Písma
Alma 9


Slová Almove, a tiež slová Amulekove, ktoré boli oznamované ľudu, ktorý bol v krajine Ammonia. A tiež sú uvrhnutí do väzenia a vyslobodení zázračnou mocou Božou, ktorá v nich bola, podľa záznamu Almovho.

Obsiahnuté v kapitolách 9 až 14.

Kapitola 9

Alma prikazuje ľudu Ammonia, aby činil pokánie – Pán bude milosrdný k Lámánitom v posledných dňoch – Ak Nefiti opustia svetlo, budú zničení Lámánitmi – Syn Boží príde čoskoro – Vykúpi tých, ktorí činia pokánie, sú pokrstení a majú vieru v Jeho meno. Okolo roku 82 pred Kr.

1 A znova, pretože mne, Almovi, Boh prikázal, aby som vzal Amuleka a išiel, a kázal znova ľuďom týmto, čiže ľuďom, ktorí boli v meste Ammonia, stalo sa, že keď som im začal kázať, začali sa so mnou sváriť, hovoriac:

2 Kto si ty? Myslíš si, že uveríme svedectvu ajedného muža, hoc nám bude kázať, že zem sa pominie?

3 Teraz, oni nerozumeli slovám, ktoré hovorili; lebo nevedeli, že zem sa pominie.

4 A tiež povedali: Nebudeme veriť slovám tvojim, aj keby si mal prorokovať, že veľké mesto toto by malo byť zničené v ajeden deň.

5 Teraz, oni nevedeli, že Boh môže činiť tak podivuhodné diela, lebo boli tvrdošijným ľudom zatvrdeného srdca.

6 A hovorili: aKto je Boh, že nepošle medzi ľud tento bviac právomoci ako jedného muža, aby im oznámil pravdu o tak veľkých a podivuhodných veciach?

7 A vystúpili, aby na mňa vztiahli ruky svoje; ale hľa, neučinili tak. A ja som smelo stál, aby som im oznamoval, áno, smelo som im svedčil, hovoriac:

8 Hľa, ó vy zlovoľné a zvrátené apokolenie, ako ste mohli zabudnúť na tradíciu otcov svojich; áno, ako rýchlo ste zabudli na prikázania Božie.

9 Nepamätáte sa, že otec náš, Lechí, bol vyvedený z Jeruzalema arukou Božou? Nepamätáte sa, že on ich všetkých viedol pustatinou?

10 A tak rýchlo ste zabudli, koľkokrát vyslobodil otcov našich z rúk ich nepriateľov a zachoval ich od zničenia, dokonca rukami ich vlastných bratov?

11 Áno, a keby nebolo nesmiernej moci jeho a milosrdenstva jeho, a zhovievavosti jeho s nami, boli by sme museli nevyhnutne byť odrezaní z tváre zeme dávno pred touto dobou, a snáď by sme boli vydaní stavu anekonečnej biedy a bedy.

12 Hľa, teraz, hovorím vám, že on vám prikazuje, aby ste činili pokánie; a ak nebudete činiť pokánie, nemôžete nijako zdediť kráľovstvo Božie. Ale hľa, toto nie je všetko – on vám prikázal, aby ste činili pokánie, alebo vás úplne avyhladí z tváre zeme; áno, on vás navštívi v hneve svojom a neodvráti sa v bprudkom hneve svojom.

13 Hľa, nepamätáte sa na slová, ktoré hovoril Lechímu, hovoriac: aNakoľko budete zachovávať prikázania moje, bude sa vám v krajine dariť? A znova je povedané toto: Nakoľko prikázania moje zachovávať nebudete, budete odrezaní z prítomnosti Pána.

14 Teraz, chcel by som, aby ste si pamätali, že nakoľko Lámániti prikázania Božie nezachovávali, boli z prítomnosti Pána aodrezaní. Teraz vidíme, že slovo Pánovo bolo vo veci tejto potvrdené a Lámániti boli odrezaní z prítomnosti jeho, od počiatku priestupkov svojich v krajine.

15 A predsa, hovorím vám, že to bude pre nich v deň súdu aznesiteľnejšie než pre vás, ak zostanete v hriechoch svojich, áno, a dokonca to bude pre nich v tomto živote omnoho znesiteľnejšie než pre vás, iba ak budete činiť pokánie.

16 Lebo je mnoho zasľúbení, ktoré sú aponúknuté Lámánitom; lebo to je kvôli btradíciám ich otcov, ktoré spôsobili, že zostali vo svojom stave cnevedomosti; takže Pán k nim bude milosrdný a dpredĺži ich bytie v krajine.

17 A v určitej dobe budú aprivedení k tomu, aby verili v slovo jeho a aby poznali nesprávnosť tradícií otcov svojich; a mnohí z nich budú spasení, lebo Pán bude milosrdný k všetkým, ktorí bvzývajú meno jeho.

18 Ale hľa, hovorím vám, že ak budete zotrvávať v zlovoľnosti svojej, dni vaše v krajine predĺžené nebudú, lebo na vás budú vyslaní aLámániti; a ak nebudete činiť pokánie, prídu v dobe, ktorú nepoznáte, a budete navštívení búplným zničením; a bude to podľa prudkého chnevu Pánovho.

19 Lebo on nestrpí, aby ste žili v neprávostiach svojich, aby ste tak ničili ľud jeho. Hovorím vám: Nie; skôr by strpel, aby Lámániti azničili všetok ľud jeho, ktorý sa nazýva ľudom Nefiho, keby sa snáď stalo, že by bupadli do hriechov a priestupkov potom, čo obdržali toľko svetla a toľko poznania od Pána, ich Boha;

20 Áno, boli tak vysoko obľúbeným ľudom Pána; áno, boli požehnaní nad každý iný národ, pokolenie, jazyk či ľud; boli aoboznámení so všetkými vecami podľa prianí svojich a viery svojej, a modlitieb ohľadom toho, čo bolo a čo je, a čo príde;

21 Boli navštevovaní Duchom Božím; hovoriac s anjelmi a boli oslovovaní hlasom Pána; a vlastniac ducha proroctva a ducha zjavenia, a tiež mnohé dary, dar hovorenia jazykmi a dar kázania, a dar Ducha Svätého, a dar aprekladania;

22 Áno, a boli Bohom avyslobodení z krajiny Jeruzalem rukou Pána; boli zachraňovaní pred hladomorom a chorobami, a všelijakými ochoreniami všetkého druhu; boli posilňovaní v boji, aby nemohli byť zničení; boli čas od času vyvedení z bporoby a boli udržiavaní, a zachovávaní až dodnes; a dobre sa im darilo, až boli bohatí všelijakými vecami –

23 A teraz hľa, hovorím vám, že keby sa ľud tento, ktorý obdržal tak mnohé požehnania z ruky Pánovej, dopúšťal priestupku proti svetlu a poznaniu, ktoré majú, hovorím vám, že keby tomu tak bolo, že by upadol do priestupku, bolo by to omnoho aznesiteľnejšie pre Lámánitov než pre nich.

24 Lebo hľa, azasľúbenia Pánove sú ponúknuté Lámánitom, ale nevzťahujú sa na vás, ak sa dopúšťate priestupku; lebo nesľúbil Pán výslovne a nestanovil pevne, že ak sa budete proti nemu búriť, budete úplne vyhladení z tváre zeme?

25 A teraz, z tohto dôvodu, aby ste neboli zničení, vyslal Pán anjela svojho, aby navštívil mnohých z ľudu jeho a oznámil im, že musia vyjsť a mocne volať k ľudu tomuto, hovoriac: aČiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je blízko, na dosah;

26 A po anemnohých dňoch príde Syn Boží v sláve svojej; a sláva jeho bude slávou bJednorodeného Otcovho, plného cmilosti, rovnosti a pravdy, plného trpezlivosti, dmilosrdenstva a zhovievavosti, rýchleho evypočuť si volania ľudu svojho a odpovedať na ich modlitby.

27 A hľa, on príde, aby avykúpil tých, ktorí budú bpokrstení k pokániu skrze vieru v meno jeho.

28 Takže, pripravujte cestu Pánovi, lebo na dosah je čas, kedy všetci ľudia zožnú odmenu za askutky svoje podľa toho, aké boli – ak boli spravodlivé, bzožnú spásu duše svojej, podľa moci a vyslobodenia Ježiša Krista; a ak boli zlé, zožnú czatratenie duše svojej, podľa moci a zajatia diablovho.

29 Teraz hľa, toto je hlas anjela volajúceho k ľuďom.

30 A teraz, amilovaní bratia moji, lebo ste bratmi mojimi a mali by ste byť milovanými, a mali by ste prinášať skutky hodné pokánia, pretože sa srdcia vaše značne zatvrdili proti slovu Božiemu a pretože ste bstrateným a padlým ľudom.

31 Teraz, stalo sa, že keď som ja, Alma, hovoril slová tieto, hľa, ľudia sa na mňa rozhnevali, pretože som im povedal, že sú atvrdošijným ľudom zatvrdeného srdca.

32 A tiež preto, že som im povedal, že sú strateným a padlým ľudom, sa na mňa hnevali a snažili sa na mňa vztiahnuť ruky, aby ma uvrhli do väzenia.

33 Ale stalo sa, že Pán nestrpel, aby ma vtedy zajali a uvrhli do väzenia.

34 A stalo sa, že Amulek išiel a predstúpil, a začal im tiež kázať. A teraz, všetky aslová Amulekove zapísané nie sú, a predsa časť slov jeho je zapísaná v knihe tejto.