Písma
Alma 25


Kapitola 25

Lámánitské útoky sa šíria – Semeno kňazov Nóachových hynie, ako prorokoval Abinadi – Mnoho Lámánitov je obrátených a pripája sa k ľudu Anti-Nefi-Lechí – Veria v Krista a zachovávajú zákon Mojžišov. Okolo roku 90–77 pred Kr.

1 A hľa, teraz, stalo sa, že títo Lámániti sa hnevali viac, pretože zabili bratov svojich; takže prisahali Nefitom odplatu; a v tej dobe sa už viac nepokúšali zabíjať ľud aAnti-Nefi-Lechí.

2 Ale vzali zbrane svoje a prešli hranice krajiny Zarahemla, a napadli ľud, ktorý bol v krajine Ammonia, a azničili ich.

3 A potom mali mnoho bitiek s Nefitmi, v ktorých boli odrazení a zabití.

4 A medzi tými Lámánitmi, ktorí boli zabití, bolo skoro všetko asemeno Amulonovo a bratov jeho, ktorí boli kňazmi Nóachovými, a boli zabití rukami Nefitov;

5 A zvyšok, ujdúc do východnej pustatiny a uchvátiac moc a právomoc nad Lámánitmi, spôsobil, aby mnohí Lámániti azahynuli ohňom pre vieru svoju –

6 Lebo mnohí z anich, utrpiac veľkú stratu a tak veľa strastí, začali byť podnecovaní k rozpamätaniu sa na bslová, ktoré im v ich krajine kázal Áron a bratia jeho; takže prestávali veriť ctradíciám otcov svojich a začali veriť v Pána a v to, že on dal Nefitom veľkú moc; a tak boli mnohí z nich v pustatine obrátení.

7 A stalo sa, že oní vládcovia, ktorí boli zvyškom detí aAmulonových, spôsobili, aby boli busmrtení, áno, všetci tí, ktorí verili vo veci tieto.

8 Teraz, toto mučeníctvo spôsobilo, že mnohí z ich bratov boli podnietení k hnevu; a v pustatine začal byť svár; a Lámániti začali aštvať semeno Amulonovo a bratov jeho a začali ich zabíjať; a oni utekali do východnej pustatiny.

9 A hľa, sú štvaní Lámánitmi ešte dnes. Tak sa naplnili slová Abinadiho, ktoré hovoril o semene kňazov, ktorí spôsobili, že vytrpel smrť ohňom.

10 Lebo on im povedal: Čo mne aučiníte, bude predobrazom vecí, ktoré prídu.

11 A teraz, Abinadi bol prvý, kto vytrpel asmrť ohňom pre vieru svoju v Boha; teraz, toto mal na mysli, že mnohí vytrpia smrť ohňom, rovnako ako vytrpel on.

12 A povedal kňazom Nóachovým, že ich semeno spôsobí, že mnohí budú usmrtení podobným spôsobom, ako bol usmrtený on, a že bude doširoka rozptýlené a pobité, tak ako sú ovce nemajúce pastiera hnané a zabité divou zverou; a teraz hľa, slová tieto sa potvrdili, lebo boli hnaní Lámánitmi a boli štvaní, a boli bití.

13 A stalo sa, že keď Lámániti videli, že nemôžu Nefitov premôcť, že sa vrátili znova do vlastnej krajiny svojej; a mnohí z nich prešli, aby prebývali v krajine Izmael a v krajine Nefi, a pripojili sa k ľudu Božiemu, ktorým bol ľud aAnti-Nefi-Lechí.

14 A oni tiež apochovali vojnové zbrane svoje podľa toho, ako učinili ich bratia, a začali byť spravodlivým ľudom; a kráčali po cestách Pánových a snažili sa zachovávať prikázania jeho a ustanovenia jeho.

15 Áno, a zachovávali zákon Mojžišov; lebo bolo nevyhnutné, aby ešte zachovávali zákon Mojžišov, lebo nebol úplne naplnený. Ale nehľadiac na azákon Mojžišov, očakávali príchod Krista chápuc, že zákon Mojžišov je bpredobrazom príchodu jeho, a veriac, že musia dodržiavať oné cvonkajšie úkony do tej doby, kedy sa im zjaví.

16 Teraz, nemysleli si, že aspása prichádza bzákonom Mojžišovým; ale zákon Mojžišov slúžil na to, aby posilňoval ich vieru v Krista; a tak si skrze vieru udržiavali cnádej vo večnú spásu, spoliehajúc na ducha proroctva, ktorý hovoril o oných veciach, ktoré prídu.

17 A teraz hľa, Ammón a Áron, a Omner, a Himni, a ich bratia sa nesmierne radovali z úspechu, ktorý mali medzi Lámánitmi, vidiac, že Pán im udelil podľa ich amodlitieb a že im tiež potvrdil slovo svoje do poslednej čiarky.