Písma
Alma 4


Kapitola 4

Alma krstí tisíce obrátených – Do Cirkvi vstupuje neprávosť a pokrok Cirkvi je pozdržaný – Nefia je menovaný hlavným sudcom – Alma sa ako vysoký kňaz venuje službe. Okolo roku 86–83 pred Kr.

1 Teraz, stalo sa v šiestom roku vlády sudcov nad ľudom Nefiho, že v akrajine Zarahemla nebolo žiadnych svárov ani vojen;

2 Ale ľudia sa súžili, áno, veľmi sa súžili nad astratou bratov svojich, a tiež nad stratou stád svojich a dobytka, a tiež nad stratou polí svojich s obilím, ktoré Lámániti pošliapali nohami a zničili.

3 A tak veľké boli ich strasti, že každá duša mala príčinu žialiť; a verili, že to sú súdy Božie zoslané na nich pre ich zlovoľnosť a ich ohavnosti; takže boli prebudení, aby sa rozpamätali na povinnosť svoju.

4 A začali cirkev viesť poriadnejšie; áno, a mnohí boli apokrstení vo vodách Sidonu a boli pripojení k cirkvi Božej; áno, boli pokrstení rukou Almu, ktorý bol vysvätený za bvysokého kňaza nad ľudom cirkvi rukou otca svojho Almu.

5 A stalo sa v siedmom roku vlády sudcov, že okolo tritisíc päťsto duší sa pripojilo k acirkvi Božej a boli pokrstené. A tak skončil siedmy rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho; a po celú dobu bol neustály mier.

6 A stalo sa v ôsmom roku vlády sudcov, že ľudia cirkvi začali byť pyšní pre nesmierne abohatstvo svoje a bjemný hodváb svoj, a jemne tkané plátno svoje, a pre mnohé stáda svoje, a dobytok, a zlato svoje, a striebro svoje, a drahocenné veci všelijakého druhu, ktoré získali pracovitosťou svojou; a pre všetky veci tieto boli povýšení v pýche očí svojich, lebo začali nosiť preveľmi drahý odev.

7 Teraz, toto bolo príčinou veľkej strasti pre Almu, áno, a pre mnohých ľudí, ktorých Alma avysvätil, aby boli učiteľmi a kňazmi, a staršími nad cirkvou; áno, mnohí z nich boli veľmi zarmútení pre zlovoľnosť, ktorá, ako videli, začala byť medzi ich ľuďmi.

8 Lebo videli a hľadeli s veľkým zármutkom na to, že ľudia cirkvi začali byť povýšení v apýche očí svojich a začali lipnúť srdcom svojím na bohatstve a na márnych veciach sveta, že začali jeden druhým opovrhovať a prenasledovať tých, ktorí bneverili, podľa ich vlastnej vôle a potešenia.

9 A tak v tomto ôsmom roku vlády sudcov začali byť medzi ľudom cirkvi veľké asváry; áno, povstala bzávisť a rozbroje, a zloba, a prenasledovania, a pýcha, ktorá dokonca presahovala pýchu tých, ktorí k cirkvi Božej nepatrili.

10 A tak skončil ôsmy rok vlády sudcov; a zlovoľnosť cirkvi bola veľkým kameňom úrazu pre tých, ktorí k cirkvi nepatrili; a tak cirkev začala ochabovať v pokroku svojom.

11 A stalo sa, že na počiatku deviateho roku videl Alma zlovoľnosť cirkvi, a tiež videl, že apríklad cirkvi začína viesť tých, ktorí sú neveriaci, od jednej neprávosti k druhej, a tak privádza zničenie ľudu.

12 Áno, videl medzi ľuďmi veľkú nerovnosť, niektorí sa povyšovali v pýche svojej a pohŕdali druhými, a obracali sa chrbtom k anúdznym a k nahým, a k tým, ktorí boli bhladní, a k tým, ktorí boli smädní, a k tým, ktorí boli chorí a sužovaní.

13 Teraz, toto bolo veľkou príčinou k náreku medzi ľudom, zatiaľ čo iní sa ponižovali, pomáhajúc tým, ktorým bolo ich pomoci treba, a tak arozdávajúc z majetku svojho chudobným a núdznym, sýtiac hladných a trpiac všelijakými bstrasťami cpre Krista, ktorý príde podľa ducha proroctva;

14 Vyzerajúc onen deň, audržujúc si tak odpustenie hriechov svojich; súc naplnení veľkou bradosťou zo vzkriesenia mŕtvych, podľa vôle a moci, a vyslobodenia Ježiša Krista z pút smrti.

15 A teraz, stalo sa, že Alma, vidiac strasti pokorných nasledovníkov Božích a prenasledovania, ktoré na nich vŕšil zvyšok ľudu jeho, a vidiac všetku ich anerovnosť, sa veľmi zarmútil; a predsa, Duch Pána ho neopustil.

16 A vybral si medzi staršími cirkvi jedného múdreho muža, a dal mu moc podľa ahlasu ľudu, aby mohol mať moc schvaľovať bzákony podľa zákonov, ktoré boli dané, a uplatňovať ich podľa zlovoľnosti a zločinov ľudu.

17 Teraz, meno tohto muža bolo Nefia a bol menovaný ahlavným sudcom; a zasadol na sudcovskú stolicu, aby súdil ľud a vládol mu.

18 Teraz, Alma mu nedal úrad vysokého kňaza nad cirkvou, ale podržal si úrad vysokého kňaza pre seba; ale dal Nefiaovi sudcovskú stolicu.

19 A toto učinil, aby asám mohol vyjsť medzi ľud svoj, teda medzi ľud Nefiho, aby im mohol kázať bslovo Božie, aby ich cpodnecovaldrozpamätaniu sa na ich povinnosti, aby mohol slovom Božím odstrániť všetku pýchu a prefíkanosť, a všetky sváry, ktoré boli medzi ľudom jeho, nevidiac žiaden iný spôsob, ako by ich mohol napraviť, než premôcť ich jasným esvedectvom proti nim.

20 A tak na počiatku deviateho roku vlády sudcov nad ľudom Nefiho dal Alma sudcovskú stolicu aNefiaovi a úplne sa zameral na bvysoké kňazstvo svätého rádu Božieho a na svedectvo o slove, podľa ducha zjavenia a proroctva.