2. Nefi 29
predchádzajúce ďalej

Kapitola 29

Mnohí pohania odmietnu Knihu Mormonovu – Povedia: Nepotrebujeme ďalšiu Bibliu – Pán hovorí k mnohým národom – Bude súdiť svet z kníh, ktoré budú napísané. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Ale hľa, budú mnohí – oného dňa, kedy medzi nimi budem naďalej vykonávať apodivuhodné dielo, aby som sa mohol rozpamätať na bzmluvy svoje, ktoré som učinil s deťmi ľudskými, aby som mohol vztiahnuť ruku svoju znova cdruhýkrát, aby som prinavrátil späť ľud svoj, ktorý je z domu Izraela;

2 A tiež, aby som sa mohol rozpamätať na sľuby, ktoré som dal tebe, Nefi, a tiež otcovi tvojmu, že budem pamätať na semeno vaše; a že aslová semena tvojho budú z úst mojich vychádzať k semenu tvojmu; a slová moje budú bsyčať až do končín zeme ako czástava pre ľud môj, ktorý je z domu Izraela.

3 A pretože slová moje budú syčať – mnohí pohania povedia: aBiblia! Biblia! My máme Bibliu, a nemôže byť žiadna ďalšia Biblia.

4 Ale tak hovorí Pán Boh: Ó pochabí, budú mať Bibliu; a vyjde od aŽidov, môjho dávneho ľudu zmluvy. A ako ďakujú Židom za bBibliu, ktorú od nich získavajú? Áno, čo tým pohania myslia? Pamätajú na utrpenia a prácu, a bolesti Židov, a ich usilovnosť pre mňa pri prinášaní spásy pohanom?

5 Ó vy pohania, pamätali ste na Židov, môj dávny ľud zmluvy? Nie; ale preklínali ste ich a anenávideli ste ich, a nesnažili ste sa ich prinavrátiť. Ale hľa, ja všetky veci tieto vrátim na vlastné hlavy vaše; lebo ja, Pán, som na ľud svoj nezabudol.

6 Ty pochabý, ktorý povieš: aBiblia, my máme Bibliu a žiadnu ďalšiu Bibliu nepotrebujeme. Obdržali by ste Bibliu, keby nebola od Židov?

7 Neviete, že je viac národov než iba jeden? Neviete, že ja Pán, váš Boh, som astvoril všetkých ľudí a že pamätám na tých, ktorí sú na bostrovoch morských; a že panujem hore na nebesiach a dole na zemi; a prinášam slovo svoje deťom ľudským, áno, dokonca všetkým národom zeme?

8 A preto reptáte, pretože máte obdržať viac slova môjho? Neviete, že svedectvo advoch národov je vám bsvedectvom, že ja som Boh, že pamätám na jeden národ ako na druhý? A preto, ja hovorím rovnaké slová k jednému národu ako k druhému. A keď sa dva cnárody stretnú, svedectvo dvoch národov sa tiež stretne.

9 A ja to činím, aby som mohol dokázať mnohým, že som arovnaký včera, dnes a naveky; a že hovorím slová svoje podľa vlastnej vôle svojej. A pretože som hovoril jedno bslovo, nemusíte sa domnievať, že nemôžem hovoriť ďalšie; lebo dielo moje ešte nie je dokončené; ani nebude dokončené do konca ľudstva, ani od tej doby naďalej a naveky.

10 A preto, pretože máte Bibliu, nemusíte sa domnievať, že obsahuje všetky aslová moje; ani sa nemusíte domnievať, že som nespôsobil, aby bolo napísané viac.

11 Lebo ja prikazujem avšetkým ľuďom, ako na východe, tak na západe, a na severe, a na juhu, a na ostrovoch morských, že majú bzapísať slová, ktoré k nim hovorím; lebo z ckníh, ktoré budú napísané budem dsúdiť svet, každého človeka podľa ich skutkov, podľa toho, čo je napísané.

12 Lebo hľa, budem hovoriť k aŽidom a oni to zapíšu; a budem tiež hovoriť k Nefitom a oni to bzapíšu; a budem tiež hovoriť k ďalším kmeňom domu Izraela, ktoré som vyviedol a oni to zapíšu; a budem tiež hovoriť ku cvšetkým národom zeme a oni to zapíšu.

13 A stane sa, že aŽidia budú mať slová Nefitov a Nefiti budú mať slová Židov; a Nefiti a Židia budú mať slová bstratených kmeňov Izraela; a stratené kmene Izraela budú mať slová Nefitov a Židov.

14 A stane sa, že ľud môj, ktorý je z adomu Izraela, bude zhromaždený domov do krajín dedičstva svojho; a slovo moje bude tiež zhromaždené v bjedno. A ja ukážem tým, ktorí bojujú proti slovu môjmu a proti ľudu môjmu, ktorý je z cdomu Izraela, že ja som Boh a že som s Abrahámom dučinil zmluvu, že na esemeno jeho budem pamätať fnaveky.