Mosiáš 17
predchádzajúce ďalej

Kapitola 17

Alma verí slovám Abinadiho a zapisuje ich – Abinadi vytrpí smrť ohňom – Prorokuje svojim vrahom choroby a smrť ohňom. Okolo roku 148 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že keď Abinadi ustal takto hovoriť, kráľ prikázal, aby sa ho akňazi chopili a dali ho usmrtiť.

2 Ale bol medzi nimi jeden, ktorého meno bolo aAlma, súc tiež potomkom Nefiho. A bol to mladý muž a buveril slovám, ktoré Abinadi hovoril, lebo vedel o neprávosti, o ktorej Abinadi proti nim svedčil; takže začal prosiť kráľa, aby sa na Abinadiho nehneval, ale aby strpel, aby mohol odísť v pokoji.

3 Ale kráľ sa nahneval ešte viac a dal Almu vyvrhnúť spomedzi nich, a poslal za ním služobníkov svojich, aby ho zabili.

4 On ale pred nimi utiekol a skryl sa, takže ho nenašli. A on, súc po mnoho dní skrytý, azapísal všetky slová, ktoré Abinadi hovoril.

5 A stalo sa, že kráľ dal Abinadiho obklopiť strážami svojimi a zajať; a oni ho spútali, a uvrhli do väzenia.

6 A za tri dni, keď sa poradil s kňazmi svojimi, ho nechal opäť predviesť pred seba.

7 A povedal mu: Abinadi, našli sme proti tebe obvinenie a ty si hodný smrti.

8 Lebo si hovoril, že sám aBoh zostúpi medzi deti ľudské; a teraz, z tohto dôvodu budeš usmrtený, ibaže odvoláš všetky slová, ktorými si hovoril zle o mne a ľude mojom.

9 Teraz, Abinadi mu hovoril: Hovorím vám, neodvolám slová, ktoré som vám hovoril ohľadom ľudu tohto, lebo sú pravdivé; a aby ste sa dozvedeli o ich spoľahlivosti, strpel som, aby som padol do rúk vašich.

10 Áno, a budem trpieť až k smrti, a neodvolám slová svoje, a oni budú stáť ako svedectvo proti vám. A ak ma zabijete, prelejete anevinnú krv, a to tiež bude stáť ako svedectvo proti vám posledného dňa.

11 A teraz, kráľ Nóach sa ho chystal prepustiť, lebo sa bál slova jeho; lebo sa bál, že na neho prídu súdy Božie.

12 Ale kňazi proti nemu pozdvihli hlas svoj a začali ho obviňovať, hovoriac: Hanobil kráľa. Takže kráľ bol podnecovaný k hnevu proti nemu a vydal ho, aby bol zabitý.

13 A stalo sa, že ho zajali a zviazali, a mučili kožu jeho prútmi, áno, až k smrti.

14 A teraz, keď ho plamene začali spaľovať, zvolal k nim, hovoriac:

15 Hľa, dokonca ako ste mne učinili, tak sa stane, že semeno vaše spôsobí, že mnohí vytrpia bolesti, ktorými trpím ja, dokonca bolesti asmrti ohňom; a to preto, že uveria v spásu Pána, svojho Boha.

16 A stane sa, že budete sužovaní chorobami všelijakými pre neprávosti svoje.

17 Áno, a budete abití zo všetkých strán, a budete hnaní, a rozptyľovaní sem a tam, dokonca ako je stádo divokých zvierat hnané divou a zúrivou zverou.

18 A v onen deň budete štvaní, a budete zajatí rukou nepriateľov svojich, a potom budete trpieť, ako ja trpím, bolesťami asmrti ohňom.

19 Tak Boh vykonáva aodplatu na tých, ktorí ničia ľud jeho. Ó Bože, prijmi dušu moju.

20 A teraz, keď Abinadi prehovoril slová tieto, padol, vytrpiac smrť ohňom; áno, súc usmrtený, pretože nezaprel prikázania Božie, spečatiac tak pravdivosť slov svojich smrťou svojou.