Písma
Náuka a zmluvy 92
predchádzajúce ďalej

Oddiel 92

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Kirtlande v štáte Ohio 15. marca 1833. Zjavenie dáva pokyny Frederickovi G. Williamsovi, ktorý bol nedávno ustanovený za radcu Josepha Smitha, ohľadom jeho povinností v United Firm [Zjednotený podnik] (pozri záhlavia oddielov 7882).

1–2, Pán dáva prikázanie ohľadom prijatia do zjednoteného rádu.

1 Veru, tak hovorí Pán, dávam azjednotenému rádu, zorganizovanému v súlade s prikázaním daným predtým, zjavenie a prikázanie ohľadom služobníka môjho Fredericka G. Williamsa, že ho prijmete do rádu. Čo hovorím jednému, hovorím všetkým.

2 A znova, hovorím tebe, služobník môj Frederick G. Williams, budeš aktívnym členom v tomto ráde; a nakoľko budeš verný v zachovávaní všetkých predchádzajúcich prikázaní, budeš požehnaný naveky. Amen.