Písma
Mosiáš 18


Kapitola 18

Alma káže v skrytosti – Vysvetľuje zmluvu krstu a krstí pri vodách Mormonu – Organizuje Cirkev Kristovu a vysväcuje kňazov – Tí si zarábajú na vlastné živobytie a učia ľud – Alma a jeho ľud utekajú pred kráľom Nóachom do pustatiny. Okolo roku 147–145 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že Alma, ktorý utiekol pred služobníkmi kráľa Nóacha, činil pokánie z hriechov svojich a neprávostí a v skrytosti obchádzal ľud, a začal učiť slová Abinadiho –

2 Áno, o tom, čo príde, a tiež o vzkriesení mŕtvych a vykúpení ľudu, čo sa uskutočňuje mocou a utrpením, a smrťou Kristovou, a jeho vzkriesením a vystúpením do neba.

3 A toľkých, koľkí chceli počúvať slová jeho on učil. A učil ich v skrytosti, aby sa to nedonieslo ku kráľovi. A mnohí uverili slovám jeho.

4 A stalo sa, že toľkí, koľkí mu uverili, išli na miesto, ktoré sa nazývalo Mormon a dostalo meno svoje od kráľa, a bolo na hraniciach krajiny, a v určitom čase či období bývalo zamorené divou zverou.

5 Teraz, v Mormone bol prameň čistej vody a Alma sa tam uchýlil, lebo blízko vody tam bola húština nízkych stromov, kde sa cez deň skrýval pred kráľovým pátraním.

6 A stalo sa, že toľkí, koľkí mu uverili, tam chodili, aby počúvali slová jeho.

7 A stalo sa po mnohých dňoch, že sa na mieste Mormon zhromaždil značný počet, aby počúvali slová Almove. Áno, zhromaždili sa všetci, ktorí verili v slovo jeho, aby ho počúvali. A on ich učil, a kázal im o pokání a o vykúpení, a o viere v Pána.

8 A stalo sa, že im hovoril: Hľa, tu sú vody Mormonu (lebo tak ich nazývali), a teraz, pretože si prajete prísť do stáda Božieho a byť nazývaní ľudom jeho, a ste ochotní niesť si navzájom bremená svoje, aby boli ľahké;

9 Áno, a ste ochotní žialiť s tými, ktorí žialia; áno, a utešovať tých, ktorí útechu potrebujú, a stáť ako svedkovia Boží vo všetkých dobách a vo všetkých veciach, a na všetkých miestach, kde môžete byť, až do smrti, aby ste mohli byť Bohom vykúpení a počítaní medzi tých z prvého vzkriesenia, aby ste mohli mať život večný –

10 Teraz, hovorím vám, ak je toto prianie srdca vášho, čo máte proti tomu, aby ste boli pokrstení v mene Pánovom na svedectvo pred ním, že ste vstúpili do zmluvy s ním, že mu budete slúžiť a zachovávať prikázania jeho, aby na vás mohol hojnejšie vylievať Ducha svojho?

11 A teraz, keď ľudia počuli slová tieto, s radosťou tlieskali a zvolali: Toto je prianie srdca nášho.

12 A teraz, stalo sa, že Alma vzal Helama, ktorý bol jedným z prvých, a išiel a vstúpil do vody, a zvolal, hovoriac: Ó Pane, vylej Ducha svojho na služobníka svojho, aby mohol vykonať toto dielo so svätosťou v srdci.

13 A keď hovoril slová tieto, Duch Pánov spočíval na ňom a on hovoril: Helam, krstím ťa, majúc právomoc od Všemohúceho Boha, na svedectvo, že si vstúpil do zmluvy, že mu budeš slúžiť, pokiaľ nezomrieš čo sa týka smrteľného tela; a kiež na teba vyleje Ducha Pánovho; a kiež ti udelí život večný skrze vykúpenie Krista, ktorého pripravil od založenia sveta.

14 A potom, čo Alma povedal slová tieto, ako Alma, tak aj Helam sa ponorili do vody; a povstali, a radujúc sa vyšli z vody, súc naplnení Duchom.

15 A znova, Alma vzal ďalšieho a išiel do vody po druhýkrát, a pokrstil ho ako toho prvého, len on sám sa už do vody neponoril.

16 Týmto spôsobom pokrstil každého, kto prišiel na miesto Mormon; a bolo ich čo do počtu okolo dvesto a štyri duše; áno, a boli pokrstení vo vodách Mormonu, a boli naplnení milosťou Božou.

17 A od tej doby naďalej sa nazývali cirkvou Božou alebo cirkvou Kristovou. A stalo sa, že ktokoľvek bol pokrstený mocou a právomocou Božou, bol pripojený k cirkvi jeho.

18 A stalo sa, že Alma, majúc právomoc od Boha, vysvätil kňazov; a to na každých päťdesiat z ich počtu vysvätil jedného kňaza, aby im kázal a aby ich učil o veciach týkajúcich sa kráľovstva Božieho.

19 A prikázal im, že nemajú učiť nič, okrem tých vecí, ktoré učil on a ktoré boli hovorené ústami svätých prorokov.

20 Áno, dokonca im prikázal, že nemajú kázať nič, okrem pokánia a viery v Pána, ktorý vykúpil ľud svoj.

21 A prikázal im, že medzi nimi nemá byť svár, ale že majú pozerať dopredu ako jeden, majúc jednu vieru a jeden krst, a majúc srdcia svoje spojené v jednote a vo vzájomnej láske.

22 A takto im prikázal kázať. A tak sa stali deťmi Božími.

23 A prikázal im, že majú dodržiavať deň sabatu a svätiť ho, a tiež že majú každý deň vzdávať vďaky Pánovi, svojmu Bohu.

24 A tiež im prikázal, že kňazi, ktorých vysvätil, si majú zarábať na živobytie svoje vlastnými rukami svojimi.

25 A v každom týždni bol jeden deň, ktorý bol určený k tomu, aby sa zhromažďovali, aby učili ľud a aby uctievali Pána, svojho Boha, a tiež aby sa tak často, ako to bolo v ich moci, spolu schádzali.

26 A kňazi nemali živobytím svojím byť závislí na ľude; ale mali za prácu svoju dostávať milosť Božiu, aby mohli silnieť v Duchu, majúc poznanie Boha, aby mohli učiť s mocou a právomocou od Boha.

27 A znova, Alma prikázal, aby ľud cirkvi poskytoval z majetku svojho, každý podľa toho, čo mal; ak mal hojnejšie, mal poskytovať hojnejšie; a od toho, kto mal len málo, len málo malo byť požadované; a tomu, kto nemal, malo byť dávané.

28 A tak mali poskytovať z majetku svojho skrze vlastnú slobodnú vôľu svoju a dobré priania voči Bohu i tým kňazom, ktorí boli v núdzi, áno, aj každej núdznej, nahej duši.

29 A toto im hovoril, prikážuc mu tak Boh; a oni kráčali vzpriamene pred Bohom, dávajúc si navzájom ako časne, tak aj duchovne, podľa potrieb svojich a nedostatku svojho.

30 A teraz, stalo sa, že toto všetko sa stalo v Mormone, áno, pri vodách Mormonu, v lese, ktorý bol blízko vôd Mormonu; áno, miesto Mormon, vody Mormonu, les Mormon, aké krásne sú očiam tých, ktorí tam došli k poznaniu Vykupiteľa svojho; áno, a ako sú požehnaní, lebo budú naveky spievať na chválu jeho.

31 A veci tieto sa stali na hraniciach krajiny, aby sa nedoniesli ku kráľovi.

32 Ale hľa, stalo sa, že kráľ, objaviac hnutie medzi ľudom, vyslal služobníkov svojich, aby ich sledovali. Takže v deň, kedy sa spolu zhromaždili, aby počúvali slovo Pánove, boli kráľovi vyzradení.

33 A teraz, kráľ povedal, že Alma podnecuje ľud k vzbure proti nemu; takže vyslal vojsko svoje, aby ich zničilo.

34 A stalo sa, že Alma a ľud Pánov boli oboznámení s príchodom vojska kráľovho; takže vzali stany svoje a rodiny svoje a odišli do pustatiny.

35 A bolo ich do počtu okolo štyristo a päťdesiat duší.