1. Nefi 9
predchádzajúce ďalej

Kapitola 9

Nefi zhotovuje dva druhy záznamov – Oba sa nazývajú dosky Nefiho – Väčšie dosky obsahujú svetskú históriu; menšie sa zaoberajú hlavne posvätnými vecami. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A všetky veci tieto otec môj videl a počul, a hovoril, keď prebýval v stane v aúdolí Lemúél, a tiež omnoho viac vecí, ktoré nemôžu byť napísané na týchto doskách.

2 A teraz, ako som hovoril o týchto doskách, hľa, nie sú to dosky, na ktoré činím úplnú správu histórie ľudu svojho; lebo tým adoskám, na ktoré činím úplnú správu o ľude svojom, som dal meno Nefi; a preto sa nazývajú dosky Nefiho, podľa vlastného mena môjho; a tieto dosky sa tiež nazývajú dosky Nefiho.

3 A predsa, dostal som prikázanie od Pána, aby som zhotovil tieto dosky so zvláštnym azámerom, aby tam bola vyrytá správa o bslužbe ľudu môjmu.

4 Na tých druhých doskách má byť vyrytá správa o vláde kráľov a vojnách, a svároch ľudu môjho; a preto sú tieto dosky z väčšej časti o službe; a tie adruhé dosky sú z väčšej časti o vláde kráľov a vojnách, a svároch ľudu môjho.

5 A preto mi Pán prikázal urobiť tieto dosky pre amúdry zámer v ňom, zámer, ktorý ja nepoznám.

6 Ale Pán apozná všetky veci od počiatku; a preto, on pripraví cestu, aby uskutočnil všetky diela svoje medzi deťmi ľudskými; lebo hľa, on má všetku bmoc, aby naplnil všetky slová svoje. A tak tomu je. Amen.