Písma
Náuka a zmluvy 121
predchádzajúce ďalej

Oddiel 121

Modlitba a proroctvá zapísané Josephom Smithom, Prorokom, v liste Cirkvi, zatiaľ čo bol väzňom v žalári v Liberty v štáte Missouri, datované 20. marca 1839. Prorok bol s niekoľkými spoločníkmi mesiace vo väzení. Ich žiadosti a dovolania smerované k výkonným úradníkom a súdnej moci im nepriniesli pomoc.

1–6, Prorok prosí Pána za trpiacich Svätých; 7–10, Pán mu prináša pokoj; 11–17, Prekliati sú všetci tí, ktorí šíria falošný krik o priestupku proti Pánovmu ľudu; 18–25, Nebudú mať právo na kňazstvo a budú zatratení; 26–32, Slávne zjavenia zasľúbené tým, ktorí vytrvajú udatne; 33–40, Prečo mnohí sú povolaní, a málo je vyvolených; 41–46, Kňazstvo má byť používané iba v spravodlivosti.

1 Ó Bože, kde si? A kde je stánok, ktorý zakrýva amiesto úkrytu tvojho?

2 aAko dlho bude ruka tvoja zadržiavaná a oko tvoje, áno, čisté oko tvoje, hľadieť z večných nebies na bezprávia na ľude tvojom a na služobníkoch tvojich a uchom tvojím bude prenikať ich volanie?

3 Áno, ó Pane, aako dlho budú trpieť tieto bezprávia a nezákonné útlaky, než bude srdce tvoje voči nim obmäkčené a vnútro tvoje bude voči nim pohnuté súcitom?

4 Ó Pane Bože aVšemohúci, tvorca neba, zeme a morí a všetkých vecí, ktoré sú v nich, a ktorý ovládaš a podrobuješ si diabla a temné a tmavé panstvo Šeolu – vztiahni ruku svoju; nech oko tvoje preniká; nech stánok tvoj je pozdvihnutý; nech bskryté miesto tvoje nie je naďalej zakryté; nech ucho tvoje je naklonené; nech srdce tvoje je obmäkčené a vnútro tvoje pohnuté súcitom voči nám.

5 Nech hnev tvoj vzplanie proti nepriateľom našim; a, v zúrivosti srdca svojho, mečom svojím aodplať za bezprávia naše.

6 Pamätaj na trpiacich svätých svojich, ó Bože náš; a služobníci tvoji sa budú radovať v mene tvojom naveky.

7 Syn môj, pokoj buď duši tvojej; aprotivenstvo tvoje a strasti tvoje potrvajú len malú chvíľku;

8 A potom, ak v tom avytrváš dobre, Boh ťa povýši na výsosti; zvíťazíš nad všetkými nepriateľmi svojimi.

9 aPriatelia tvoji stoja pri tebe a budú ťa znova zdraviť s láskavým srdcom a priateľskými rukami.

10 Nie si ešte ako aJób; priatelia tvoji sa s tebou nesvária, ani ťa neobviňujú z priestupku, ako to činili Jóbovi.

11 A tí, ktorí ťa obviňujú z priestupku, ich nádej bude spálená a ich vyhliadky sa rozpustia ako sa rozpúšťa ainovať pred spaľujúcimi lúčmi vychádzajúceho slnka;

12 A tiež že Boh priložil svoju ruku a pečať, aby zmenil ačasy a obdobia a zaslepil ich myseľ, aby nemohli porozumieť podivuhodným dielam jeho; aby ich tiež mohol vyskúšať a pristihnúť ich v ich vlastnej prefíkanosti;

13 Tiež pretože ich srdcia sú skazené a veci, ktoré sú ochotní priviesť na druhých a ktoré s potešením chcú, aby nimi druhí trpeli, mohli prísť na anich samotných až do krajnosti;

14 Aby tiež mohli byť sklamaní a ich nádeje mohli byť odrezané;

15 A za neveľa rokov, aby oni a ich potomstvo bolo zmetené spod nebies, hovorí Boh, takže ani jeden z nich nebude ponechaný, aby sa postavil pri stene.

16 Prekliati sú všetci tí, ktorí pozdvihnú pätu proti apomazaným mojim, hovorí Pán, a volajú: oni bzhrešili, zatiaľ čo oni nezhrešili predo mnou, hovorí Pán, ale činili to, čo bolo vhodné v očiach mojich a čo som im prikázal.

17 Ale tí, ktorí volajú: priestupok, to činia, pretože sú služobníkmi hriechu a sami sú adeťmi neposlušnosti.

18 A tí, ktorí prisahajú falošne proti služobníkom mojim, aby ich mohli uviesť do poroby a k smrti –

19 Beda im; pretože oni sa aprehrešili proti maličkým mojim, budú oddelení od bobradov domu môjho.

20 aKôš ich nebude plný, ich domy a ich stodoly budú zničené a nimi samotnými budú pohŕdať tí, ktorí im lichotili.

21 Nebudú mať právo na akňazstvo, ani ich potomstvo po nich z pokolenia na pokolenie.

22 Bolo by pre nich alepšie, keby im bol zavesený mlynský kameň na krk a boli utopení v hlbine morskej.

23 Beda všetkým tým, ktorí obťažujú ľud môj a vyháňajú ich a vraždia ich, a svedčia proti nim, hovorí Pán mocností; apokolenie zmijí neunikne zatrateniu pekla.

24 Hľa, oči moje avidia a poznajú všetky ich diela a ja mám v zálohe rýchly bsúd v období jeho, pre nich všetkých;

25 Lebo pre každého človeka je určený ačas, podľa toho, aké budú bdiela jeho.

26 Boh vám dá apoznanie svojím bDuchom Svätým, áno, nevysloviteľným cdarom Ducha Svätého, ktoré nebolo zjavené, odkedy je svet až doteraz;

27 Ktoré predkovia naši očakávali s dychtivým očakávaním, aby bolo zjavené v posledných časoch, ku ktorým bola ich myseľ smerovaná anjelmi, ako bolo držané v zálohe pre plnosť ich slávy;

28 Príde čas, v ktorom nebude anič zadržané, či je jeden Boh alebo mnoho bbohov, oni budú prejavení.

29 Všetky tróny a panstvá, kniežactvá a moci budú azjavené a udelené všetkým, ktorí vytrvali udatne pre evanjelium Ježiša Krista.

30 A tiež, či sú stanovené amedze nebesiam alebo moriam, alebo súši, alebo slnku, mesiacu, alebo hviezdam –

31 Všetky časy ich rotácií a obehov, všetky určené dni, mesiace a roky a všetky dni ich dní, mesiacov a rokov, a všetky ich slávy, zákony a stanovené časy budú zjavené v dňoch adispenzácie plnosti časov –

32 Podľa toho, čo bolo ustanovené uprostred aRady Večného bBoha všetkých ostatných bohov, skôr než bol tento svet, čo má byť uchované do jeho skončenia a konca, kedy každý človek vojde do večnej cprítomnosti jeho a do nesmrteľného dodpočinutia jeho.

33 Ako dlho môžu zostať valiace sa vody nečisté? Aká moc zadrží nebesia? Rovnako ako môže človek vztiahnuť drobné rameno svoje, aby zastavil rieku Missouri v jej stanovenom toku alebo aby obrátil jej prúd, rovnako tak môže zabrániť Všemohúcemu vyliať dole z neba apoznanie na hlavy Svätých neskorších dní.

34 Hľa, mnohí sú apovolaní, ale málo je bvyvolených. A prečo nie sú vyvolení?

35 Pretože ich srdcia tak veľmi lipnú na veciach tohto asveta a snažia sa o bpocty ľudí, že sa nenaučia toto jediné ponaučenie –

36 Že apráva kňazstva sú neoddeliteľne spojené s bmocami nebeskými a že moci nebeské nemôžu byť ovládané ani používané, iba podľa zásad cspravodlivosti.

37 Že nám môžu byť odovzdané, to je pravda; ale keď sa snažíme azakrývať bhriechy svoje alebo uspokojovať cpýchu svoju, márnivú ctižiadosť svoju alebo uplatňovať moc alebo panstvo, alebo donucovanie na dušiach detí ľudských v akejkoľvek miere nespravodlivosti, hľa, nebesia sa dstiahnu; Duch Pána je zarmútený; a keď sa stiahne, amen s kňazstvom alebo s právomocou oného muža.

38 Hľa, skôr než si to uvedomí, je ponechaný sám sebe, aby sa avzpieral ostňom, aby bprenasledoval svätých a aby bojoval proti Bohu.

39 Poučili sme sa skrze smutnú skúsenosť, že je v apovahe a je sklonom skoro všetkých ľudí, len čo získajú trochu právomoci, ako sa domnievajú, začnú okamžite uplatňovať nespravodlivé panstvo.

40 A tak sú mnohí povolaní, ale málo je vyvolených.

41 Žiadna moc alebo vplyv nemôžu ani nemajú byť udržiavané pôsobením kňazstva, iba apresviedčaním, bzhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou;

42 Láskavosťou a rýdzim poznaním, ktoré budú veľmi rozširovať dušu bez apokrytectva a bez bľsti –

43 aPokarhaním v pravý čas s ostrosťou, keď si pohnutý Duchom Svätým; a potom, následne, prejavením väčšej blásky voči tomu, ktorého si pokarhal, aby ťa nepovažoval za nepriateľa svojho;

44 Aby mohol vedieť, že vernosť tvoja je silnejšia než putá smrti.

45 Nech je vnútro tvoje tiež plné pravej lásky voči všetkým ľuďom a k domácim vo viere a nech acnosť zdobí bmyšlienky tvoje neustále; potom bude rásť sebadôvera tvoja v prítomnosti Božej; a náuka kňazstva bude kropiť dušu tvoju ako crosa z neba.

46 aDuch Svätý bude stálym spoločníkom tvojím a žezlo tvoje nemenným žezlom spravodlivosti a pravdy; a bpanstvo tvoje bude večným panstvom a bez donucovacích prostriedkov bude k tebe plynúť na veky vekov.