1. Nefi 21
predchádzajúce ďalej

Kapitola 21

Mesiáš bude svetlom pohanom a oslobodí väzňov – Izrael bude zhromaždený mocou v posledných dňoch – Králi budú ich pestúnmi – Porovnaj s Izaiášom 49. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 A znova: Počúvajte, ó vy z domu Izraela, vy všetci, ktorí ste odlomení a vyhnaní pre zlovoľnosť pastierov ľudu môjho; áno, vy všetci, ktorí ste odlomení, ktorí ste rozptýlení za hranice, ktorí ste časťou ľudu môjho, ó dom Izraela. Načúvajte mi, ó aostrovy, a počúvajte, vy ľudia bzďaleka; Pán ma povolal od narodenia; od útrob matky mojej pamätal na meno moje.

2 A on učinil ústa moje podobné ostrému meču; ukryl ma v tieni ruky svojej a učinil zo mňa vyleštený šíp; v tulci svojom ukryl ma.

3 A povedal mi: Ty si aslužobník môj, ó Izrael, v ktorom budem oslávený.

4 Potom som povedal, nadarmo som sa namáhal, vynaložil som silu svoju pre nič a nadarmo; celkom isto je súd môj u Pána a práca moja u Boha môjho.

5 A teraz, hovorí Pán – ktorý ma autváral už v lone, aby som mohol byť služobníkom jeho, aby som opäť priviedol Jákoba k nemu – i keď Izrael ešte nie je zhromaždený, predsa budem vzácnym v očiach Pána a Boh môj bude silou mojou.

6 A on povedal: Je ti ľahké byť služobníkom mojím, aby si vzbudil akmene Jákobove a znovuzriadil zachovaných z Izraela. Dám ťa tiež za bsvetlo cpohanom, aby si mohol byť spásou mojou až do končín zeme.

7 Tak hovorí Pán, Vykupiteľ Izraela, Svätý jeho tomu, kým človek pohŕda, tomu, kto sa bridí národom, služobníkovi panovníkov: Králi uvidia a povstanú, i kniežatá ho budú uctievať, kvôli Pánovi, ktorý je verný.

8 Tak hovorí Pán: Vo vhodnom čase vypočul som vás, ó ostrovy morské, a v deň spásy pomohol som vám; a zachovám vás a dám vám aslužobníka svojho ako zmluvu pre ľud, aby bola založená zem, aby dedičstvom nadobudli dedičstvá spustošené;

9 Aby si mohol povedať aväzňom: Vyjdite; tým, ktorí sedia v btemnote: Ukážte sa. Budú sa pásť pozdĺž ciest a ich cpastva bude na všetkých miestach vysokých.

10 Nebudú hladovať ani žízniť, nebude ich sužovať ani horúčava, ani slnko; lebo ten, ktorý je k nim milosrdný ich povedie, dokonca okolo prameňov vody ich povedie.

11 A učiním všetky hory svoje cestou a ahradské moje budú vyvýšené.

12 A potom, ó dom Izraela, hľa, atíto prídu zďaleka; ajhľa, títo zo severu a zo západu; a títo z krajiny Syene.

13 aSpievajte, ó nebesia; a raduj sa, ó zem; lebo nohy tých, ktorí sú na východe budú upevnené; a prepuknite v spev, ó hory; lebo nebudú už bití viac; lebo Pán utešil ľud svoj a bude milosrdný k sužovaným svojim.

14 Ale hľa, Sion hovoril: Pán ma opustil a Pán môj na mňa zabudol – ale on preukáže, že nezabudol.

15 Lebo môže ažena zabudnúť na dojča svoje, žeby sa nezľutovala nad synom lona svojho? Áno, oni snáď bzabudnú, ja však na teba nezabudnem, ó dom Izraela.

16 Hľa, vyryl som si ťa do adlaní rúk svojich; hradby tvoje sú neustále predo mnou.

17 Deti tvoje náhliť sa budú proti ničiteľom tvojim; a tí, ktorí ťa aspustošili, odídu od teba.

18 Zodvihni oči svoje vôkol a hľaď; všetci títo sa spolu azhromažďujú a prídu k tebe. A akože žijem, hovorí Pán, zaiste sa nimi všetkými odeješ ako ozdobou a ovinieš si ich dokonca ako nevesta.

19 Lebo miesta tvoje pusté a spustošené, a krajina zničenia tvojho budú práve teraz príliš tesné kvôli obyvateľom; a tí, ktorí ťa pohltili budú ďaleko.

20 Deti, ktoré budeš mať potom ako stratíš prvé, povedia znova do uší tvojich: Toto miesto je pre mňa príliš astiesnené; daj mi miesto, aby som mohol prebývať.

21 Potom asi povieš v srdci svojom: Kto mi splodil tieto, keďže stratila som deti svoje a som bopustená, väzeň, a blúdim sem a tam? A kto vychoval týchto? Hľa, zostala som sama; deti tieto, kde boli?

22 Tak hovorí Pán Boh: Hľa, zdvihnem ruku svoju k apohanom, a pozdvihnem bzástavu svoju ľudu; a oni prinesú synov tvojich na crukách svojich a dcéry tvoje budú nesené na ich pleciach.

23 akráli budú bpestúnmi tvojimi a ich kráľovné dojkami tvojimi; sklonia sa pred tebou tvárou svojou k zemi a lízať budú prach z nôh tvojich; a ty spoznáš, že ja som Pán; lebo tí nebudú zahanbení, ktorí ma cočakávajú.

24 Lebo môže byť korisť odňatá mocnému, alebo azákonne uväznení oslobodení?

25 Ale tak hovorí Pán: Dokonca aj uväznení mocnému budú odňatí a korisť hrozného bude oslobodená; lebo ja budem zápasiť s tým, kto zápasí s tebou a zachránim deti tvoje.

26 A ja anakŕmim tých, ktorí ťa utláčajú, ich vlastným mäsom; a vlastnou krvou budú opití ako sladkým vínom; a všetko telo bspozná, že ja, Pán, som tvoj Spasiteľ a tvoj Vykupiteľ, cMocný Jákobov.