Písma
Alma 12


Kapitola 12

Alma hovorí so Zezromom – Tajomstvá Božie môžu byt dané iba verným – Ľudia sú súdení podľa toho, čomu veria, podľa svojich myšlienok, slov a skutkov – Zlovoľní vytrpia duchovnú smrť – Tento smrteľný život je skúšobným stavom – Plán vykúpenia uskutočňuje vzkriesenie a, skrze vieru, odpustenie hriechov – Kajúcny má nárok na milosrdenstvo skrze Jednorodeného Syna. Okolo roku 82 pred Kr.

1 Teraz, Alma, vidiac, že slová Amulekove umlčali Zezroma, lebo zrel, že Amulek ho pristihol, keď aklamal a podvádzal, aby ho zničil, a vidiac, že sa začal triasť pri bvedomí viny svojej, otvoril ústa svoje a začal k nemu hovoriť a potvrdzovať slová Amulekove, a vysvetľovať ďalšie veci, či odhaľovať písma okrem toho, čo učinil Amulek.

2 Teraz, slová, ktoré Alma prehovoril k Zezromovi, počuli aj ľudia okolo; lebo zástup bol veľký, a on hovoril takto:

3 Teraz, Zezrom, vidíš, že si bol pristihnutý pri klamstve a prefíkanosti, lebo si neklamal len ľuďom, ale klamal si Bohu; lebo hľa, on pozná všetky amyšlienky tvoje a ty vidíš, že Duchom jeho nám boli myšlienky tvoje oznámené;

4 A ty vidíš, že my vieme, že plán tvoj bol veľmi prešibaný plán, podľa prešibanosti diablovej, aby si klamal a podvádzal ľud tento a aby si ich mohol postaviť proti nám, aby nás hanobili a vyvrhli nás –

5 Teraz, toto bol plán aprotivníka tvojho a on v tebe použil moc svoju. Teraz, chcel by som, aby si si zapamätal, že to, čo ti hovorím, hovorím všetkým.

6 A hľa, hovorím vám všetkým, že toto bola pasca protivníka, ktorú nastražil, aby chytil ľud, aby si vás mohol podmaniť, aby vás mohol obvinúť areťazami svojimi, aby vás mohol spútať k večnému zničeniu, podľa moci zajatia svojho.

7 Teraz, keď Alma prehovoril slová tieto, Zezrom sa začal triasť ešte viac, lebo bol viac a viac presvedčený o moci Božej; a tiež bol presvedčený, že Alma a Amulek ho poznajú, lebo bol presvedčený, že poznajú myšlienky a zámery srdca jeho; lebo im bola daná moc, aby mohli poznať veci tieto podľa ducha proroctva.

8 A Zezrom sa ich začal usilovne vypytovať, aby sa dozvedel viac o kráľovstve Božom. A hovoril Almovi: Čo znamená to, čo hovoril Amulek o vzkriesení mŕtvych, že všetci vstanú z mŕtvych, ako spravodliví, tak nespravodliví, a budú privedení, aby stáli pred Bohom, aby boli súdení podľa skutkov svojich?

9 A teraz, Alma mu začal objasňovať veci tieto, hovoriac: Mnohým je dané poznať atajomstvá Božie; a predsa majú prísny príkaz, aby neprezradzovali tajomstvá tieto, biba podľa tej časti slova jeho, ktorú on poskytuje deťom ľudským podľa pozornosti a usilovnosti, ktorú mu venujú.

10 A takže, ten, kto bude azatvrdzovať srdce svoje, ten istý obdrží bmenšiu časť slova; a tomu, kto cnebude zatvrdzovať srdce svoje, tomu bude ddaná väčšia časť slova, až kým mu nebude dané poznať tajomstvá Božie, až kým ich nebude poznať v plnosti.

11 A tí, ktorí budú zatvrdzovať srdcia svoje, tým je daná menšia ačasť slova, až kým bnevedia nič o tajomstvách jeho; a potom sú zajatí diablom a vedení podľa vôle jeho do záhuby. Teraz, to je to, čo je mienené onými creťazami dpekla.

12 A Amulek jasne hovoril o asmrti a o pozdvihnutí z tejto smrteľnosti do stavu nesmrteľnosti, a o privedení pred stolicu Božiu, aby sme boli bsúdení podľa skutkov svojich.

13 Potom, ak boli srdcia naše zatvrdené, áno, ak sme zatvrdili srdcia svoje proti slovu natoľko, že sa v nás nenachádza, potom bude náš stav hrozný, lebo potom budeme odsúdení.

14 Lebo aslová naše nás odsúdia, áno, všetky skutky naše nás odsúdia; nebudeme nájdení bez poškvrny; a myšlienky naše nás tiež odsúdia; a v tomto hroznom stave sa neodvážime vzhliadnuť k Bohu svojmu; a boli by sme radšej, keby sme mohli prikázať skalám a bhorám, aby na nás padli a cukryli nás pred prítomnosťou jeho.

15 Ale to nemôže byť; musíme vystúpiť a postaviť sa pred ním v sláve jeho a v sile jeho, a v jeho moci, majestátnosti a nadvláde, a priznať sa k večnej ahanbe svojej, že všetky bsúdy jeho sú spravodlivé; že on je spravodlivý vo všetkých dielach svojich a že je milosrdný k deťom ľudským, a že má všetku moc spasiť každého človeka, ktorý verí v meno jeho a prináša ovocie hodné pokánia.

16 A teraz hľa, hovorím ti, že potom príde smrť, dokonca druhá asmrť, ktorá je smrťou duchovnou; potom nastane čas, kedy každý, kto zomrie v hriechoch svojich čo do časnej bsmrti, czomrie tiež smrťou duchovnou; áno, zomrie čo do vecí týkajúcich sa spravodlivosti.

17 Potom nadíde čas, kedy ich muky budú ako ajazero ohňa a síry, ktorého plameň stúpa hore na veky vekov; a potom nastane čas, kedy budú spútaní k večnému zničeniu podľa moci a zajatia Satanovho, pretože on si ich podrobil podľa vôle svojej.

18 Potom, hovorím ti, budú, akoby nebolo učinené ažiadne vykúpenie; lebo nemôžu byť vykúpení podľa spravodlivosti Božej; a nemôžu bzomrieť, pretože už nebude porušiteľnosti.

19 Teraz, stalo sa, že keď Alma ustal hovoriť slová tieto, ľud začal ešte viac žasnúť;

20 Ale bol tam istý Antiona, ktorý bol medzi nimi hlavným vládcom, a ten vystúpil a povedal mu: Čo si to hovoril o tom, že človek vstane z mŕtvych a bude premenený z tohto smrteľného stavu do anesmrteľného, takže duša nebude môcť nikdy zomrieť?

21 Čo znamená písmo, ktoré hovorí, že Boh umiestnil na východe záhrady aÉden bcherubov a plamenný meč, aby tam naši prví rodičia nevstúpili a nepožili z ovocia stromu života, a nežili naveky? A tak vidíme, že nijako nebolo možné, aby žili naveky.

22 Teraz, Alma mu povedal: To som sa práve chystal vysvetliť. Teraz, vidíme, že Adam apadol tým, že požil zo zakázaného bovocia, podľa slova Božieho; a tak vidíme, že pádom jeho sa celé ľudstvo stalo cstrateným a padlým ľudom.

23 A teraz hľa, hovorím ti, že keby bolo možné, aby Adam vtedy apožil z ovocia stromu života, nebolo by žiadnej smrti, a slovo by bolo prázdne a urobilo by z Boha klamára, lebo on hovoril: bAk požiješ, určite zomrieš.

24 A my vidíme, že asmrť prichádza na ľudstvo, áno, oná smrť, o ktorej hovoril Amulek, ktorá je smrťou časnou; a predsa bčloveku bola daná doba, v ktorej môže činiť pokánie; takže tento život sa stal stavom skúšobným; dobou cprípravy na stretnutie s Bohom; dobou prípravy na oný nekonečný stav, o ktorom sme hovorili, ktorý nastane po vzkriesení mŕtvych.

25 Teraz, keby nebolo aplánu vykúpenia, ktorý bol ustanovený od založenia sveta, nemohlo by byť žiadneho bvzkriesenia mŕtvych; ale bol ustanovený plán vykúpenia, ktorý oné vzkriesenie mŕtvych, o ktorom sa hovorilo, uskutoční.

26 A teraz hľa, keby bolo možné, aby naši prví rodičia mohli ísť a požiť zo astromu života, boli by naveky biedni, nemajúc žiadneho prípravného stavu; a tak by bol bplán vykúpenia zmarený a slovo Božie by bolo prázdne, nemajúc žiadneho účinku.

27 Ale hľa, tak tomu nebolo; ale ľuďom bolo aurčené, že musia zomrieť; a po smrti musia prísť k bsúdu, dokonca k rovnakému súdu, o ktorom sme hovorili, ktorý je koncom.

28 A potom, čo Boh určil, že na človeka prídu veci tieto, hľa, potom videl, že je žiaduce, aby človek vedel o veciach, ktoré im určil;

29 Takže vyslal aanjelov, aby s nimi hovorili, ktorí spôsobili, že ľudia uzreli slávu jeho.

30 A oni začali od tej doby naďalej vzývať meno jeho; takže Boh s ľuďmi ahovoril a oboznámil ich s bplánom vykúpenia, ktorý bol pripravený od czaloženia sveta; a s týmto ich zoznamoval podľa ich viery a ich pokánia, a podľa ich svätých skutkov.

31 A preto, dal ľuďom aprikázania, pretože oni najskôr prestúpili bprvé prikázania čo do vecí, ktoré sú časné, a stali sa ako bohovia, crozoznávajúc dobro od zla, uvedúc samých seba do stavu, kedy mohli djednať, alebo súc uvedení do stavu, kedy mohli jednať podľa vôle svojej a potešenia, či už budú činiť zlo, alebo či už budú činiť dobro –

32 Takže Boh, aoboznámiac ich s plánom vykúpenia, im dal prikázania, že nemajú činiť zlo, ktorého trestom je druhá bsmrť, čo je smrť večná čo do vecí týkajúcich sa spravodlivosti; lebo nad takými nemôže mať plán vykúpenia žiadnej moci, lebo skutky cspravodlivosti nemôžu byť zničené, podľa najvyššej dobrotivosti Božej.

33 Ale Boh volal k ľuďom v mene Syna svojho (a toto bol plán vykúpenia, ktorý bol daný), hovoriac: Ak budete činiť pokánie a ak nebudete zatvrdzovať srdcia svoje, potom k vám budem milosrdný, skrze Jednorodeného Syna svojho;

34 Takže, každý, kto činí pokánie a nezatvrdzuje srdce svoje, bude mať nárok na amilosrdenstvo skrze Jednorodeného Syna môjho, k bodpusteniu hriechov svojich; a títo vojdú do codpočinutia môjho.

35 A ktokoľvek, kto bude zatvrdzovať srdce svoje a bude činiť neprávosť, hľa, prisahám v hneve svojom, že ten do odpočinutia môjho nevojde.

36 A teraz, bratia moji, hľa, hovorím vám, že ak budete zatvrdzovať srdcia svoje, nevojdete do odpočinutia Pánovho; takže neprávosť vaša ho popudzuje, takže zosiela na vás hnev svoj, ako pri aprvom popudení, áno, podľa slova svojho pri poslednom popudení, rovnako ako pri prvom, k večnému bzničeniu duší vašich; takže, podľa slova jeho, k poslednej smrti, rovnako ako k prvej.

37 A teraz, bratia moji, vidiac, že poznáme veci tieto, a ony sú pravdivé, čiňme pokánie a nezatvrdzujme srdcia svoje, aby sme anepopudzovali Pána, svojho Boha, aby na nás neuvalil hnev svoj pre tieto jeho druhé prikázania, ktoré nám dal; ale vojdime do bodpočinutia Božieho, ktoré je pripravené podľa slova jeho.