2. Nefi 2
predchádzajúce ďalej

Kapitola 2

Vykúpenie prichádza skrze Svätého Mesiáša – Sloboda voľby (sloboda jednania) je nevyhnutná pre existenciu a pokrok – Adam padol, aby ľudia mohli byť – Ľudia sú slobodní, aby si zvolili slobodu a večný život. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 A teraz, Jákob, hovorím k tebe: Ty si môj aprvorodený v dňoch súženia môjho v pustatine. A hľa, v detstve svojom si vytrpel strasti a veľa žiaľu pre hrubosť bratov svojich.

2 A predsa, Jákob, prvorodený môj v pustatine, ty poznáš veľkosť Boha; a on posvätí strasti tvoje k prospechu tvojmu.

3 A preto, duša tvoja bude požehnaná, a ty budeš prebývať bezpečne s bratom svojím, Nefim; a dni svoje stráviš v službe Bohu svojmu. A preto, ja viem, že si vykúpený pre spravodlivosť Vykupiteľa svojho; lebo si uzrel, že v plnosti času príde, aby priniesol ľuďom spásu.

4 auzrel si v mladosti svojej slávu jeho; a preto si požehnaný, dokonca ako tí, ktorým bude slúžiť v tele; lebo Duch je ten istý včera, dnes a naveky. A cesta je pripravená od pádu človeka a spása je bbezplatná.

5 A ľudia sú dostatočne poučení, aby arozoznali dobro od zla. A ľuďom je daný zákon. A zákonom nie je žiadne telo bospravedlnené; alebo zákonom sú ľudia codrezaní. Áno, časným zákonom boli odrezaní; a takisto duchovným zákonom hynú tomu, čo je dobré, a stávajú sa naveky nešťastnými.

6 A preto, avykúpenie prichádza vo Svätom bMesiášovi a skrze neho; lebo on je plný cmilosti a pravdy.

7 Hľa, dáva seba ako aobeť za hriech, aby naplnil zmysel zákona pre všetkých tých, ktorí majú srdce zlomené a ducha skrúšeného; a pre nikoho iného nemôže byť bzmysel zákona naplnený.

8 A preto je tak dôležité oznámiť tieto veci obyvateľom zeme, aby mohli vedieť, že niet žiadneho tela, ktoré môže prebývať v prítomnosti Božej, aak by to nebolo skrze zásluhy a milosrdenstvo, a milosť Svätého Mesiáša, ktorý kladie život svoj podľa tela a opäť ho berie mocou Ducha, aby mohol uskutočniť bvzkriesenie mŕtvych, súc prvým, kto vstane.

9 A preto, on je prvotinou Bohu, tak, že sa aprihovorí za všetky deti ľudské; a tí, ktorí veria v neho budú spasení.

10 A pre tento apríhovor za všetkých, všetci ľudia prídu k Bohu; a preto stoja v prítomnosti jeho, aby ním boli bsúdení podľa pravdy a csvätosti, ktorá je v ňom. A preto, zmysel zákona, ktorý Svätý dal, k uloženiu trestu, ktorý je pripojený, ktorý to trest, ktorý je pripojený je v protiklade k onému šťastiu, ktoré je pripojené, aby bol naplnený zmysel duzmierenia –

11 Lebo musí to tak nevyhnutne byť, aby bol aprotiklad vo všetkých veciach. Keby tomu tak nebolo, prvorodený môj v pustatine, spravodlivosť by nemohla byť uskutočnená, ani zlovoľnosť, ani svätosť, ani bieda, ani dobré, ani zlé. A preto, všetky veci by museli nevyhnutne byť zlúčené v jedno; a preto, keby bol len jeden celok, musel by nevyhnutne zostať ako mŕtvy, nemajúc žiadneho života, ani smrti, ani porušiteľnosti, ani neporušiteľnosti, šťastia ani biedy, ani citu, ani necitlivosti.

12 A preto, muselo by to nevyhnutne byť stvorené nadarmo; a preto by nebol žiadny aúčel ani zmysel stvorenia jeho. A preto, toto by muselo nevyhnutne zničiť múdrosť Boha a večné zámery jeho, a tiež moc a milosrdenstvo, a bspravodlivosť Božiu.

13 A ak poviete, že niet ažiadneho zákona, povedzte tiež, že niet žiadneho hriechu. Ak poviete, že niet žiadneho hriechu, povedzte tiež, že niet žiadnej spravodlivosti. A ak niet žiadnej spravodlivosti, niet žiadneho šťastia. A ak niet žiadnej spravodlivosti ani šťastia, niet žiadneho trestu ani biedy. A ak nie sú tieto veci, bniet žiadneho Boha. A ak niet žiadneho Boha, nie sme my ani zem; lebo by nemohlo byť žiadneho stvorenia, ani toho, čo pôsobí, ani toho, na čo je pôsobené; a preto by všetko muselo zaniknúť.

14 A teraz, synovia moji, hovorím k vám tieto veci na váš úžitok a poučenie; lebo Boh je a on astvoril všetko, ako nebesia, tak zem, a všetko, čo na nich je, ako to, čo pôsobí, tak to, na čo je bpôsobené.

15 A aby uskutočnil večné azámery svoje ohľadom zmyslu človeka, potom čo stvoril našich prvých rodičov a zver poľnú, a vtáctvo vo vzduchu, a skrátka všetko čo je stvorené, musel tam nevyhnutne byť protiklad; dokonca bzakázané covocie v protiklade k dstromu života; súc jedno sladké a druhé horké.

16 A preto, Pán Boh dal človeku, aby ajednal sám za seba. A preto, človek by nemohol jednať sám za seba, iba ak by bol bzvádzaný jedným alebo druhým.

17 A ja, Lechí, podľa toho, čo som čítal, musím sa nevyhnutne domnievať, že aanjel Boží, podľa toho, čo je napísané, bpadol z neba; a preto, stal sa diablom, usilujúc o to, čo je zlé pred Bohom.

18 A pretože padol z neba, a stal sa naveky biednym, ausiloval tiež o biedu celého ľudstva. A preto povedal bEve, áno, dokonca ten starý had, ktorý je diablom, ktorý je otcom všetkých clží, a preto povedal: Poži zo zakázaného ovocia a vy nezomriete, ale budete ako Boh, dpoznajúc dobro a zlo.

19 A potom, čo Adam a Eva apožili zo zakázaného ovocia, boli vyhnaní zo záhrady bÉden, aby obrábali zem.

20 A privádzali na svet deti; áno, dokonca arodinu celej zeme.

21 A dni detí aľudských boli predĺžené podľa vôle Božej, aby mohli bčiniť pokánie, dokiaľ sú v tele; a preto, stav ich sa stal stavom cskúšky a čas ich bol predĺžený podľa prikázaní, ktoré Pán Boh dal deťom ľudským. Lebo on dal prikázanie, že všetci ľudia musia činiť pokánie; lebo on ukázal všetkým ľuďom, že sú dstratení pre priestupok rodičov svojich.

22 A teraz, hľa, keby Adam neučinil priestupok, nepadol by, ale zostal by v záhrade Éden. A všetko, čo bolo stvorené, by muselo zostať v rovnakom stave, v akom bolo potom, čo bolo stvorené; a muselo by to zostať naveky a nemať žiadneho konca.

23 A oni by nemali žiadne adeti; a preto by zostali v stave nevinnosti, nemajúc žiadnej radosti, lebo by nepoznali žiadnu biedu; nečiniac žiadne dobro, lebo by nepoznali žiaden hriech.

24 Ale hľa, všetko bolo učinené múdrosťou toho, ktorý apozná všetky veci.

25 aAdam bpadol, aby ľudia mohli byť; a ľudia c, aby mohli mať dradosť.

26 aMesiáš prichádza v plnosti času, aby mohol deti ľudské z pádu bvykúpiť. A pretože sú z pádu vykúpené, stali sa naveky cslobodnými, rozoznávajúc dobro od zla; aby jednali sami za seba a aby nebolo jednané za nich, ibaže by to bolo trestom dzákona v onen veľký a posledný deň, podľa prikázaní, ktoré dal Boh.

27 A preto, ľudia sú aslobodní podľa tela; a sú im dané všetky veci, ktoré sú pre človeka nevyhnutné. A sú slobodní, aby si bzvolili slobodu a cvečný život skrze veľkého Prostredníka všetkých ľudí, alebo si zvolili zajatie a smrť podľa zajatia a moci diablovej; lebo on sa snaží, aby všetci ľudia boli biedni ako je on sám.

28 A teraz, synovia moji, chcel by som, aby ste pohliadli na tohto veľkého aProstredníka a poslúchali veľké prikázania jeho; a boli verní slovám jeho a zvolili si večný život podľa vôle Svätého Ducha jeho.

29 A nezvolili si večnú smrť podľa vôle tela a zla, ktoré je v ňom, ktoré dáva duchu diablovmu moc auchvacovať, zviesť vás do bpekla, aby mohol vládnuť nad vami vo vlastnom kráľovstve svojom.

30 Hovoril som týchto pár slov k vám všetkým, synovia moji, v posledných dňoch skúšky svojej; a ja som si zvolil dobrú stranu podľa slov proroka. A nemám žiadneho iného cieľa okrem večného blaha duší vašich. Amen.