Písma
Náuka a zmluvy 91
predchádzajúce ďalej

Oddiel 91

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 9. marca 1833. Prorok bol v tejto dobe zamestnaný prekladom Starého zákona. Keď prišiel k tej časti dávnych záznamov, ktoré sa nazývajú apokryfy, pýtal sa Pána a obdržal tento pokyn.

1–3, Apokryfy sú väčšinou preložené správne, ale obsahujú mnoho doplnkov rukou ľudskou, ktoré nie sú pravdivé; 4–6, Sú prospešné pre tých, ktorí sú osvietení Duchom.

1 Veru, tak vám hovorí Pán ohľadom aapokryfov – Je mnoho vecí v nich obsiahnutých, ktoré sú pravdivé a väčšinou sú preložené správne;

2 Je mnoho vecí v nich obsiahnutých, ktoré nie sú pravdivé, ktoré sú doplnky rukou ľudskou.

3 Veru, hovorím vám, že nie je nutné, aby boli apokryfy preložené.

4 Takže, kto ich číta, nech arozumie, lebo Duch prejavuje pravdu;

5 A kto je osvietený aDuchom, získa z nich prospech;

6 A kto neprijíma Duchom, nemôže mať prospech. Takže nie je nutné, aby boli preložené. Amen.