečatiť ich k večnému životu. Amen.

13 A teraz, ohľadom záležitostí okrem zmlúv a prikázaní, sú to tieto –

14 Ostáva neskôr v príhodnom čase Pána, aby boli pre cirkev ustanovení ďalší abiskupi, aby slúžili, dokonca ako ten prvý;

15 A preto, budú to avysokí kňazi, ktorí sú toho hodní, a budú určení bPrvým predsedníctvom Melchisedekovho kňazstva, ibaže to sú doslovní potomkovia cÁrona.

16 A ak to sú doslovní potomkovia aÁrona, majú zákonné právo na biskupstvo, ak sú prvorodení medzi synmi Árona;

17 Lebo prvorodení držia právo predsedníctva nad týmto kňazstvom a akľúče, čiže právomoci toho istého.

18 Žiadny muž nemá zákonné právo na tento úrad, aby držal kľúče tohto kňazstva, ibaže je adoslovný potomok a prvorodený Árona.

19 Ale pretože avysoký kňaz Melchisedekovho kňazstva má právomoc úradovať vo všetkých menších úradoch, môže úradovať v úrade bbiskupa, keď sa nedá nájsť žiadny doslovný potomok Árona, pod podmienkou, že je povolaný a ustanovený, a vysvätený k tejto moci pod rukami Prvého predsedníctva Melchisedekovho kňazstva.

20 A doslovný potomok Árona tiež musí byť určený týmto predsedníctvom a musí byť nájdený hodným a apomazaným, a bvysvätený pod rukami tohto predsedníctva, inak nie sú zákonne splnomocnení úradovať v kňazstve svojom.

21 Ale skrze moc nariadenia ohľadom ich práva kňazstva prechádzajúceho z otca na syna si môžu činiť nárok na pomazanie svoje, ak v ktorejkoľvek dobe môžu preukázať rod svoj, alebo ho zistili zjavením od Pána pod rukami hore menovaného predsedníctva.

22 A znova, žiadny biskup alebo vysoký kňaz, ktorý bude ustanovený do tejto služby, nebude súdený alebo odsúdený pre žiadny zločin, ibaže to bude pred aPrvým predsedníctvom cirkvi;

23 A nakoľko je pred týmto predsedníctvom uznaný vinným, skrze svedectvo, ktoré nemôže byť spochybnené, bude odsúdený;

24 A ak činí pokánie, bude mu aodpustené podľa zmlúv a prikázaní cirkvi.

25 A znova, nakoľko majú arodičia deti v Sione, alebo v ktoromkoľvek jeho bkole, ktorý je zorganizovaný, ktorí ich cneučia porozumieť náuke o pokání, viere v Krista, Syna živého Boha, a o krste a dare Ducha Svätého kladením rúk, keď majú dosem rokov, bude ehriech na hlave rodičov.

26 Lebo toto bude zákon pre obyvateľov aSionu, alebo v ktoromkoľvek jeho kole, ktoré sú zorganizované.

27 A ich deti budú apokrstené na bodpustenie hriechov svojich, keď majú cosem rokov, a obdržia kladenie rúk.

28 A budú tiež deti svoje učiť, aby sa amodlili a kráčali vzpriamene pred Pánom.

29 A obyvatelia Sionu budú tiež dodržiavať asabatný deň, aby ho svätili.

30 A obyvatelia Sionu budú tiež vo všetkej vernosti pamätať na práce svoje, nakoľko sú určení, aby pracovali; lebo lenivý nebude v pamäti pred Pánom.

31 Teraz, ja, Pán, nie som veľmi potešený obyvateľmi Sionu, lebo sú medzi nimi alenivci; a ich deti tiež vyrastajú v bzlovoľnosti; tiež cnehľadajú dychtivo bohatstvo večnosti, ale ich oči sú plné chamtivosti.

32 Tieto veci nemajú byť, a musia byť z ich prostriedku odstránené; a preto, nech služobník môj Oliver Cowdery donesie tieto slová do krajiny Sion.

33 A dávam im prikázanie – že ten, kto nedodržiava amodlitby svoje pred Pánom v ich čase, nech je v bpamäti pred sudcom ľudu môjho.

34 Tieto aslová sú pravdivé a verné; a preto, neprestupujte ich, ani z nich bneodnímajte.

35 Hľa, ja som aAlfa a Omega, a bprídem rýchlo. Amen.