Mosiáš 3
predchádzajúce ďalej

Kapitola 3

Kráľ Benjamín pokračuje vo svojom príhovore – Pán Vševládny bude slúžiť medzi ľuďmi v stánku z hliny – Krv potečie z každého póru, keď bude uzmierovať hriechy sveta – Jeho meno je jediné, ktorým prichádza spása – Ľudia môžu odložiť prirodzeného človeka a stať sa svätými skrze uzmierenie – Muky zlovoľných budú ako jazero ohňa a síry. Okolo roku 124 pred Kr.

1 A znova, bratia moji, chcel by som vás požiadať o pozornosť vašu, lebo mám niečo viac, čo by som vám chcel povedať; lebo hľa, chcem vám povedať veci týkajúce sa toho, čo príde.

2 A veci, ktoré vám poviem, mi boli oznámené aanjelom od Boha. A on mi povedal: Prebuď sa; a ja som sa prebudil a hľa, on stál predo mnou.

3 A hovoril mi: Prebuď sa a počúvaj slová, ktoré ti poviem; lebo hľa, prišiel som, aby som ti oznámil aradostné zvesti veľkej radosti.

4 Lebo Pán vypočul modlitby tvoje a posúdil spravodlivosť tvoju, a poslal ma, aby som ti ich oznámil, aby si sa mohol radovať; a aby si ich mohol oznámiť ľudu svojmu, tak aby tiež aj oni mohli byť naplnení radosťou.

5 Lebo hľa, prichádza čas, a nie je ďaleko, kedy aPán Vševládny, ktorý vládne, ktorý bol a ktorý je od celej večnosti do celej večnosti, zostúpi dole s mocou z neba medzi deti ľudské a bude prebývať v bstánku z hliny, a bude chodiť medzi ľuďmi činiac mocné czázraky, ako uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, spôsobí, že chromí budú chodiť, slepí obdržia zrak svoj a hluchí budú počuť, a vylieči všelijaké choroby.

6 A bude vyháňať adiablov či zlých duchov, ktorí prebývajú v srdciach detí ľudských.

7 A hľa, vytrpí apokušenia a bolesť tela, bhlad, smäd a únavu, dokonca viac, než človek môže cvytrpieť, bez toho, aby mu to privodilo smrť; lebo hľa, dkrv potečie z každého póru, tak veľká bude eúzkosť jeho pre zlovoľnosť a ohavnosti ľudu jeho.

8 A bude sa volať aJežiš Kristus, bSyn Boží, cOtec neba a zeme, Stvoriteľ všetkých vecí od počiatku; a dmatka jeho sa bude volať eMária.

9 A hľa, príde k svojim vlastným, aby k deťom ľudským mohla prísť aspása, dokonca skrze bvieru v meno jeho; a dokonca aj po tom všetkom ho budú považovať za človeka a povedia, že má cdiabla a budú ho dbičovať, a eukrižujú ho.

10 A on avstane btretieho dňa z mŕtvych; a hľa, povstane, aby csúdil svet; a hľa, všetky veci tieto sú vykonané, aby na deti ľudské mohol prísť spravodlivý súd.

11 Lebo hľa, a tiež akrv jeho buzmieruje hriechy tých, ktorí cpadli pre priestupok Adamov, ktorí zomreli, nepoznajúc vôľu Božiu ohľadom seba samých, alebo ktorí hrešili v dneznalosti.

12 Ale beda, beda tomu, kto vie, že sa abúri proti Bohu! Lebo spása neprichádza k žiadnemu takému, iba ak je to skrze pokánie a vieru v bPána Ježiša Krista.

13 A Pán Boh vyslal svätých prorokov svojich medzi všetky deti ľudské, aby oznamovali veci tieto každému pokoleniu, národu a jazyku, aby takto všetci, ktorí uveria, že Kristus príde, mohli rovnako obdržať aodpustenie hriechov svojich a mohli sa radovať nesmierne veľkou radosťou, dokonca bako keby už medzi nich prišiel.

14 Jednako len Pán Boh videl, že ľud jeho je ľudom tvrdošijným a stanovil pre nich zákon, dokonca azákon Mojžišov.

15 A ukázal im mnohé znamenia a divy, a apredobrazy, a náznaky týkajúce sa príchodu svojho; a tiež svätí proroci k nim hovorili o príchode jeho; a jednako len zatvrdili srdcia svoje a nepochopili, že bzákon Mojžišov nie je nič platný, ibaže by to bolo skrze uzmierenie krvi jeho.

16 A aj keby bolo možné, aby malé adeti mohli hrešiť, nemohli by byť spasené; ale ja ti hovorím, ony sú bpožehnané; lebo hľa, tak ako v Adamovi či podstatou svojou padajú, práve tak krv Kristova uzmieruje ich hriechy.

17 A navyše, hovorím ti, že nebude dané ažiadne iné meno ani žiadna iná cesta, ani prostriedok, ktorým k deťom ľudským môže prísť bspása, iba v mene a skrze meno cKrista, Pána Vševládneho.

18 Lebo hľa, on súdi a súd jeho je spravodlivý; a malé dieťa, ktoré zomrie v detstve svojom nezahynie; ale ľudia pijú zatratenie vlastnej duše svojej, iba ak sa pokoria a astanú sa ako malé deti, a uveria, že spása bola a je, a príde v zmiernej krvi, a skrze bzmiernu krv Krista, Pána Vševládneho.

19 Lebo aprirodzený človek je nepriateľom Boha a bol ním od bpádu Adama, a bude na veky vekov, pokiaľ sa cnepoddá nabádaniu dDucha Svätého a neodloží prirodzeného človeka, a nestane sa esvätým skrze uzmierenie Krista Pána, a nestane sa ako fdieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky, ochotným podrobiť sa všetkým veciam, ktoré Pán považuje za vhodné na neho vložiť, rovnako ako sa dieťa podrobuje otcovi svojmu.

20 A navyše, hovorím ti, že príde čas, kedy sa aznalosť o Spasiteľovi rozšíri v bkaždom národe, pokolení, jazyku a ľude.

21 A hľa, keď ten čas príde, nikto nebude nájdený pred Bohom abez viny, okrem malých detí, iba skrze pokánie a vieru v meno Pána Boha Vševládneho.

22 A dokonca v tejto dobe, keď poučíš ľud svoj o veciach, ktoré ti Pán, tvoj Boh, prikázal, dokonca vtedy už nebudú viac nájdení bez viny v očiach Božích, iba ak podľa slov, ktoré som ti hovoril.

23 A teraz, povedal som slová, ktoré mi Pán Boh prikázal.

24 A tak hovorí Pán: Oni budú stáť ako jasné svedectvo proti ľudu tomuto v súdny deň; z tohto budú súdení, každý podľa skutkov svojich, či už boli dobré, alebo či už boli zlé.

25 A ak boli zlé, budú vydaní hroznému apohľadu na vlastnú vinu svoju a ohavnosti svoje, čo spôsobí, že sa stiahnu z prítomnosti Pána do stavu bbiedy a nekonečných múk, odkiaľ sa už nemôžu viac navrátiť; takže vypili zatratenie vlastných duší svojich.

26 Takže pili z čaše hnevu Božieho, čo im spravodlivosť nemôže odoprieť, rovnako ako nemohla odoprieť aAdamovi, aby padol, pretože požil zo zakázaného bovocia; takže cmilosrdenstvo na nich už naveky nebude môcť mať nárok.

27 amuky ich budú ako bjazero ohňa a síry, ktorého plamene sú neuhasiteľné a ktorého dym stúpa hore na veky vekov. Tak mi Pán prikázal. Amen.