Písma
Náuka a zmluvy 63
predchádzajúce ďalej

Oddiel 63

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 30. augusta 1831. Prorok, Sidney Rigdon a Oliver Cowdery prišli do Kirtlandu 27. augusta zo svojej návštevy Missouri. Životopis Josepha Smitha opisuje toto zjavenie: „V týchto počiatočných dňoch Cirkvi bola veľká snaha získať slovo Pána ohľadom každého námetu, ktorý by sa akýmkoľvek spôsobom týkal našej spásy; a pretože krajina Sion bola teraz najdôležitejším časným cieľom, na ktorý sme kládli zreteľ, pýtal som sa Pána na ďalšie informácie ohľadom zhromažďovania Svätých a zakúpenia pozemkov a ďalších záležitostí.“

1–6, Deň hnevu príde na zlovoľných; 7–12, Znamenia prichádzajú vierou; 13–19, Cudzoložníci v srdci budú popierať vieru a budú uvrhnutí do jazera ohňa; 20, Verní obdržia dedičstvo na premenenej zemi; 21, Úplná správa o udalostiach na vrchu Premenenia ešte nebola zjavená; 22–23, Poslušní obdržia tajomstvá kráľovstva; 24–31, Dedičstvá v Sione majú byť zakúpené; 32–35, Pán nariaďuje vojny a zlovoľní zabíjajú zlovoľných; 36–48, Svätí sa majú zhromažďovať v Sione a poskytovať peniaze, aby bol vybudovaný; 49–54, Požehnania sú zaistené verným pri druhom príchode, vo vzkriesení a počas milénia; 55–58, Toto je deň varovania; 59–66, Pánovo meno je brané nadarmo tými, ktorí ho používajú bez právomoci.

1 Počúvajte, ó vy ľudia, a otvorte srdcia svoje a nakloňte ucho zďaleka; a počúvajte vy, ktorí sa nazývate ľudom Pána, a počujte slovo Pánovo a vôľu jeho ohľadom vás.

2 Áno, veru hovorím, počúvajte slovo toho, ktorého hnev vzplanul proti zlovoľným a avzdorovitým;

3 Ktorého vôľou je vziať kohokoľvek, koho chce avziať, a zachováva pri živote tých, ktorých chce zachovať;

4 Kto buduje podľa svojej vlastnej vôle a potešenia; a ničí, keď sa mu zaľúbi, a je schopný uvrhnúť dušu dole do pekla.

5 Hľa, ja, Pán, prehovorím hlasom svojím, a ten bude uposlúchnutý.

6 A preto, veru hovorím, nech sa zlovoľní majú na pozore a nech sa vzdorovití boja a chvejú; a nech neveriaci mlčia, lebo adeň hnevu na nich príde ako bvíchrica a všetko telo bude cvedieť, že ja som Boh.

7 A ten, kto hľadá znamenia, uvidí aznamenia, ale nie k spáse.

8 Veru, hovorím vám, sú medzi vami tí, ktorí hľadajú znamenia a boli takí dokonca od počiatku;

9 Ale hľa, viera neprichádza znameniami, ale znamenia nasledujú tých, ktorí veria.

10 Áno, znamenia prichádzajú avierou, nie skrze vôľu ľudí, ani tým, ako sa im zaľúbi, ale skrze vôľu Božiu.

11 Áno, znamenia prichádzajú vierou a vedú k mocným skutkom, lebo bez aviery sa žiaden človek nezaľúbi Bohu; a na koho je Boh nahnevaný, tým nie je veľmi potešený; a preto, takým neukazuje žiadne znamenia, len v bhneve k ich codsúdeniu.

12 A preto, ja, Pán, nie som potešený tými z vás, ktorí hľadali znamenia a divy pre vieru, a nie pre dobro ľudí k sláve mojej.

13 A predsa, dávam prikázania, a mnohí sa odvrátili od prikázaní mojich a nezachovávajú ich.

14 Sú medzi vami acudzoložníci a cudzoložnice; niektorí z nich sa od vás odvrátili, a iní zostávajú s vami, ktorí vám budú neskôr odhalení.

15 Nech sa takí majú na pozore a rýchlo činia pokánie, inak na nich príde súd ako pasca a ich pochabosť bude prejavená, a ich skutky ich budú nasledovať v očiach ľudí.

16 A veru hovorím vám, ako som povedal predtým, ten, kto ahľadí na ženu bžiadostivo, alebo ak niekto cscudzoloží v srdci svojom, ten nebude mať Ducha, ale zaprie vieru a bude sa báť.

17 A preto, ja, Pán, som hovoril, že abojazliví a neveriaci, a všetci bklamári, a ktokoľvek, kto miluje klamstvo a cklame, a smilník a kúzelník, budú mať podiel svoj v onom djazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je edruhá smrť.

18 Veru hovorím, že nebudú mať podiel na aprvom vzkriesení.

19 A teraz hľa, ja, Pán, hovorím vám, že nie ste aospravedlnení, pretože tieto veci sú medzi vami.

20 A predsa, ten, kto avytrvá vo viere a činí vôľu moju, ten premôže a obdrží bdedičstvo na zemi, keď príde deň premenenia;

21 Kedy bude azem bpremenená, dokonca podľa vzoru, ktorý bol ukázaný apoštolom mojim na cvrchu; o ktorom plnosť správy ste ešte neobdržali.

22 A teraz, veru hovorím vám, že ako som hovoril, že vám oznámim vôľu svoju, hľa, oznámim vám ju, nie cestou prikázania, lebo sú mnohí, ktorí sa nesnažia zachovávať prikázania moje.

23 Ale tomu, kto zachováva prikázania moje, dám atajomstvá svojho kráľovstva, a tie budú v ňom studnicou bživej vody ctryskajúcej k životu večnému.

24 A teraz, hľa, toto je vôľa Pána, vášho Boha, ohľadom svätých jeho, aby sa spolu zhromaždili v krajine Sion, nie v chvate, aby nebol zmätok, ktorý prináša mor.

25 Hľa, krajina aSion – ja, Pán, ju držím vo svojich vlastných rukách;

26 A predsa ja, Pán, dávam acisárovi tie veci, ktoré sú cisárove.

27 A preto ja, Pán, chcem, aby ste zakúpili pozemky, aby ste mohli mať výhodu pred svetom, aby ste mohli mať nárok pred svetom, aby oni nemuseli byť podnecovaní k hnevu.

28 Lebo aSatan im vkladá do sŕdc, aby sa na vás hnevali, a aby prelievali krv.

29 A preto, krajina Sion nebude získaná, iba ak kúpou, alebo krvou, inak pre vás niet žiadneho dedičstvo.

30 A ak kúpou, hľa, ste požehnaní;

31 A ak krvou, pretože je vám zakázané prelievať krv, hľa, nepriatelia vaši pôjdu na vás a budete bičovaní od mesta k mestu a od synagógy k synagóge, a len málo ich obstojí, aby obdržali dedičstvo.

32 Ja, Pán, som nahnevaný na zlovoľných; ja zadržiavam Ducha svojho pred obyvateľmi zeme.

33 Prisahal som v hneve svojom ohľadom avojen a nariadil som ich na tvári zeme a zlovoľní budú zabíjať zlovoľných a strach príde na každého človeka;

34 asvätí tiež len ťažko uniknú; predsa len ja, Pán, som s nimi a bprídem dole v nebi z prítomnosti Otca svojho a strávim czlovoľných neuhasiteľným dohňom.

35 A hľa, toto ešte nie je, ale bude to skoro.

36 A preto, vidiac, že ja, Pán som nariadil všetky tieto veci na tvári zeme, chcem, aby svätí moji boli zhromaždení v krajine Sion;

37 A aby každý človek vzal aspravodlivosť do rúk svojich a vernosť na bedrá svoje, a pozdvihol varovný bhlas k obyvateľom zeme; a oznamoval slovom i útekom, že cspustošenie príde na zlovoľných.

38 A preto, nech učeníci moji v Kirtlande, ktorí zotrvávajú na tejto farme, usporiadajú svoje časné záležitosti.

39 Nech sa služobník môj Titus Billings, ktorý ju má na starosti, zbaví pozemku, aby mohol byť nastávajúcu jar pripravený vydať sa na cestu hore do krajiny Sion s tými, ktorí na ňom zotrvávajú, okrem tých, ktorých si vyhradím pre seba, ktorí nepôjdu, pokiaľ im neprikážem.

40 A nech všetky peniaze, ktoré môžu byť usporené, nezáleží mi na tom, či je to málo alebo veľa, sú poslané hore do krajiny Sion tým, ktorých som určil, aby ich prijímali.

41 Hľa, ja, Pán, dám služobníkovi svojmu Josephovi Smithovi ml. moc, aby bol schopný arozoznať Duchom tých, ktorí pôjdu hore do krajiny Sion, a tých učeníkov mojich, ktorí zostanú.

42 Nech si služobník môj Newel K. Whitney podrží obchod svoj, alebo inými slovami oný obchod, ešte na krátky čas.

43 A predsa, nech odovzdá všetky peniaze, ktoré môže odovzdať, aby boli poslané hore do krajiny Sion.

44 Hľa, tieto veci sú v jeho vlastných rukách, nech činí podľa múdrosti.

45 Veru hovorím, nech je vysvätený ako zmocnenec pre učeníkov, ktorí zostanú, a nech je vysvätený k tejto moci;

46 A teraz rýchlo navštevuj cirkvi, vysvetľujúc im tieto veci, so služobníkom mojím Oliverom Cowderym. Hľa, toto je moja vôľa, získavať peniaze, tak ako som odporučil.

47 Ten, kto je averný a vytrvá, premôže svet.

48 Ten, kto posiela poklady hore do krajiny Sion, obdrží adedičstvo v tomto svete a jeho diela ho budú nasledovať, a tiež odmenu vo svete, ktorý príde.

49 Áno, a požehnaní sú amŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi, odteraz, keď Pán príde a staré veci bpominú a všetky veci sa stanú novými, oni cvstanú z mŕtvych, a potom dnezomrú, a obdržia dedičstvo pred Pánom, vo svätom meste.

50 A ten, kto bude žiť, keď príde Pán, a zachoval vieru, je apožehnaný; a predsa je mu určené bzomrieť vo veku človeka.

51 A preto, deti abudú brásť, až zostarnú; starí ľudia zomrú, ale nebudú spať v prachu, ale budú v okamihu cpremenení.

52 A preto, pre túto príčinu kázali apoštoli svetu vzkriesenie mŕtvych.

53 Tieto veci sú veci, ktoré musíte vyzerať; a hovoriac podľa spôsobu Pána, sú ablízko, na dosah, a v čase, ktorý príde, dokonca v deň príchodu Syna Muža.

54 A až do onej hodiny budú pochabé apanny medzi múdrymi; a v onej hodine dôjde k úplnému oddeleniu spravodlivých a zlovoľných; a oného dňa zošlem anjelov svojich, aby bvytrhali zlovoľných a uvrhli ich do neuhasiteľného ohňa.

55 A teraz hľa, veru hovorím vám, ja, Pán, nie som potešený služobníkom svojím aSidneym Rigdonom; bpovýšil sa v srdci svojom a neprijal radu, ale zarmútil Ducha;

56 A preto, azáznam jeho nie je prijateľný pre Pána, a on učiní iný; a ak ho Pán neprijme, hľa, nebude ďalej zastávať úrad, do ktorého som ho ustanovil.

57 A znova, veru hovorím vám, a, ktorí si prajú v srdci svojom, v miernosti, bvarovať hriešnikov k pokániu, nech sú vysvätení k tejto moci.

58 Lebo toto je deň varovania, a nie deň mnohých slov. Lebo mne, Pánovi, sa nebudú posmievať v posledných dňoch.

59 Hľa, ja som zhora, a moja moc leží dole. Som nad všetkým a vo všetkom, a skrze všetko, a askúmam všetky veci a prichádza deň, kedy mi budú všetky veci poddané.

60 Hľa, ja som aAlfa i Omega, dokonca Ježiš Kristus.

61 A preto, nech sa všetci ľudia majú na pozore, ako berú ameno moje do svojich úst –

62 Lebo hľa, veru hovorím, že sú mnohí, ktorí sú pod týmto odsúdením, ktorí používajú meno Pána, a používajú ho nadarmo, nemajúc právomoc.

63 A preto, nech cirkev činí pokánie z hriechov svojich a ja, Pán, sa k nim budem hlásiť; inak budú odrezaní.

64 Pamätajte, že to, čo prichádza zhora, je aposvätné a musí byť bvyslovované s pozornosťou a skrze nabádanie Ducha; a v tomto nie je žiadne odsúdenie, a vy dostávate Ducha cskrze modlitbu; a preto, bez tohto zostáva odsúdenie.

65 Nech si služobníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon vyhľadajú domov, ako sú učení skrze amodlitbu Duchom.

66 Tieto veci majú byť prekonané skrze trpezlivosť, aby tak mohli obdržať prenesmierne a večné abremeno bslávy, inak väčšie odsúdenie. Amen.