1. Nefi 15
predchádzajúce ďalej

Kapitola 15

Lechího semeno získa v neskorších dňoch evanjelium od pohanov – Zhromaždenie Izraela je prirovnávané k olivovníku, ktorého prirodzené vetvy budú znovu naštepené – Nefi vykladá videnie o strome života a hovorí o spravodlivosti Božej pri oddeľovaní zlovoľných od spravodlivých. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A stalo sa, že potom, čo som bol ja, Nefi, odnesený v Duchu a videl som všetky veci tieto, navrátil som sa do stanu otca svojho.

2 A stalo sa, že som uzrel bratov svojich, a oni sa navzájom hádali ohľadom vecí, ktoré im otec môj hovoril.

3 Lebo im skutočne hovoril mnohé veľké veci, ktoré boli ťažko apochopiteľné, ibaže by sa pýtali Pána; a oni zatvrdili srdcia svoje, takže nehľadeli na Pána, ako mali.

4 A teraz ja, Nefi, bol som zarmútený pre tvrdosť ich sŕdc, a tiež pre veci, ktoré som videl, a vedel som, že sa musia nevyhnutne stať pre veľkú zlovoľnosť detí ľudských.

5 A stalo sa, že ma strasti moje premohli, lebo som uvážil, že astrasti moje ohľadom bzničenia ľudu môjho sú veľmi veľké, lebo som uzrel ich pád.

6 A stalo sa, že potom, čo som nadobudol asilu, prehovoril som k bratom svojim, túžiac dozvedieť sa od nich príčinu ich škriepky.

7 A oni povedali: Hľa, nedokážeme porozumieť slovám, ktoré hovoril otec náš o prirodzených vetvách olivovníka, a tiež o pohanoch.

8 A ja som im povedal: aPýtali ste sa Pána?

9 A oni mi povedali: Nepýtali sme sa; lebo Pán nám žiadnu takú vec nedáva vedieť.

10 Hľa, povedal som im: Z akého dôvodu nezachovávate prikázania Pána? Z akého dôvodu chcete zahynúť pre atvrdosť srdca svojho?

11 Nepamätáte si veci, ktoré povedal Pán? – Ak nebudete zatvrdzovať srdcia svoje a ak ma budete aprosiť vo viere, veriac, že obdržíte, s usilovnosťou v zachovávaní prikázaní mojich, určite vám budú veci tieto oznámené.

12 Hľa, hovorím vám, že dom Izraela bol prirovnaný k olivovníku Duchom Pána, ktorý bol v otcovi našom; a hľa, nie sme my odlomení z domu Izraela, a nie sme my avetvou domu Izraela?

13 A teraz, tá vec, ktorú má na mysli otec náš ohľadom naštepenia prirodzených vetiev skrze plnosť pohanov je, že v neskorších dňoch, kedy bude semeno naše aupadať do neviery, áno, po dobu mnohých rokov a mnohé pokolenia potom, čo sa bMesiáš prejaví v tele deťom ľudským, vtedy príde plnosť cevanjelia Mesiášovho k pohanom a od dpohanov k zvyšku semena nášho –

14 A toho dňa bude zvyšok asemena nášho vedieť, že je z domu Izraela a že je ľudom bzmluvy Pánovej; a vtedy budú vedieť a prídu k poznaniu praotcov svojich, a tiež k cpoznaniu evanjelia Vykupiteľa svojho, ktoré on vyučoval ich otcov; a preto prídu k poznaniu Vykupiteľa svojho a pravých bodov náuky jeho, aby mohli spoznať, ako k nemu prísť a byť spasení.

15 A potom, v ten deň, nebudú sa radovať a vzdávať chválu svojmu Večnému Bohu, svojej askale a svojej spáse? Áno, neobdržia v ten deň silu a výživu z pravého bvínneho kmeňa? Áno, neprídu k pravému stádu Božiemu?

16 Hľa, hovorím vám, áno; budú opäť spomenutí medzi domom Izraela; budú opäť anaštepení na pravý olivovník, pretože sú prirodzenou vetvou olivovníka.

17 A to je to, čo otec náš myslí; a myslí tým, že sa to nestane, pokiaľ nebudú rozptýlení pohanmi; a myslí tým, že to príde prostredníctvom pohanov, aby Pán mohol ukázať moc svoju pohanom, práve preto, že bude azavrhnutý Židmi, čiže domom Izraela.

18 A preto, otec náš nehovoril iba o semene našom, ale tiež o celom dome Izraela, poukazujúc na zmluvu, ktorá bude naplnená v neskorších dňoch; a tú zmluvu Pán učinil s naším otcom Abrahámom, hovoriac: V asemene tvojom budú všetky pokolenia zeme požehnané.

19 A stalo sa, že ja, Nefi, som k nim hovoril mnohé ohľadom vecí týchto; áno, hovoril som k nim ohľadom aznovuzriadenia Židov v neskorších dňoch.

20 A opakoval som im slová aIzaiáša, ktorý hovoril ohľadom znovuzriadenia Židov, čiže domu Izraela; a potom, čo boli znovuzriadení, nebudú už viac uvedení do zmätku, ani nebudú opäť rozptýlení. A stalo sa, že som hovoril mnohé slová k bratom svojim, takže sa upokojili a bpokorili sa pred Pánom.

21 A stalo sa, že znovu hovorili ku mne, hovoriac: Čo znamená vec táto, ktorú videl otec náš v sne? Čo znamená ten astrom, ktorý videl?

22 A ja som im povedal: Predstavuje astrom života.

23 A oni mi povedali: Čo znamená tá atyč zo železa, ktorú otec náš videl, ktorá viedla k stromu?

24 A ja som im povedal, že to je aslovo Božie; a tí, ktorí budú počúvať slovo Božie a budú sa ho pevne bdržať, nikdy nezahynú; ani cpokušenia a ohnivé dšípy eprotivníka ich nemôžu premôcť k slepote a zviesť k zničeniu.

25 A preto som ich ja, Nefi, nabádal, aby adbali na slovo Pána; áno, nabádal som ich zo všetkých síl duše svojej a so všetkou schopnosťou, ktorú som vlastnil, aby dbali na slovo Božie a pamätali na to, aby vždy vo všetkých veciach zachovávali prikázania jeho.

26 A oni mi povedali: Čo znamená tá arieka s vodou, ktorú otec náš videl?

27 A ja som im povedal, že avoda, ktorú otec môj videl, je bšpinavosť; a myseľ jeho bola tak veľmi pohltená inými vecami, že nezbadal špinavosť vody.

28 A povedal som im, že je to strašná apriepasť, ktorá oddeľuje zlovoľných od stromu života, a tiež od svätých Božích.

29 A povedal som im, že to predstavuje oné strašné apeklo, ktoré, ako mi povedal anjel, je pripravené pre zlovoľných.

30 A povedal som im, že otec náš tiež videl, že aspravodlivosť Božia tiež oddeľuje zlovoľných od spravodlivých; a jej jas je ako jas planúceho ohňa, ktorý stúpa hore k Bohu na veky vekov a nemá konca.

31 A oni mi povedali: Znamená táto vec muky tela v dňoch askúšky, alebo to znamená konečný stav duše po bsmrti časného tela, alebo to hovorí o veciach, ktoré sú časné?

32 A stalo sa, že som im povedal, že to predstavuje ako veci časné, tak duchovné; lebo príde deň, kedy musia byť súdení za askutky svoje, áno, dokonca za skutky, ktoré boli vykonané časným telom v ich dňoch skúšky.

33 A preto, ak azomrú v zlovoľnosti svojej, musia byť tiež bzavrhnutí od vecí, ktoré sú duchovné, ktoré prináležia spravodlivosti; a preto musia byť privedení, aby sa postavili pred Bohom, aby boli csúdení za dskutky svoje; a ak ich skutky boli špinavosťou, musia nevyhnutne byť ešpinaví; a ak sú špinaví, musí to tak byť, že nemôžu fprebývať v kráľovstve Božom; keby tomu tak bolo, kráľovstvo Božie by tiež muselo byť špinavé.

34 Ale hľa, hovorím vám, kráľovstvo Božie nie je ašpinavé a žiadna nečistá vec nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho; a preto musí byť nevyhnutne pripravené miesto špinavosti pre to, čo je špinavé.

35 A je pripravené miesto, áno, dokonca to strašné apeklo, o ktorom som hovoril, a bdiabol je jeho strojcom; a preto, konečný stav duší ľudských je prebývať v kráľovstve Božom, alebo byť vyvrhnutí pre onú cspravodlivosť, o ktorej som hovoril.

36 A preto, zlovoľní sú vzdialení od spravodlivých, a tiež od oného astromu života, ktorého ovocie je nesmierne cenné a nesmierne bžiaduce nad všetko iné ovocie; áno, a je to cnajväčší zo všetkých ddarov Božích. A tak som hovoril k bratom svojim. Amen.