Písma
Náuka a zmluvy 90
predchádzajúce ďalej

Oddiel 90

Zjavenie Josephovi Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlande v štáte Ohio 8. marca 1833. Toto zjavenie je ďalším krokom pre zriadenie Prvého predsedníctva (pozri záhlavie k oddielu 81); ako jeho dôsledok boli 18. marca 1833 vysvätení uvedení radcovia.

1–5, Kľúče kráľovstva sú zverené Josephovi Smithovi a skrze neho Cirkvi; 6–7, Sidney Rigdon a Frederick G. Williams majú slúžiť v Prvom predsedníctve; 8–11, Evanjelium má byť kázané národom Izraela, pohanom a Židom a každý človek ho bude počuť vo svojom vlastnom jazyku; 12–18, Joseph Smith a jeho radcovia majú dávať Cirkev do poriadku; 19–37, Rôzni jednotlivci dostávajú od Pána radu, aby kráčali vzpriamene v Jeho kráľovstve.

1 Tak hovorí Pán, veru, veru hovorím ti, syn môj, hriechy tvoje sú ti aodpustené podľa prosby tvojej, lebo modlitby tvoje a modlitby bratov tvojich vystúpili hore k ušiam mojim.

2 Takže, si požehnaný odteraz naďalej, ty, ktorý nesieš akľúče kráľovstva tebe dané; ktoré to bkráľovstvo vychádza poslednýkrát.

3 Veru hovorím ti, kľúče tohto kráľovstva ti nebudú nikdy odňaté, zatiaľ čo budeš vo svete, ani vo svete, ktorý príde;

4 A predsa, skrze teba budú azjavenia dané ďalším, áno, dokonca cirkvi.

5 A všetci tí, ktorí tieto zjavenia Božie prijímajú, nech sa amajú na pozore, ako na ne hľadia, aby neboli pokladané za nepodstatnú vec a aby oni tým neboli privedení do odsúdenia a nezakopli a nepadli, keď búrka zostúpi a vetry zavanú a bdažde zostúpia a udrú na ich dom.

6 A znova, veru hovorím bratom tvojim, Sidneymu Rigdonovi a Frederickovi G. Williamsovi, tiež im sú odpustené ich hriechy a sú považovaní za tebe rovných v držaní kľúčov tohto posledného kráľovstva;

7 Podobne tiež skrze tvoju službu kľúčov aškoly prorokov, ktorú som prikázal zorganizovať;

8 Aby tým mohli byť zdokonalení v službe svojej pre spásu Sionu a národov Izraela, a pohanov, toľkých, koľko ich uverí;

9 Aby skrze službu tvoju mohli obdržať slovo a skrze ich službu mohlo slovo vyjsť do končín zeme, anajprvbpohanom, a potom, pozri a uzri, sa oni obrátia k Židom.

10 A potom prichádza deň, kedy rameno Pána bude azjavené s mocou k presvedčeniu národov, národov neznabohov, domu bJozefovho, o evanjeliu ich spásy.

11 Lebo stane sa oného dňa, že každý človek bude apočuť plnosť evanjelia vo svojom vlastnom jazyku a vo svojej vlastnej reči skrze tých, ktorí sú bvysvätení k tejto cmoci skrze službu dUtešiteľa vyliateho na nich pre zjavenie Ježiša Krista.

12 A teraz, veru hovorím vám, dávam vám prikázanie, aby ste pokračovali v aslužbe a predsedníctve.

13 A keď dokončíte preklad prorokov, budete od toho času naďalej apredsedať záležitostiam cirkvi a bškoly;

14 A čas od času, ako bude prejavované Utešiteľom, obdržíte azjavenia, aby odhaľovali btajomstvá kráľovstva;

15 A budete dávať do poriadku cirkvi, a aštudovaťbučiť sa a zoznamovať sa so všetkými dobrými knihami a s crečami, jazykmi a ľuďmi.

16 A toto bude zodpovednosť vaša a poslanie v celom živote vašom, predsedať v rade a dávať do poriadku všetky záležitosti tejto cirkvi a kráľovstva.

17 Nebuďte azahanbení ani ponížení; ale buďte napomenutí vo všetkej povýšenosti svojej a bpýche, lebo to prináša pascu vašej duši.

18 Dajte do poriadku dom svoj; držte alenivosťbnečistotu ďaleko od seba.

19 Teraz, veru hovorím ti, nech je zabezpečené miesto, hneď ako je to možné, pre rodinu radcu tvojho a pisára, dokonca Fredericka G. Williamsa.

20 A nech dlhoročný služobník môj aJoseph Smith st. zotrvá s rodinou svojou na mieste, kde žije teraz; a nech nie je predané, pokiaľ ústa Pána neurčia inak.

21 A nech radca môj, dokonca aSidney Rigdon, zostáva tam, kde býva teraz, pokiaľ ústa Pána neurčia inak.

22 A nech biskup hľadá usilovne, aby získal azmocnenca, a nech je to muž, ktorý má bbohatstvo v zásobe – muž Boží a silnej viery –

23 Aby tým mohol byť schopný zaplatiť každý dlh; aby zásobáreň Pána nemohla byť uvedená do zlého svetla pred očami ľudí.

24 Hľadajte ausilovne, bmodlite sa vždy a buďte veriaci a cvšetky veci budú pôsobiť spoločne pre dobro vaše, ak budete kráčať vzpriamene a pamätať na dzmluvu, ktorú ste navzájom uzavreli.

25 Nech arodiny vaše sú malé, obzvlášť dlhoročného služobníka môjho Josepha Smitha st., čo sa týka tých, ktorí nepatria do rodiny vašej;

26 Aby tie veci, ktoré sú vám poskytnuté, uskutočňovať dielo moje, vám neboli odňaté a dané tým, ktorí nie sú hodní –

27 A tým vám bolo bránené uskutočňovať tie veci, ktoré som vám prikázal.

28 A znova, hovorím vám, je mojou vôľou, aby služobnica moja Vienna Jaquesová obdržala peniaze, aby zaplatila výdavky svoje a išla hore do krajiny Sion;

29 A aby zvyšok peňazí mohol byť zasvätený mne a ona bola odmenená v mojom vlastnom príhodnom čase.

30 Veru hovorím vám, že je vhodné v očiach mojich, aby išla hore do krajiny Sion a obdržala dedičstvo z rúk biskupa;

31 Aby sa mohla usadiť v pokoji, nakoľko je verná, a aby nemusela byť lenivá v dňoch svojich od onej doby naďalej.

32 A hľa, veru hovorím vám, že napíšete toto prikázanie a poviete bratom svojim v Sione, zdraviac ich s láskou, že som vás povolal, aby ste tiež apredsedali Sionu v mojom vlastnom príhodnom čase.

33 Takže, nech ma ustanú unavovať ohľadom tejto záležitosti.

34 Hľa, hovorím vám, že bratia vaši v Sione začínajú činiť pokánie a anjeli sa nad nimi radujú.

35 A predsa, nie som veľmi potešený mnohými vecami; a nie som veľmi potešený služobníkom svojím aWilliamom E. McLellinom ani služobníkom svojím Sidneym Gilbertom; a tiež biskup, a ďalší potrebujú z mnohých vecí činiť pokánie.

36 Ale veru hovorím vám, že ja, Pán, sa budem sváriť so aSionom a budem naliehať na silných jeho, a budem ho btrestať, dokiaľ nepremôže a nebude cčistý predo mnou.

37 Lebo nebude odstránený z miesta svojho. Ja, Pán, som to hovoril. Amen.