Písma
Náuka a zmluvy 59
predchádzajúce ďalej

Oddiel 59

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jackson v štáte Missouri 7. augusta 1831. Pred týmto zjavením bola krajina zasvätená, ako Pán nariadil, a miesto pre budúci chrám bolo posvätené. Tohto dňa bolo obdržané zjavenie, Polly Knightová, manželka Josepha Knighta st. zomrela, prvý člen Cirkvi zomrel v Sione. Prví členovia charakterizovali toto zjavenie ako „poučenie Svätých ako dodržiavať sabat a ako sa postiť a modliť“.

1–4, Verní Svätí v Sione budú požehnaní; 5–8, Majú milovať Pána a slúžiť mu, a zachovávať Jeho prikázania; 9–19, Svätením dňa Pána sú Svätí požehnaní časne i duchovne; 20–24, Spravodlivým je prisľúbený pokoj v tomto svete a večný život vo svete, ktorý príde.

1 Hľa, požehnaní, hovorí Pán, sú tí, ktorí už vyšli do tejto krajiny s aokom upretým na slávu moju, podľa prikázaní mojich.

2 Lebo tí, ktorí žijú, azdedia zem, a tí, ktorí bumierajú, si odpočinú od všetkých prác svojich a ich skutky ich budú nasledovať; a obdržia ckorunudpríbytkoch Otca môjho, ktoré som pre nich pripravil.

3 Áno, požehnaní sú tí, ktorých nohy už stoja na krajine Sion, ktorí sú poslušní evanjelia môjho; lebo obdržia ako odmenu svoju dobré veci zeme, a tá bude vydávať v asile svojej.

4 A budú tiež korunovaní požehnaniami zhora, áno, a prikázaniami, ktorých nie je málo, a azjaveniami v ich čase – tí, ktorí sú bvernícusilovní predo mnou.

5 A preto, dávam im prikázanie, hovoriac toto: aMilovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím bsrdcom, celou svojou mocou, mysľou a silou; a v mene Ježiša Krista mu budeš cslúžiť.

6 Milovať budeš ablížneho svojho ako seba samého. bNepokradneš; ani cnescudzoložíš ani dnezabiješ, ani nebudeš činiť nič tomu podobné.

7 Budeš aďakovať Pánovi, svojmu Bohu, vo všetkých veciach.

8 Budeš prinášať aobeť Pánovi, svojmu Bohu, v bspravodlivosti, dokonca srdce zlomené a cducha skrúšeného.

9 A aby si sa mohol viac uchovať anepoškvrneným od sveta, pôjdeš do domu modlitby a budeš prinášať sviatosti svoje v môj bsvätý deň;

10 Lebo veru toto je deň určený ti k tomu, aby si si odpočinul od prác svojich a aprejavil oddanosť svoju Najvyššiemu;

11 Predsa len sľuby tvoje budú prinášané v spravodlivosti vo všetkých dňoch a vo všetkých dobách;

12 Ale pamätaj, že v tento deň Pána budeš prinášať aobete svoje a sviatosti svoje Najvyššiemu, bvyznávajúc hriechy svoje bratom svojim a pred Pánom.

13 A v tento deň nebudeš konať žiadnu inú vec, len nech jedlo tvoje je pripravené s úprimnosťou srdca, aby apôst tvoj mohol byť dokonalý, alebo inými slovami, aby bradosť tvoja mohla byť úplná.

14 Veru, toto je pôst a modlitba, alebo inými slovami, radovanie a modlitba.

15 A nakoľko tieto veci činíte s avďakyvzdaním, s bveselým csrdcom a tvárou, nie s mnohým dsmiechom, lebo toto je hriech, ale s radostným srdcom a veselou tvárou –

16 Veru hovorím, že nakoľko tak činíte, plnosť zeme je vaša, zver poľná a vtáctvo vo vzduchu, a to, čo šplhá po stromoch a chodí po zemi;

17 Áno, a byliny a dobré veci, ktoré pochádzajú zo zeme, či na jedlo alebo pre odev, alebo pre domy, alebo pre stodoly, alebo pre sady, alebo pre záhrady, alebo pre vinice;

18 Áno, všetky veci, ktoré pochádzajú zo azeme v období svojom, sú učinené pre osoh a úžitok človeka, aby potešili oko a rozveselili srdce;

19 Áno, pre jedlo a pre odev, pre chuť a pre čuch, aby posilňovali telo a oživovali dušu.

20 A teší to Boha, že dal všetky tieto veci človeku; lebo k tomu účelu boli učinené, aby boli používané so súdnosťou, nie s nestriedmosťou, ani s vynucovaním.

21 A v ničom sa človek tak aneprehreší proti Bohu, alebo proti nikomu hnev jeho nevzplanul okrem tých, ktorí bneuznávajú ruku jeho vo všetkých veciach a neposlúchajú jeho prikázania.

22 Hľa, toto je podľa zákona a prorokov; a preto, neobťažujte ma viac ohľadom tejto záležitosti.

23 Ale naučte sa, že ten, kto činí diela aspravodlivosti, obdrží bodmenu svoju, dokonca cpokoj v tomto svete a dvečný život vo svete, ktorý príde.

24 Ja, Pán, som to hovoril a Duch vydáva svedectvo. Amen.