Písma
Náuka a zmluvy 77
predchádzajúce ďalej

Oddiel 77

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Hirame v štáte Ohio okolo marca 1832. Životopis Josepha Smitha uvádza: „V súvislosti s prekladom písiem som obdržal nasledovné vysvetlenie Zjavenia Sv. Jána.“

1–4, Zvieratá majú ducha a budú prebývať vo večnej blaženosti; 5–7, Táto zem má časnú existenciu trvajúcu 7 000 rokov; 8–10, Rôzni anjeli znovuzriaďujú evanjelium a slúžia na zemi; 11, Spečatenie 144 000; 12–14, Kristus príde na počiatku siedmeho tisícročia; 15, Dvaja proroci budú vzbudení pre židovský národ.

1 Otázka: Čo je sklené amore, o ktorom hovorí Ján v 4. kapitole a v 6. verši Zjavenia?Odpoveď: Je to bzem vo svojom posvätenom, nesmrteľnom a cvečnom stave.

2 Ot.: Čo máme rozumieť štyrmi zvieratami, o ktorých sa hovorí v tom istom verši?Od.: Sú to aobrazné výrazy použité Zjavovateľom, Jánom, pri opisovaní bneba, craja Božieho, dšťastia človeka a zvierat, a lezúcich tvorov, a vtáctva vo vzduchu; to, čo je duchovné, je v podobnosti toho, čo je časné; a to, čo je časné, v podobnosti toho, čo je duchovné; educh človeka v podobnosti osoby jeho, ako tiež duch fzvieraťa a každého iného stvorenia, ktoré Boh stvoril.

3 Ot.: Sú oné štyri zvieratá obmedzené na jednotlivé zvieratá, alebo predstavujú triedy alebo rády?Od.: Sú obmedzené na štyri jednotlivé zvieratá, ktoré boli ukázané Jánovi, aby znázornili slávu tried bytostí v ich určenom ráde alebo asfére stvorenia, v radosti zo svojej večnej bblaženosti.

4 Ot.: Ako máme rozumieť očiam a krídlam, ktoré zvieratá mali?Od.: Ich oči predstavujú svetlo a apoznanie, to znamená, že sú plné poznania; a ich krídla predstavujú bmoc, pohybovať sa, konať, atď.

5 Ot.: Ako máme rozumieť dvadsiatim štyrom astarším, o ktorých hovorí Ján?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že títo starší, ktorých Ján videl, boli staršími, ktorí boli bverní v diele služby a boli mŕtvi; ktorí patrili k csiedmim cirkvám a boli vtedy v raji Božom.

6 Ot.: Ako máme rozumieť knihe, ktorú Ján videl, ktorá bola azapečatená na zadnej strane siedmimi pečaťami?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že obsahuje zjavenú vôľu, btajomstvá a diela Božie; skryté veci správy jeho ohľadom tejto czeme počas sedem tisíc rokov jej trvania alebo jej časnej existencie.

7 Ot.: Ako máme rozumieť siedmim pečatiam, ktorými bola zapečatená?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že prvá pečať obsahuje veci aprvého tisícročia a druhá rovnako tak druhého tisícročia, a tak ďalej až k siedmej.

8 Ot.: Ako máme rozumieť štyrom anjelom, o ktorých sa hovorí v 7. kapitole a v 1. verši Zjavenia?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že to sú štyria anjeli vyslaní od Boha, ktorým je daná moc nad štyrmi časťami zeme, aby zachránili život a aby ničili; toto sú tí, ktorí majú avečné evanjelium, aby ho zverili každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu; majúc moc uzavrieť nebesia, spečatiť k životu, alebo zvrhnúť do bkrajov temnoty.

9 Ot.: Ako máme rozumieť anjelovi vystupujúcemu od východu, Zjavenie, 7. kapitola a 2. verš?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že anjel vystupujúci od východu je ten, ktorému je daná pečať živého Boha nad dvanástimi kmeňmi aIzraela; a preto, volá na štyroch anjelov majúcich večné evanjelium, hovoriac: Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, pokiaľ nespečatíme služobníkov Boha svojho na ich bčelách. A ak to prijmete, toto je cElias, ktorý príde, aby zhromaždil kmene Izraela a dznovuzriadil všetky veci.

10 Ot.: V ktorej dobe majú byť veci, o ktorých sa hovorí v tejto kapitole uskutočnené?Od.: Majú byť uskutočnené v ašiestom tisícročí alebo po otvorení šiestej pečate.

11 Ot.: Ako máme rozumieť spečateniu ajedného sto a štyridsať štyri tisíc zo všetkých kmeňov Izraela – dvanásť tisíc z každého kmeňa?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že tí, kto sú spečatení, sú bvysokými kňazmi vysvätenými k svätému rádu Božiemu, aby spravovali večné evanjelium; lebo oni sú tými, ktorí sú vysvätení z každého národa, pokolenia, jazyka a ľudu skrze anjelov, ktorým je daná moc nad národmi zeme, aby priviedli toľkých, koľko ich chce prijať, do cirkvi cPrvorodeného.

12 Ot.: Ako máme rozumieť zatrúbeniu atrúb zmienenému v 8. kapitole Zjavenia?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že tak ako Boh učinil svet v šiestich dňoch a siedmeho dňa dokončil dielo svoje a bposvätil ho, a tiež utvoril človeka z cprachu zeme, dokonca tak na počiatku siedmeho tisícročia Pán Boh dposvätí zem a dokončí spásu človeka, a bude esúdiť všetky veci, a fvykúpi všetky veci, okrem tých, ktoré nedal do moci svojej, keď spečatí všetky veci, do konca všetkých vecí; a zatrúbenie trúb siedmich anjelov je prípravou a dokončením diela jeho na počiatku siedmeho tisícročia – prípravou cesty pred dobou príchodu jeho.

13 Ot.: Kedy sa uskutočnia veci, o ktorých sa píše v 9. kapitole Zjavenia?Od.: Uskutočnia sa po otvorení siedmej pečate, pred príchodom Krista.

14 Ot.: Ako máme rozumieť knižke, ktorú azjedol Ján, ako je zmienené v 10. kapitole Zjavenia?Od.: Máme tomu rozumieť tak, že to pre neho bolo poslanie a nariadenie bzhromaždiť kmene Izraela; hľa, toto je Elias, ktorý, ako je napísané, musí prísť a cznovuzriadiť všetky veci.

15 Ot.: Ako sa má rozumieť dvom asvedkomjedenástej kapitole Zjavenia?Od.: Sú to dvaja proroci, ktorí budú vzbudení pre bžidovský národcposledných dňoch, v čase dznovuzriadenia, a majú prorokovať Židom potom, čo budú zhromaždení a postavia mesto Jeruzalem v ekrajine otcov svojich.