Náuka a zmluvy 28
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 28

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu, vo Fayette v štáte New York v septembri 1830. Hiram Page, člen Cirkvi, mal určitý kameň a tvrdil, že jeho pomocou prijíma zjavenia týkajúce sa vybudovania Sionu a rádu Cirkvi. Niekoľkí členovia boli týmito tvrdeniami zvedení, a dokonca aj Oliver Cowdery bol nimi nesprávne ovplyvnený. Tesne pred stanovenou konferenciou sa Prorok naliehavo pýtal Pána ohľadom tejto záležitosti a nasledovalo toto zjavenie.

  1–7, Joseph Smith drží kľúče tajomstiev a iba on dostáva zjavenia pre Cirkev; 8–10, Oliver Cowdery má kázať Lámánitom; 11–16, Satan oklamal Hirama Pagea a dal mu falošné zjavenia.

  1 Hľa, hovorím ti, aOliver, že ti bude dané, že budeš vypočutý cirkvou vo všetkých veciach, ktorékoľvek ich budeš bučiť skrze cUtešiteľa, ohľadom zjavení a prikázaní, ktoré som dal.

  2 Ale hľa, veru, veru hovorím ti, anikto nebude určený prijímať prikázania a zjavenia v tejto cirkvi okrem služobníka môjho bJosepha Smitha ml., lebo on ich dostáva dokonca ako Mojžiš.

  3 A ty budeš poslušný vo veciach, ktoré mu dám, dokonca ako aÁron, a budeš oznamovať verne prikázania a zjavenia, s mocou a bprávomocou, cirkvi.

  4 A ak si vedený v akejkoľvek dobe Utešiteľom, aby si ahovoril k cirkvi alebo ju učil, alebo vždy, keď je ti to prikázané, môžeš to činiť.

  5 Ale nebudeš písať cestou prikázania, ale podľa múdrosti;

  6 A nebudeš prikazovať tomu, kto je hlavou tvojou a hlavou cirkvi;

  7 Lebo som mu dal akľúče btajomstiev a zjavení, ktoré sú zapečatené, pokiaľ im neurčím iného na jeho miesto.

  8 A teraz, hľa, hovorím ti, že pôjdeš k aLámánitom a budeš im kázať bevanjelium moje; a nakoľko prijmú učenia tvoje, spôsobíš, aby cirkev moja bola medzi nimi zriadená; a budeš mať zjavenia, ale nepíš ich cestou prikázania.

  9 A teraz, hľa, hovorím ti, že nie je zjavené a žiadny človek nevie, kde bude vybudované amesto bSion, ale bude to dané neskôr. Hľa, hovorím ti, že to bude pri hraniciach s Lámánitmi.

  10 Neopustíš toto miesto, až po konferencii; a služobník môj Joseph bude určený hlasom konferencie, aby jej predsedal, a čo ti povie, to budeš hovoriť.

  11 A znova, vezmeš brata svojho, Hirama Pagea, amedzi teba a neho osamote a povieš mu, že oné veci, ktoré napísal z oného kameňa, nie sú odo mňa a že ho bSatan cklame;

  12 Lebo, hľa, tieto veci neboli ustanovené pre neho, ani nebude nič ustanovené pre nikoho z tejto cirkvi proti cirkevným zmluvám.

  13 Lebo všetky veci musia byť konané v poriadku a so avšeobecným súhlasom v cirkvi, skrze modlitbu viery.

  14 A ty pomôžeš urovnať všetky tieto veci podľa zmlúv cirkvi, skôr ako sa vydáš na cestu svoju medzi Lámánitov.

  15 A bude ti adané, od doby, kedy vyjdeš, až do doby, kedy sa vrátiš, čo budeš činiť.

  16 A vo všetkých dobách musíš otvárať ústa svoje, hlásajúc evanjelium moje so zvukom radosti. Amen.