2. Nefi 3
predchádzajúce ďalej

Kapitola 3

Jozef v Egypte videl vo videní Nefitov – Prorokoval o Josephovi Smithovi, vidcovi neskorších dní; o Mojžišovi, ktorý vyslobodí Izrael; a o príchode Knihy Mormonovej. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 A teraz hovorím k tebe, Jozef, syn môj aposledný. Ty si sa narodil v pustatine strastí mojich; áno, v dňoch najväčšieho žiaľu môjho ťa matka tvoja porodila.

2 A kiež Pán zasvätí tiež tebe akrajinu túto, ktorá je krajinou najvzácnejšou, pre dedičstvo tvoje a pre dedičstvo semena tvojho s bratmi tvojimi pre bezpečie tvoje naveky, ak je tomu tak, že budete zachovávať prikázania Svätého Izraelského.

3 A teraz, Jozef, môj posledný, ktorého som vyviedol z pustatiny strastí svojich, kiež ti Pán žehná naveky, lebo semeno tvoje nebude úplne azničené.

4 Lebo hľa, ty si ovocie bedier mojich; a ja som potomok aJozefa, ktorý bol ako bzajatec odvedený do Egypta. A veľké boli zmluvy Pánove, ktoré učinil s Jozefom.

5 A preto, Jozef skutočne avidel náš deň. A obdržal od Pána sľub, že z ovocia bedier jeho vzbudí Pán Boh bspravodlivú cvetvu domu Izraela; nie dMesiáša, ale vetvu, ktorá bude odlomená, a predsa bude na ňu pamätané v zmluvách Pána, že sa im v neskorších dňoch prejaví Mesiáš, v duchu moci tak, že budú vyvedení z etemnoty na svetlo – áno, zo skrytej temnoty a zo zajatia na slobodu.

6 Lebo Jozef skutočne svedčil, hovoriac: aVidca vzbudí Pán, môj Boh, ktorý bude vyvoleným vidcom pre ovocie bbedier mojich.

7 Áno, Jozef skutočne hovoril: Tak mi hovorí Pán: Vyvoleného avidca vzbudím z ovocia bedier tvojich; a bude vysoko vážený medzi ovocím bedier tvojich. A jemu dám prikázanie, aby vykonal dielo pre ovocie bedier tvojich, bratov svojich, ktoré bude pre nich veľmi cenné, dokonca ich privedie k poznaniu zmlúv, ktoré som učinil s otcami tvojimi.

8 A dám mu prikázanie, aby nekonal ažiadne iné dielo okrem toho diela, ktoré mu prikážem. A učiním ho veľkým v očiach svojich; lebo bude vykonávať dielo moje.

9 A bude veľký ako aMojžiš, ktorého, ako som hovoril, vzbudím pre vás, aby bvyslobodil ľud môj, ó dom Izraela.

10 A Mojžiša vzbudím, aby vyslobodil ľud tvoj z krajiny egyptskej.

11 Ale vidca vzbudím z ovocia bedier tvojich; a jemu dám amoc priniesť slovo moje semenu bedier tvojich – a nielen priniesť slovo moje, hovorí Pán, ale tiež presvedčiť ich o slove mojom, ktoré už medzi nich vyšlo.

12 A preto, ovocie bedier tvojich bude apísať; a ovocie bedier bJúdových bude cpísať; a to, čo bude napísané ovocím bedier tvojich, a tiež to, čo bude napísané ovocím bedier Júdových, zrastie spolu k dzahanbeniu falošných náuk a ukončeniu sporov, a nastoleniu mieru medzi ovocím bedier tvojich, a eprivedeniu ich v neskorších dňoch k fpoznaniu otcov svojich, a tiež k poznaniu zmlúv mojich, hovorí Pán.

13 A zo slabosti bude učinený silným v onen deň, kedy dielo moje započne medzi všetkým ľudom mojím k znovuzriadeniu teba, ó dom Izraela, hovorí Pán.

14 A tak prorokoval Jozef, hovoriac: Hľa, oného vidca Pán požehná; a tí, ktorí sa budú usilovať vziať mu život, budú uvedení do zmätku; lebo tento sľub, ktorý som obdržal od Pána o ovocí bedier svojich, bude splnený. Hľa, som si istý naplnením tohto sľubu;

15 A on sa bude anazývať po mne; a bude sa bnazývať po otcovi svojom. A bude ako ja; lebo to, čo Pán prinesie rukou jeho, to privedie mocou Pána ľud môj k spáse.

16 Áno, takto prorokoval Jozef: Som si vecou touto istý, dokonca tak ako som si istý sľubom o Mojžišovi; lebo Pán mi povedal: aZachovám semeno tvoje naveky.

17 A Pán hovoril: Vzbudím Mojžiša; a dám mu moc v palici; a dám mu súdnosť v písaní. Avšak, neuvoľním jazyk jeho, aby hovoril mnoho, lebo ho neučiním mocným v hovorení. Ale anapíšem mu zákon svoj prstom vlastnej ruky svojej; a učiním mu bhovorcu.

18 A Pán ku mne tiež prehovoril: Vzbudím vidca pre ovocie bedier tvojich; a učiním mu hovorcu. A ja, hľa, ja dám, aby on napísal zápis o ovocí bedier tvojich, na úžitok ovocia bedier tvojich; a hovorca bedier tvojich to bude oznamovať.

19 A slová, ktoré napíše, budú slovami, ktoré sú podľa múdrosti mojej žiaduce, aby vyšli k aovociu bedier tvojich. A bude to, akoby k nim ovocie bedier tvojich volalo bz prachu; lebo ja poznám ich vieru.

20 A budú avolať z prachu; áno, dokonca pokánie bratom svojim, dokonca potom, čo po nich prídu mnohé pokolenia. A stane sa, že ich volanie sa ponesie, dokonca podľa jednoduchosti ich slov.

21 Pre ich vieru vyjdú ich aslová z úst mojich k ich bratom, ktorí sú ovocím bedier tvojich; a slabosť ich slov učiním silnou skrze ich vieru, takže sa rozpamätajú na zmluvu moju, ktorú som učinil s otcami tvojimi.

22 A teraz hľa, syn môj Jozef, takýmto spôsobom praotec môj aprorokoval.

23 A preto, pre túto zmluvu si požehnaný; lebo semeno tvoje nebude zničené, pretože budú počúvať slová onej knihy.

24 A povstane medzi nimi jeden mocný, ktorý učiní veľa dobra, ako slovom, tak aj skutkom, súc nástrojom v rukách Božích, s nesmiernou vierou, aby vykonal mocné divy a činil to, čo je veľké v očiach Božích, takže uskutoční mnohé znovuzriadenie pre dom Izraela a pre semeno bratov tvojich.

25 A teraz, požehnaný si, Jozef. Hľa, si mladý; a preto počúvaj slová brata svojho, Nefiho, a skutočne sa ti stane podľa slov, ktoré som hovoril. Pamätaj na slová umierajúceho otca svojho. Amen.