Písma
Alma 41


Kapitola 41

Pri vzkriesení ľudia vchádzajú do stavu nekonečného šťastia, alebo nekonečnej biedy – Zlovoľnosť nikdy nebola šťastím – Telesní ľudia sú na svete bez Boha – Každá osoba pri znovuzriadení získava znova rysy a vlastnosti nadobudnuté v smrteľnosti. Okolo roku 74 pred Kr.

1 A teraz, syn môj, mám niečo, čo by som ti chcel povedať o onom znovuzriadení, o ktorom bolo hovorené; lebo hľa, niektorí aprekrútili písma a zišli pre vec túto ďaleko bz cesty. A ja cítim, že myseľ tvoja si robila starosti aj vo veci tejto. Ale hľa, ja ti to vysvetlím.

2 Hovorím ti, syn môj, že plán znovuzriadenia je vyžadovaný spravodlivosťou Božou; lebo je nutné, aby všetky veci boli znovuzriadené k vlastnému poriadku svojmu. Hľa, je nutné a spravodlivé, podľa moci a vzkriesenia Kristovho, aby duša človeka bola znovuzriadená k telu svojmu a aby každá ačasť tela bola k nemu znovuzriadená.

3 aspravodlivosť Božia vyžaduje, aby ľudia boli bsúdení podľa cskutkov svojich; a ak ich skutky v tomto živote boli dobré a priania ich sŕdc boli dobré, aby tiež oni boli posledného dňa dznovuzriadení k tomu, čo je dobré.

4 A ak sú ich skutky zlé, potom k nim budú aznovuzriadení pre zlo. Takže, všetko bude znovuzriadené k vlastnému poriadku svojmu, každá vec do prirodzenej schránky svojej – bsmrteľnosť pozdvihnutá k nesmrteľnosti, cporušiteľnosť k neporušiteľnosti – pozdvihnutá k dnekonečnému šťastiu, aby zdedili kráľovstvo Božie, alebo k nekonečnej biede, aby zdedili kráľovstvo diablovo, jedno na jednej strane a druhé na druhej –

5 Jeden bude pozdvihnutý k šťastiu, podľa svojich prianí šťastia, alebo k dobru, podľa svojich prianí dobra; a druhý k zlu, podľa svojich prianí zla; lebo ak si prial po celý deň činiť zlo, dokonca tak bude mať odmenu zla, keď príde noc.

6 A tak tomu je aj na strane druhej. Ak činil pokánie z hriechov svojich a túžil po spravodlivosti až do konca dní svojich, dokonca tak bude odmenený spravodlivosťou.

7 aTo sú tí, ktorí sú vykúpení Pánom; áno, to sú tí, ktorí sú vyňatí, ktorí sú vyslobodení z onej nekonečnej moci temnoty; a tak oni stoja, alebo padajú; lebo hľa, sú bvlastnými sudcami svojimi, nech činia dobro, alebo zlo.

8 Teraz, nariadenia Božie sú anemenné; takže, cesta je pripravená, aby ktokoľvek, kto chce, mohol po nej kráčať a byť spasený.

9 A teraz hľa, syn môj, neodvažuj sa dopustiť aďalšieho prečinu proti Bohu svojmu pri tých bodoch náuky, pri ktorých si sa doteraz odvážil dopúšťať hriechu.

10 Nemysli si, pretože bolo hovorené o znovuzriadení, že budeš znovuzriadený z hriechu k šťastiu. Hľa, hovorím ti, azlovoľnosť nikdy nebola šťastím.

11 A teraz, syn môj, všetci ľudia, ktorí sú v stave aprirodzenosti čiže, povedal by som, v btelesnom stave, sú v žlči horkosti a v putách neprávosti; sú na svete cbez Boha a idú proti prirodzenosti Božej; takže sú v stave opačnom k povahe šťastia.

12 A teraz hľa, znamená slovo znovuzriadiť vziať vec v prirodzenom stave a umiestniť ju do stavu neprirodzeného alebo umiestniť ju do stavu opačného voči jej prirodzenosti?

13 Ó syn môj, tak to nie je; ale význam slova znovuzriadenie je znova priviesť späť zlo k zlu alebo telesné k telesnému alebo diabolské k diabolskému – dobré k tomu, čo je dobré; spravodlivé k tomu, čo je spravodlivé; správne k tomu, čo je správne; milosrdné k tomu, čo je milosrdné.

14 Takže, syn môj, hľaď, aby si bol milosrdný k bratom svojim; jednaj asprávne, bsúď spravodlivo a čiň cdobro neustále; a ak budeš všetky veci tieto činiť, potom obdržíš odmenu svoju; áno, bude ti znova znovuzriadené dmilosrdenstvo; bude ti znova znovuzriadená spravodlivosť; bude ti znova znovuzriadený spravodlivý súd; a bude ti znova dobro odmenou.

15 Lebo to, čo vysielaš, sa ti znova vráti a bude znovuzriadené; takže slovo znovuzriadenie odsudzuje hriešnika v plnosti, a nijako ho neospravedlňuje.