Písma
Alma 28


Kapitola 28

Lámániti sú porazení v strašnej bitke – Desiatky tisíc sú zabité – Zlovoľní sú vydaní stavu nekonečnej bedy; spravodliví dosahujú nikdy nekončiace šťastie. Okolo roku 77–76 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že potom, čo sa ľud Ammónov zabýval v krajine aJeršon, a v krajine Jeršon bola tiež založená cirkev a okolo krajiny Jeršon boli rozostavené vojská Nefitov, áno, na všetkých hraniciach okolo krajiny Zarahemla; hľa, vojská Lámánitov prenasledovali bratov svojich do pustatiny.

2 A tak nastala strašná bitka; áno, dokonca taká, akú nikto medzi všetkým ľudom v krajine nepoznal od doby, kedy Lechí opustil Jeruzalem; áno, a desiatky tisíc Lámánitov bolo zabitých a rozptýlených doširoka.

3 Áno, a tiež medzi ľudom Nefiho bolo strašné krviprelievanie; a predsa boli Lámániti azahnaní a rozptýlení a ľud Nefiho sa opäť vrátil do krajiny svojej.

4 A teraz, bola to doba, kedy bolo po celej krajine počuť veľký žiaľ a nárek, medzi celým ľudom Nefiho –

5 Áno, plač vdov, žialiacich pre manželov, svojich a tiež otcov, žialiacich pre synov svojich, a dcéra pre brata, áno, brat pre otca; a tak bolo počuť výkriky žiaľu medzi nimi všetkými, žialenie pre ich príbuzných, ktorí boli zabití.

6 A teraz, isto to bol deň plný smútku; áno, čas vážnosti a čas mnohého apôstu a modlitby.

7 A tak končí pätnásty rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho;

8 A toto je správa o Ammónovi a bratoch jeho, o ich putovaní po krajine Nefi, o ich utrpení v krajine, o ich úzkostiach a o ich strastiach, a o ich anepredstaviteľnej radosti, a o prijatí a bezpečí v krajine Jeršon. A teraz, kiež Pán, Vykupiteľ všetkých ľudí, naveky požehná ich duše.

9 A toto je správa o vojnách a svároch medzi Nefitmi, a tiež o vojnách medzi Nefitmi a Lámánitmi; a pätnásty rok vlády sudcov končí.

10 A doba od prvého do pätnásteho roku priniesla zničenie mnohých tisícok životov; áno, priniesla strašný výjav krviprelievania.

11 A telá mnohých tisícok sú uložené hlboko v zemi, zatiaľ čo telá mnohých tisícok atlejú v hromadách na tvári zeme; áno, a mnoho tisíc bžiali nad stratou príbuzných svojich, pretože, podľa sľubov Pánových, majú dôvod sa báť, že sú vydaní stavu nekonečnej bedy.

12 Zatiaľ čo mnoho tisícok iných skutočne žiali nad stratou príbuzných svojich, a predsa sa radujú a tešia v nádeji, a dokonca vedia, podľa asľubov Pánových, že sú pozdvihnutí, aby prebývali po pravici Božej v stave nikdy nekončiaceho šťastia.

13 A tak vidíme, aká veľká je anerovnosť človeka kvôli hriechu a priestupku, a moci diablovej, ktorá prichádza ľstivými bplánmi, ktoré vymyslel, aby chytil do pasce srdcia ľudí.

14 A tak vidíme veľké povolanie ľudí usilovne pracovať na aviniciach Pánových; a tak vidíme veľký dôvod k smútku, a tiež k radosti – k smútku kvôli smrti a kvôli zničeniu medzi ľuďmi, a k radosti kvôli bsvetlu Kristovmu k životu.