1. Nefi 14
predchádzajúce ďalej

Kapitola 14

Anjel rozpráva Nefimu o požehnaniach a prekliatiach, ktoré padnú na pohanov – Sú iba dve cirkvi: cirkev Baránka Božieho a cirkev diablova – Svätí Boží vo všetkých národoch sú prenasledovaní veľkou a ohavnou cirkvou – Apoštol Ján bude písať o konci sveta. Okolo 600–592 pred Kr.

1 A stane sa, že ak apohania budú počúvať Baránka Božieho v ten deň, keď sa im prejaví v slove, a tiež v bmoci, v samotnom skutku, čo odníme ich ckamene úrazu –

2 A nebudú zatvrdzovať srdcia svoje proti Baránkovi Božiemu, budú počítaní medzi semeno otca tvojho; áno, budú apočítaní k domu Izraela; a budú bpožehnaným ľudom v zasľúbenej krajine naveky; už nikdy nebudú privedení do zajatia; a dom Izraela nebude už uvedený do zmätku.

3 A tá veľká ajama, ktorú pre nich vykopala tá veľká a ohavná cirkev, ktorá bola založená diablom a jeho deťmi, aby mohol zvádzať duše ľudské dole do pekla – áno, tá veľká jama, ktorá bola vykopaná na zničenie ľudí, sa naplní tými, ktorí ju vykopali, až do ich úplného zničenia, hovorí Baránok Boží; nie však na zničenie duše, iba ak by to bolo jej vyvrhnutie do oného bpekla, ktoré nemá konca.

4 Lebo hľa, toto je podľa zajatia diablovho, a tiež podľa spravodlivosti Božej voči všetkým tým, ktorí budú pred ním páchať zlovoľnosť a ohavnosť.

5 A stalo sa, že anjel prehovoril ku mne, Nefimu, hovoriac: Videl si, že ak budú pohania činiť pokánie, dobre sa im bude dariť; a ty tiež vieš o Pánových zmluvách s domom Izraela; a ty si tiež počul, že ten, kto nečiní apokánie, musí zahynúť.

6 Takže, abeda buď pohanom, pokiaľ zatvrdia srdcia svoje proti Baránkovi Božiemu.

7 Lebo prichádza čas, hovorí Baránok Boží, kedy vykonám medzi deťmi ľudskými veľké a apodivuhodné dielo; dielo, ktoré bude večné, buď na jednej strane, alebo na druhej – buď aby boli presvedčení k pokoju a bživotu večnému, alebo aby boli vydaní tvrdosti srdca svojho a slepote mysle svojej, takže budú privedení do zajatia, a tiež do skazy, ako časnej, tak aj duchovnej, podľa czajatia diablovho, o ktorom som hovoril.

8 A stalo sa, že keď anjel prehovoril slová tieto, povedal mi: Spomínaš si na azmluvy Otca s domom Izraela? Povedal som mu: Áno.

9 A stalo sa, že mi povedal: Pozri, a uzri tú veľkú a ohavnú cirkev, ktorá je matkou ohavností, ktorej zakladateľom je adiabol.

10 A povedal mi: Pozri, sú ale len adve cirkvi; jedna je cirkev Baránka Božieho, a tá bdruhá je cirkev diablova; a preto, kto nepatrí k cirkvi Baránka Božieho patrí k onej veľkej cirkvi, ktorá je matkou ohavností; a ona je csmilnica celej zeme.

11 A stalo sa, že som sa pozrel a uzrel som smilnicu celej zeme, a ona sedela na mnohých avodách; a bmala nadvládu nad celou zemou, medzi všetkými národmi, pokoleniami, jazykmi a ľuďmi.

12 A stalo sa, že som uzrel cirkev Baránka Božieho, a bolo ich amálo pre zlovoľnosť a ohavnosti smilnice, ktorá sedela na mnohých vodách; a predsa som uzrel, že cirkev Baránkova, čo boli svätí Boží, bola tiež na bcelej tvári zeme; a ich panstvá na tvári zeme boli malé pre zlovoľnosť onej veľkej smilnice, ktorú som videl.

13 A stalo sa, že som uzrel, že tá veľká matka ohavností zhromaždila spolu zástupy po tvári celej zeme, medzi všetkými národmi pohanov, aby abojovali proti Baránkovi Božiemu.

14 A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel moc Baránka Božieho, ako zostúpila na svätých z cirkvi Baránkovej a na ľud zmluvy Pánovej, ktorý bol rozptýlený po celej tvári zeme; a boli ozbrojení spravodlivosťou a amocou Božou vo veľkej sláve.

15 A stalo sa, že som uzrel, že hnev Boží bol avyliaty na tú veľkú a ohavnú cirkev, natoľko, že medzi všetkými bnárodmi a pokoleniami zeme boli vojny a zvesti o vojnách.

16 A pretože začali avojny a zvesti o vojnách medzi všetkými národmi, ktoré patrili k matke ohavností, anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Hľa, hnev Boží je na matke neviestok; a hľa, ty vidíš všetky veci tieto –

17 A keď príde adeň, kedy bude bhnev Boží vyliaty na matku neviestok, ktorá je onou veľkou a ohavnou cirkvou celej zeme a ktorej zakladateľom je diabol, potom, v ten deň, započne cdielo Otca, aby pripravil cestu na naplnenie dzmlúv svojich, ktoré uzavrel s ľudom svojím, ktorý je z domu Izraela.

18 A stalo sa, že anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Pozri!

19 A ja som sa pozrel a uzrel som muža, a ten bol oblečený do bieleho rúcha.

20 A anjel mi povedal: Pozri, ajeden z dvanástich apoštolov Baránkových.

21 Hľa, on uvidí a napíše zvyšok týchto vecí; áno, a tiež mnohé veci, ktoré sa stali.

22 A tiež bude písať o konci sveta.

23 A preto sú veci, ktoré napíše, spravodlivé a pravdivé; a pozri, sú napísané v aknihe, ktorú si uzrel vychádzať z úst Žida; a v dobe, kedy vyšli z úst Žida, alebo inými slovami v dobe, kedy táto kniha vyšla z úst Žida, boli veci, ktoré boli napísané, jasné a čisté, a preveľmi bcenné, a ľahko zrozumiteľné všetkým ľuďom.

24 A hľa, veci, ktoré tento aapoštol Baránkov napíše sú mnohé z tých vecí, ktoré si videl; a hľa, zvyšok uvidíš.

25 Ale veci, ktoré odteraz uvidíš, písať nebudeš; lebo Pán Boh ustanovil apoštola Baránka Božieho, aby ich anapísal.

26 A tiež iným, ktorí boli, i tým ukázal všetky veci, a oni ich napísali; a sú azapečatené, aby vyšli vo svojej čistote podľa pravdy, ktorá je v Baránkovi, v Pánovom vlastnom príhodnom čase k domu Izraela.

27 A ja, Nefi, som počul a vydávam o tom svedectvo, že meno toho apoštola Baránkovho bolo aJán, podľa slova anjelovho.

28 A hľa, ja, Nefi, mám zakázané napísať zvyšok vecí, ktoré som videl a počul; a preto veci, ktoré som napísal, mi postačia; a napísal som iba malú časť vecí, ktoré som videl.

29 A vydávam svedectvo, že som videl veci, ktoré videl aotec môj, a Pánov anjel mi umožnil spoznať ich.

30 A teraz ustávam hovoriť ohľadom vecí, ktoré som videl, zatiaľ čo som bol nesený preč v Duchu; a aj keď nie sú všetky veci, ktoré som videl napísané, tie veci, ktoré som napísal sú apravdivé. A tak tomu je. Amen.