Mosiáš 8
predchádzajúce ďalej

Kapitola 8

Ammón učí ľud Limhiho – Dozvedá sa o dvadsiatich štyroch járeditských doskách – Staroveké záznamy môžu byť preložené vidcami – Niet väčšieho daru ako byť vidcom. Okolo roku 121 pred Kr.

1 A stalo sa, že potom, čo kráľ Limhi ustal hovoriť k ľudu svojmu, lebo k nim hovoril mnoho vecí a len niekoľko z nich som napísal do knihy tejto, povedal ľudu svojmu všetky veci ohľadom ich bratov, ktorí boli v krajine Zarahemla.

2 A nechal Ammóna, aby sa postavil pred zástup a zopakoval im všetko, čo sa prihodilo ich bratom od tej doby, kedy Zeniff odišiel z krajiny, až do doby, kedy odišiel z krajiny on sám.

3 A tiež im zopakoval posledné slová, ktoré ich učil kráľ Benjamín, a vysvetlil ich ľudu kráľa Limhiho, aby mohli porozumieť všetkým slovám, ktoré hovoril.

4 A stalo sa, že potom, čo on toto všetko učinil, kráľ Limhi rozpustil zástup a dal, aby sa navrátili, každý jeden do vlastného domu svojho.

5 A stalo sa, že dal priniesť pred Ammóna dosky, ktoré obsahovali azáznam ľudu jeho od doby, kedy opustili krajinu Zarahemla, aby si ich mohol prečítať.

6 Teraz, akonáhle Ammón prečítal záznam, kráľ sa ho opýtal, či vie vykladať jazyky a Ammón mu povedal, že nevie.

7 A kráľ mu povedal: Súc zarmútený pre strasti ľudu svojho, dal som vypraviť štyridsať a troch z ľudu svojho na cestu do pustatiny, aby takto snáď našli krajinu Zarahemla, aby sme sa mohli obrátiť na bratov svojich, aby nás vyslobodili z poroby.

8 A stratili sa blúdiac pustatinou po dobu mnohých dní, hoci boli usilovní, a nenašli krajinu Zarahemla, ale navrátili sa do krajiny tejto, potom ako putovali po krajine medzi mnohými vodami, potom ako objavili krajinu, ktorá bola pokrytá kosťami ľudí a zvierat, a tiež bola pokrytá zrúcaninami stavieb rôzneho druhu, potom ako objavili krajinu, ktorá bývala zaľudnená ľudom, ktorý bol tak početný ako zástupy Izraela.

9 A na svedectvo, že veci, ktoré vypovedali, sú pravdivé, priniesli advadsaťštyri dosiek, ktoré sú pokryté rytinami a sú z rýdzeho zlata.

10 A hľa, tiež priniesli anáprsné panciere, ktoré sú veľké a sú z bmosadze a z medi, a sú dokonalo zachované.

11 A znova, priniesli meče, ktorých rukoväte podľahli skaze a ktorých ostria boli rozožraté hrdzou; a v krajine niet nikoho, kto by bol schopný vyložiť jazyk alebo rytiny, ktoré sú na doskách. Preto som ti povedal: Vieš prekladať?

12 A hovorím ti znova: Vieš o niekom, kto vie prekladať? Lebo si prajem, aby boli záznamy tieto preložené do nášho jazyka; lebo nám snáď dajú poznanie o zvyšku ľudu, ktorý bol zničený, odkiaľ záznamy tieto pochádzajú; alebo nám snáď dajú poznanie priamo o onom ľude, ktorý bol zničený; a ja si prajem poznať príčinu ich zničenia.

13 Teraz mu Ammón povedal: Môžem ti celkom isto povedať, ó kráľu, o mužovi, ktorý vie aprekladať záznamy; lebo má niečo, cez čo sa môže pozerať a prekladať všetky záznamy z dávnej doby; a je to dar od Boha. A oné veci sa nazývajú bprekladatelia, a žiadny človek sa do nich nemôže pozrieť, ibaže by mu to bolo prikázané, aby snáď nezhliadol niečo, čo by nemal, a aby nezahynul. A komu je prikázané do nich sa pozrieť, ten sa nazýva cvidcom.

14 A hľa, kráľ ľudu, ktorý je v krajine Zarahemla, je oným mužom, ktorému je prikázané činiť veci tieto a ktorý má tento veľký dar od Boha.

15 A kráľ povedal, že videc je väčší než prorok.

16 A Ammón povedal, že videc je zjavovateľom, a tiež prorokom; a väčší dar nemôže žiadny človek mať, ibaže by vlastnil moc Božiu, čo žiadny človek nemôže; a predsa človek môže mať veľkú moc danú mu Bohom.

17 Ale videc môže poznať veci, ktoré sú minulé, a tiež veci, ktoré prídu, a skrze nich budú všetky veci zjavené, alebo skôr tajné veci sa prejavia a skryté veci vyjdú na svetlo, a veci, ktoré nie sú známe budú skrze nich oznámené, a tiež budú skrze nich oznámené veci, ktoré by inak známe byť nemohli.

18 Tak Boh poskytol prostriedky, aby človek, skrze vieru, mohol vykonávať mocné zázraky, takže prináša veľký osoh blížnym svojim.

19 A teraz keď Ammón ustal hovoriť slová tieto, kráľ sa nesmierne zaradoval a vzdával vďaky Bohu, hovoriac: Nepochybne aveľké tajomstvo je obsiahnuté na doskách týchto a prekladatelia títo boli nepochybne pripravení preto, aby boli odhalené všetky takéto tajomstvá deťom ľudským.

20 Ó aké podivuhodné sú diela Pána a ako dlho má strpenie s ľudom svojím; áno, a aké slepé a nepreniknuteľné je chápanie detí ľudských; lebo nechcú hľadať múdrosť, ani netúžia po tom, aby nad nimi apanovala!

21 Áno, sú ako divoké stádo, ktoré uteká od pastiera a rozpŕchne sa, a je hnané, a je zožraté lesnou zverou.