Písma
Alma 11


Kapitola 11

Je vysvetlený nefitský peňažný systém – Amulek sa svári so Zezromom – Kristus nespasí ľud v jeho hriechoch – Iba tí, ktorí zdedia kráľovstvo nebeské, sú spasení – Všetci ľudia vstanú v nesmrteľnosti – Po vzkriesení niet žiadnej smrti. Okolo roku 82 pred Kr.

1 Teraz, v zákone Mosiášovom stálo, že každý muž, ktorý je sudcom zákona, či tí, ktorí sú ustanovení, aby boli sudcami, majú dostávať mzdu podľa času, kedy pracujú, aby súdili tých, ktorí boli pred nich predvedení, aby boli súdení.

2 Teraz, ak jeden človek dlhoval druhému a nechcel splatiť, čo dlhoval, bola na neho podaná sťažnosť sudcovi; a sudca použil právomoc a vyslal úradníkov, aby bol pred neho oný človek predvedený; a súdil oného človeka podľa zákona a dôkazov, ktoré boli proti nemu vznesené, a tak bol onen človek prinútený splatiť, čo dlžil, alebo bol zbavený majetku, alebo bol vyvrhnutý spomedzi ľudí ako zlodej a lupič.

3 A tento sudca dostal mzdu svoju podľa času svojho – senin zlata za deň, či senum striebra, čo sa rovná seninu zlata; a to je podľa zákona, ktorý bol daný.

4 Teraz, toto sú názvy rôznych kúskov ich zlata a ich striebra podľa ich hodnoty. A tieto názvy dali Nefiti, lebo nepočítali podľa spôsobu Židov, ktorí boli v Jeruzaleme; ani nemerali podľa spôsobu Židov; ale menili svoje počítanie a meranie podľa názoru a okolností ľudu v každom pokolení až do vlády sudcov, a bolo to azavedené kráľom Mosiášom.

5 Teraz, toto počítanie je takéto – senin zlata, seon zlata, šam zlata a limna zlata.

6 Senum striebra, amnor striebra, ezrom striebra a onti striebra.

7 Senum striebra sa rovnal seninu zlata alebo miere jačmeňa, a tiež miere každého druhu obilia.

8 Teraz, množstvo seonu zlata bolo dvojnásobkom hodnoty seninu.

9 A šam zlata bol dvojnásobkom hodnoty seonu.

10 A limna zlata mala hodnotu týchto všetkých.

11 A amnor striebra bol rovnako veľký ako dva senumy.

12 A ezrom striebra bol rovnako veľký ako štyri senumy.

13 A onti bol rovnako veľký ako tieto všetky.

14 Teraz, toto je hodnota menších čiastok ich počítania –

15 Šiblon je polovica senumu; takže, jeden šiblon za polovicu miery jačmeňa.

16 A šiblum je polovica šiblonu.

17 A léach je polovica šiblumu.

18 Teraz, toto je ich čiastka, podľa ich počítania.

19 Teraz, antion zlata sa rovná trom šiblonom.

20 Teraz, bolo to iba za účelom toho, aby dosiahli zisk, pretože dostávali mzdu svoju podľa zamestnanosti svojej, takže podnecovali ľud k povstaniam a všelijakým nepokojom, a zlovoľnosti, aby boli viac zamestnaní, aby azískali peniaze podľa prípadov, ktoré pred nich boli predvedené; takže podnecovali ľud proti Almovi a Amulekovi.

21 A tento Zezrom začal vypočúvať Amuleka, hovoriac: Odpovieš mi na niekoľko otázok, na ktoré sa ťa opýtam? Teraz, Zezrom bol muž, ktorý bol odborníkom v anástrojoch diablových, aby mohol ničiť to, čo je dobré; takže hovoril Amulekovi: Odpovieš mi na otázky, ktoré ti položím?

22 A Amulek mu hovoril: Áno, ak to bude podľa aDucha Pánovho, ktorý je vo mne; lebo nepoviem nič, čo by bolo proti Duchu Pánovmu. A Zezrom mu povedal: Hľa, tu je šesť ontiov striebra, a tie všetky ti dám, ak poprieš súcnosť Najvyššej Bytosti.

23 Teraz, Amulek povedal: Ó ty adieťa pekla, prečo ma bpokúšaš? Ty nevieš, že spravodliví sa takým pokušeniam nepoddávajú?

24 Ty veríš, že niet žiadneho Boha? Hovorím ti: Nie, ty vieš, že je Boh, ale ty viac miluješ amamon ako jeho.

25 A teraz, ty si mi klamal pred Bohom. Hovoril si mi – Hľa, týchto šesť ontiov, ktoré majú veľkú cenu, ti dám – keď si mal v srdci svojom, že si ich ponecháš; a jediným prianím tvojím bolo, aby som poprel pravého a živého Boha, aby si mal príčinu zničiť ma. A teraz, hľa, za toto veľké zlo budeš mať odmenu svoju.

26 A Zezrom mu povedal: Ty hovoríš, že je pravý a živý Boh?

27 A Amulek povedal: Áno, je pravý a živý Boh.

28 Teraz, Zezrom povedal: Je viac ako jeden Boh?

29 A on odpovedal: Nie.

30 Teraz, Zezrom mu znova hovoril: Ako vieš o veciach týchto?

31 A on povedal: aAnjel mi ich oznámil.

32 A Zezrom znova povedal: Kto je ten, ktorý príde? Je to Syn Boží?

33 A on mu povedal: Áno.

34 A Zezrom znova povedal: Spasí ľud svoj av ich hriechoch? A Amulek odpovedal a povedal mu: Hovorím ti, nespasí, lebo je nemožné, aby poprel slovo svoje.

35 Teraz, Zezrom povedal ľudu: Hľaďte, nech si veci tieto zapamätáte; lebo on povedal, že je len jeden Boh; avšak hovorí, že príde Syn Boží, ale ľud svoj nespasí – ako keby mal právomoc prikazovať Bohu.

36 Teraz, Amulek mu znova povedal: Hľa, ty si klamal, lebo hovoríš, že som hovoril, ako keby som mal právomoc prikazovať Bohu, pretože som hovoril, že nespasí ľud svoj v ich hriechoch.

37 A znova ti hovorím, že ich v ich ahriechoch spasiť nemôže; lebo ja nemôžem poprieť slovo jeho a on povedal, že bžiadna nečistá vec nemôže zdediť ckráľovstvo nebeské; takže, ako môžete byť spasení, ak nezdedíte kráľovstvo nebeské? Takže nemôžete byť spasení v hriechoch svojich.

38 Teraz, Zezrom mu znova povedal: Je Syn Boží oným skutočným Večným Otcom?

39 A Amulek mu povedal: Áno, on je skutočným aVečným Otcom neba a zeme, a bvšetkých vecí, ktoré na nich sú; on je začiatok a koniec, prvý a posledný;

40 A príde na asvet, aby bvykúpil ľud svoj; a cvezme na seba priestupky tých, ktorí veria v meno jeho; a to sú tí, ktorí budú mať život večný, a k nikomu inému spása nepríde.

41 Takže zlovoľní zostanú, ako keby nebolo učinené ažiadne vykúpenie, okrem toho, že budú uvoľnené putá smrti; lebo hľa, príde deň, kedy bvšetci vstanú z mŕtvych a stanú pred Bohom, a budú csúdení podľa skutkov svojich.

42 Teraz, je smrť, ktorá sa nazýva smrťou časnou; a smrť Kristova uvoľní aputá tejto časnej smrti, takže všetci budú pozdvihnutí z tejto časnej smrti.

43 Duch a telo budú aopäť spojené v dokonalej podobe svojej; ako končatina, tak kĺb budú znovuzriadené do vlastnej schránky svojej, dokonca ako sme teraz v túto dobu; a budeme privedení, aby sme stáli pred Bohom, vediac dokonca tak ako vieme teraz a budeme mať jasnú bspomienku na všetku cvinu svoju.

44 Teraz, toto znovuzriadenie príde ku všetkým, ako k starým, tak k mladým, ako k porobeným, tak k slobodným, ako k mužom, tak k ženám, ako k zlovoľným, tak k spravodlivým; dokonca ani jeden vlas z ich hlavy nebude stratený; ale všetko bude aznovuzriadené do dokonalej schránky svojej, ako je to teraz, čiže v tele, a budú predvedení a obžalovaní pred stolicou Krista Syna a Boha bOtca, a Svätého Ducha, ktorý je cjeden Večný Boh, aby boli dsúdení podľa skutkov svojich, či už boli dobré alebo či už boli zlé.

45 Teraz hľa, hovoril som ti o smrti smrteľného tela, a tiež o avzkriesení smrteľného tela. Hovorím ti, že toto smrteľné telo bude bpozdvihnuté ako telo cnesmrteľné, to jest zo smrti, dokonca z prvej smrti k životu, takže oni už viac nemôžu dzomrieť; ich duch sa spojí s ich telom, aby neboli nikdy rozdelení; takto sa celok stane educhovným a nesmrteľným, takže oni už viac neuvidia porušiteľnosť.

46 Teraz, keď Amulek dokončil slová tieto, ľudia znova začali žasnúť, a tiež Zezrom sa začal triasť. A tak skončili slová Amulekove, alebo toto je všetko, čo som napísal.