Písma
Náuka a zmluvy 122
predchádzajúce ďalej

Oddiel 122

Slovo Pánovo Josephovi Smithovi, Prorokovi, zatiaľ čo bol väzňom v žalári v Liberty v štáte Missouri. Tento oddiel je úryvkom z listu Cirkvi datovaného 20. marca 1839 (pozri záhlavie oddielu 121).

1–4, Končiny zeme sa budú pýtať na meno Josepha Smitha; 5–7, Všetky jeho nebezpečenstvá a útrapy mu dajú skúsenosti a budú pre jeho dobro; 8–9, Syn Muža zostúpil pod toto všetko.

1 Končiny zeme sa budú pýtať na ameno tvoje a blázni sa ti budú posmievať, a peklo bude zúriť proti tebe;

2 Zatiaľ čo čistí v srdci a múdri, a ušľachtilí, a cnostní budú neustále vyhľadávať aradu a právomoc, a požehnania pod rukou tvojou.

3 A ľud tvoj sa nikdy neobráti proti tebe skrze svedectvo zradcov.

4 A aj keď ťa ich vplyv uvrhne do trápenia a za mreže a steny, budú ťa mať v úcte; a iba malá achvíľka a hlas tvoj bude desivejší uprostred nepriateľov tvojich než zúrivý blev, pre spravodlivosť tvoju; a tvoj Boh bude stáť pri tebe na veky vekov.

5 Ak budeš povolaný, aby si prešiel skrze súženie; ak budeš v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; ak budeš v nebezpečenstvách medzi lupičmi; ak budeš v nebezpečenstvách na zemi alebo na mori;

6 Ak budeš obviňovaný všelijakými druhmi falošných obvinení; ak ťa nepriatelia tvoji napadnú; ak ťa odtrhnú zo spoločenstva tvojho otca a matky, a bratov, a sestier; a ak ťa nepriatelia tvoji s vytaseným mečom odtrhnú z náručia manželky tvojej a potomstva tvojho a starší syn tvoj, aj keď iba vo veku šesť rokov, sa chytí šatu tvojho a povie: Otec môj, otec môj, prečo nemôžeš zostať s nami? Ó otec môj, čo sa chystajú títo mužovia s tebou urobiť? A ak potom bude od teba odstrčený mečom a ty budeš odvlečený do väzenia, a nepriatelia tvoji sa budú zakrádať okolo teba ako avlci dychtiaci po krvi baránka;

7 A ak by si bol uvrhnutý do jamy alebo do rúk vrahov a bol by nad tebou vynesený rozsudok smrti; ak budeš uvrhnutý do ahlbiny; ak sa vzdúvajúce sa vlny sprisahajú proti tebe; ak sa prudké vetry stanú nepriateľom tvojím; ak nebesia zhromaždia temnotu a všetky prvky sa spolčia, aby zatarasili cestu; a nad to všetko, ak by samotný pažerák bpekla roztvoril dokorán papuľu svoju proti tebe, vedz, syn môj, že všetky tieto veci ti dajú cskúsenosti a budú pre dobro tvoje.

8 aSyn Muža bzostúpil pod toto všetko. Si ty väčší než on?

9 Takže, drž sa cesty svojej a kňazstvo azostane s tebou; lebo ich bmedze sú stanovené, ktoré nemôžu prekročiť. cDni tvoje sú známe a rokov tvojich nebude napočítaných menej; takže, dneboj sa toho, čo človek môže učiniť, lebo Boh bude s tebou na veky vekov.