Písma
Náuka a zmluvy 89
predchádzajúce ďalej

Oddiel 89

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 27. februára 1833. V dôsledku toho, že prví bratia na svojich zhromaždeniach užívali tabak, bol Prorok vedený k tomu, aby premýšľal o tejto záležitosti; následkom čoho sa na to pýtal Pána. Výsledkom bolo toto zjavenie, známe ako Slovo múdrosti.

1–9, Používanie vína, silných nápojov, tabaku a horúcich nápojov je zakázané; 10–17, Byliny, ovocie, mäso a obilie je ustanovené človeku a zvieratám k úžitku; 18–21, Poslušnosť zákona evanjelia, vrátane Slova múdrosti, prináša časné a duchovné požehnania.

1 aSlovo múdrosti, pre osoh rady vysokých kňazov, zhromaždených v Kirtlande, a cirkvi, a tiež svätých v Sione –

2 Poslané ako pozdrav; nie skrze prikázanie alebo prinútenie, ale skrze zjavenie a slovo múdrosti, ukazujúce rád a avôľu Božiu ohľadom časnej spásy všetkých svätých v posledných dňoch –

3 Dané ako zásada so azasľúbením, prispôsobené schopnosti slabých a najslabších zo všetkých bsvätých, ktorí sú alebo môžu byť nazývaní svätými.

4 Hľa, veru, tak vám hovorí Pán: V dôsledku azla a plánov, ktoré existujú a budú existovať v srdciach bsprisahaneckých ľudí v posledných dňoch som vás cvaroval a varujem vás vopred tým, že vám dávam skrze zjavenie toto slovo múdrosti –

5 Že nakoľko niektorý človek medzi vami pije avíno alebo silný nápoj, hľa, nie je to dobré ani vhodné v očiach Otca vášho, iba keď sa spolu zhromaždíte, aby ste priniesli pred neho sviatosti svoje.

6 A hľa, toto má byť víno, áno, ačisté víno z hrozna vínneho kmeňa, z vašej vlastnej výroby.

7 A znova, asilné nápoje nie sú pre brucho, ale na umývanie tiel vašich.

8 A znova, tabak nie je pre atelo ani pre brucho a nie je dobrý pre človeka, ale je bylinou, ktorá má byť používaná so súdnosťou a obratnosťou na pomliaždeniny a pre všetok chorý dobytok.

9 A znova, horúce nápoje nie sú pre telo ani pre brucho.

10 A znova, veru hovorím vám, všetky zdravé abyliny Boh ustanovil pre konštitúciu a podstatu človeka a preto, aby ich užíval –

11 Každá bylina v období svojom a každý plod v období svojom, všetko toto má byť používané s obozretnosťou a avďakyvzdaním.

12 Áno, tiež amäso bzvierat a vtáctva vo vzduchu som ja, Pán, ustanovil pre užívanie človekom s vďakyvzdaním; predsa len majú byť užívané cstriedmo;

13 A je mi príjemné, že nemajú byť užívané, iba v časoch zimy alebo chladu, alebo hladu.

14 Všetko aobilie je ustanovené pre užívanie človekom a zvieratami, aby bolo oporou života nie len pre človeka, ale aj pre zver poľnú a vtáctvo nebeské, a všetky divoké zvieratá, ktoré behajú alebo lezú po zemi;

15 A tie Boh učinil pre užívanie človekom iba v časoch hladu a nadmiery hladovania.

16 Všetko obilie je dobré ako strava človeka; rovnako ako plody vínneho kmeňa; to, čo dáva plody, či už v zemi alebo nad zemou –

17 Predsa len, pšenica pre človeka a kukurica pre dobytok, a ovos pre kone, a žito pre vtáctvo a pre prasatá a pre všetku zver poľnú, a jačmeň pre všetky úžitkové zvieratá a pre jemné nápoje, rovnako ako ďalšie obilie.

18 A všetci svätí, ktorí pamätajú na to, aby zachovávali a činili tieto slová, kráčajúc v poslušnosti prikázaní, obdržia azdravie v pupku svojom a špik pre kosti svoje;

19 A nájdu amúdrosť a veľké poklady bpoznania, dokonca skryté poklady;

20 apobežia, a nebudú unavení, a budú kráčať, a nebudú ustatí.

21 A ja, Pán, im dám azasľúbenie, že anjel-zhubca bprejde okolo nich, ako okolo detí Izraela, a nezabije ich. Amen.