Písma
Alma 10


Kapitola 10

Lechí je potomok Menaššeho – Amulek hovorí o anjelovom príkaze, aby sa postaral o Almu – Modlitby spravodlivých spôsobia, že je ľud ušetrený – Nespravodliví zákonníci a sudcovia kladú základy zničenia ľudu. Okolo roku 82 pred Kr.

1 Teraz, toto sú slová, ktoré Amulek kázal ľudu, ktorý bol v krajine Ammonia, hovoriac:

2 Ja som Amulek; som synom Giddonaovým, ktorý bol synom Izmaelovým, ktorý bol potomkom Aminadiho; a bol to rovnaký Aminadi, ktorý vyložil nápis, ktorý bol na stene chrámu, ktorý bol napísaný prstom Božím.

3 A Aminadi bol potomkom Nefiho, ktorý bol synom Lechího, ktorý vyšiel z krajiny Jeruzalem, ktorý bol potomkom Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa, ktorý bol predaný do Egypta rukou bratov svojich.

4 A hľa, aj ja som muž nemalej povesti medzi všetkými tými, ktorí ma poznajú; áno, a hľa, mám veľa príbuzných a priateľov, a tiež som dosiahol veľkého bohatstva pracovitosťou ruky svojej.

5 A predsa, po všetkom tomto som nikdy nevedel veľa o cestách Pánových a tajomstvách jeho, a podivuhodnej moci jeho. Hovorím, že som nikdy veľa o veciach týchto nevedel; ale hľa, mýlim sa, lebo som videl mnohé z tajomstiev jeho a z podivuhodnej moci jeho; áno, dokonca v zachovávaní životov ľudu tohto.

6 A predsa, zatvrdzoval som srdce svoje, lebo som bol mnohokrát volaný, a nechcel som počuť; takže som vedel o veciach týchto, a predsa som vedieť nechcel; takže naďalej som sa búril proti Bohu v zlovoľnosti srdca svojho, dokonca až do štvrtého dňa tohto siedmeho mesiaca, ktorý je v desiatom roku vlády sudcov.

7 Keď som putoval, aby som navštívil veľmi blízkeho príbuzného, hľa, ukázal sa mi anjel Pánov a hovoril: Amulek, vráť sa do vlastného domu svojho, lebo máš nasýtiť proroka Pánovho; áno, svätého muža, ktorý je vyvoleným mužom Božím; lebo sa postil po mnoho dní pre hriechy ľudu tohto a je vyhladovaný, a ty ho máš prijať do domu svojho a nasýtiť ho, a on požehná tebe a domu tvojmu; a požehnanie Pánovo spočinie na tebe a na dome tvojom.

8 A stalo sa, že som poslúchol hlas anjela a vracal som sa k domu svojmu. A ako som tam išiel, našiel som oného muža, o ktorom mi anjel povedal: Ty ho máš prijať do domu svojho – a hľa, bol to ten istý muž, ktorý k vám hovoril o veciach Božích.

9 A anjel mi povedal, že je to svätý muž; a preto viem, že je to svätý muž, pretože tak hovoril anjel Boží.

10 A znova, ja viem, že veci, o ktorých svedčil, sú pravdivé; lebo hľa, hovorím vám, že akože žije Pán, dokonca tak vyslal anjela svojho, aby mi veci tieto ukázal; a toto učinil, zatiaľ čo tento Alma prebýval v dome mojom.

11 Lebo hľa, on požehnal domu môjmu, požehnal mňa a ženy moje, a deti moje, a otca môjho, a príbuzných mojich; áno, dokonca požehnal všetko príbuzenstvo moje a požehnanie Pánove spočinulo na nás podľa slov, ktoré povedal.

12 A teraz, keď Amulek povedal slová tieto, ľudia začali žasnúť, vidiac, že je viac ako len jeden svedok, ktorý svedčí o veciach, z ktorých boli obvinení, a tiež o veciach, ktoré prídu, podľa ducha proroctva, ktorý bol v nich.

13 A predsa boli medzi nimi niektorí, ktorí ich zamýšľali vypočúvať, aby ich ľstivými prostriedkami svojimi mohli chytiť za ich slová, aby proti nim našli svedectvo, aby ich mohli vydať sudcom svojim, aby boli súdení podľa zákona a aby mohli byť zabití alebo uvrhnutí do väzenia podľa zločinu, ktorý by odhalili alebo o ktorom by proti nim svedčili.

14 Teraz, boli to oní muži, ktorí sa ich snažili zničiť, ktorí boli zákonníkmi, ktorí boli najatí či určení ľudom, aby slúžili zákonu v dobách súdnych pojednávaní, či pri súdnych pojednávaniach o zločinoch ľudu pred sudcami.

15 Teraz, títo zákonníci boli učení vo všetkej prefíkanosti a ľstivosti ľudu; a toto im malo umožniť, aby boli zruční v povolaní svojom.

16 A stalo sa, že začali vypočúvať Amuleka, aby spôsobili, aby odporoval slovám svojim, či aby protirečil slovám, ktoré prehovorí.

17 Teraz, oni nevedeli, že Amulek môže poznať ich plány. Ale stalo sa, že ako ho začali vypočúvať, on vytušil ich myšlienky a hovoril im: Ó vy zlovoľné a zvrátené pokolenie, vy zákonníci a pokrytci, lebo vy kladiete základy diablove; lebo vy kladiete pasce a nástrahy, aby ste chytili svätých Božích.

18 Kladiete plány, aby ste prevracali cesty spravodlivých a aby ste na hlavy svoje priviedli hnev Boží, dokonca k úplnému zničeniu ľudu tohto.

19 Áno, správne hovoril Mosiáš, ktorý bol posledným kráľom naším, keď sa chystal odovzdať kráľovstvo, nemajúc nikoho iného, komu by ho dal, zariadiac, aby si ľud tento vládol vlastným hlasom svojím – áno, správne hovoril, že ak príde čas, kedy si hlas ľudu tohto zvolí neprávosť, to znamená, ak príde čas, kedy ľud tento upadne do priestupku, budú zrelí k zničeniu.

20 A teraz, hovorím vám, že Pán správne súdi neprávosti vaše; správne volá k ľudu tomuto hlasom anjelov svojich: Čiňte pokánie, čiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je na dosah.

21 Áno, správne volá hlasom anjelov svojich: Zostúpim medzi ľud svoj s rovnosťou a spravodlivosťou v rukách svojich.

22 Áno, a hovorím vám, že keby nebolo modlitieb spravodlivých, ktorí sú teraz v krajine, boli by ste dokonca teraz navštívení úplným zničením; avšak nebolo by to potopou, ako boli navštívení ľudia za dní Nóachových, ale bolo by to hladomorom a morom, a mečom.

23 Ale modlitbami spravodlivých ste ušetrení; takže teraz, ak budete vyvrhovať spravodlivých spomedzi seba, potom Pán nezadrží ruku svoju; ale vyjde proti vám v prudkom hneve svojom; potom budete zasiahnutí hladomorom a morom, a mečom; a ten čas bude čoskoro na dosah, iba ak budete činiť pokánie.

24 A teraz, stalo sa, že sa ľudia na Amuleka ešte viac rozhnevali a zvolali, hovoriac: Muž tento hanobí zákony naše, ktoré sú spravodlivé, a múdrych zákonníkov našich, ktorých sme si vybrali.

25 Ale Amulek vztiahol ruku svoju a ešte mocnejšie k nim zvolal, hovoriac: Ó vy zlovoľné a zvrátené pokolenie, prečo získal Satan tak veľkú moc nad srdcom vaším? Prečo sa mu chcete poddať, aby mal nad vami moc, aby zaslepil oči vaše, takže nechcete rozumieť slovám, ktoré sú hovorené podľa pravdy svojej?

26 Lebo hľa, svedčil som snáď proti zákonu vášmu? Vy nerozumiete; hovoríte, že som hovoril proti zákonu vášmu; ale ja som proti nemu nehovoril, ale hovoril som v prospech zákona vášho, k odsúdeniu vášmu.

27 A teraz hľa, hovorím vám, základy zničenia ľudu tohto začala klásť nespravodlivosť zákonníkov vašich a sudcov vašich.

28 A teraz, stalo sa, že keď Amulek prehovoril slová tieto, ľudia proti nemu zvolali, hovoriac: Teraz vieme, že muž tento je dieťaťom diablovým, lebo nám klamal; lebo hovoril proti zákonu nášmu. A teraz hovorí, že proti nemu nehovoril.

29 A znova, hanobil zákonníkov našich a sudcov našich.

30 A stalo sa, že zákonníci vnukli do ich sŕdc, aby si pamätali veci tieto proti nemu.

31 A bol medzi nimi jeden, ktorý sa volal Zezrom. Teraz, to on v prvom rade obviňoval Amuleka a Almu, súc medzi nimi jedným z najväčších odborníkov, majúc dočinenie v mnohých záležitostiach medzi ľudom.

32 Teraz, zámerom týchto zákonníkov bolo dosiahnuť zisk; a dosahovali zisk podľa zamestnanosti svojej.