Písma
1. Nefi 5


Kapitola 5

Sárija sa ponosuje na Lechího – Obaja sa radujú z návratu svojich synov – Prinášajú obete – Dosky z mosadze obsahujú spisy Mojžišove a prorokov – Dosky označujú Lechího za potomka Jozefovho – Lechí prorokuje ohľadom svojho semena a zachovania dosiek. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A stalo sa, že potom, čo sme išli dole do pustatiny k otcovi nášmu, hľa, on bol naplnený radosťou, a tiež matka moja, aSárija, bola nesmierne potešená, lebo nás skutočne oplakávala.

2 Lebo sa domnievala, že sme zahynuli v pustatine; a tiež sa ponosovala na otca môjho, hovoriac mu, že je mužom vizionárom; hovoriac: Hľa, ty si nás vyviedol z krajiny dedičstva nášho, a synov mojich už niet, a my zahynieme v pustatine.

3 A takýmito slovami sa matka moja ponosovala na otca môjho.

4 A stalo sa, že otec môj hovoril s ňou, hovoriac: Ja viem, že som mužom avizionárom; lebo keby som nebol videl veci Božie vo bvidení, nebol by som spoznal dobrotivosť Božiu, ale zotrval by som v Jeruzaleme a zahynul by som s bratmi svojimi.

5 Ale hľa, obdržal som akrajinu zasľúbenia a z vecí týchto sa radujem; áno, a ja bviem, že Pán zachráni synov mojich z rúk Lábánových a privedie ich znova dole k nám do pustatiny.

6 A takýmito slovami otec môj, Lechí, utešoval matku moju, Sáriju, ohľadom nás, zatiaľ čo my sme putovali pustatinou hore do krajiny Jeruzalem, aby sme získali záznam Židov.

7 A keď sme sa vrátili späť do stanu otca môjho, hľa, ich radosť bola úplná a matka moja bola upokojená.

8 A ona prehovorila, hovoriac: Teraz s istotou viem, že Pán aprikázal manželovi môjmu ujsť do pustatiny; áno, a ja tiež s istotou viem, že Pán ochraňoval synov mojich a zachránil ich z rúk Lábánových, a dal im moc, ktorou mohli buskutočniť vec, ktorú im Pán prikázal. A týmito slovami ona hovorila.

9 A stalo sa, že sa nesmierne radovali a priniesli aobeť a spaľované obete Pánovi; a vzdávali bvďaky Bohu Izraela.

10 A potom, čo vzdali vďaky Bohu Izraela, otec môj, Lechí, vzal záznamy, ktoré boli vyryté na adoskách z mosadze a skúmal ich od začiatku.

11 A uzrel, že obsahujú päť akníh Mojžišových, ktoré podávajú správu o stvorení sveta, a tiež o Adamovi a Eve, ktorí boli našimi prvými rodičmi;

12 A tiež azáznam Židov od počiatku, dokonca až k začiatku vlády Cidkiju, kráľa judského;

13 A tiež proroctvá svätých prorokov od počiatku, dokonca až k začiatku vlády aCidkiju; a tiež mnohé proroctvá, ktoré boli hovorené ústami bJeremiáša.

14 A stalo sa, že otec môj, Lechí, tiež našiel na adoskách z mosadze rodové zoznamy otcov svojich; a preto vedel, že je potomkom bJozefa; áno, dokonca toho Jozefa, ktorý bol synom cJákobovým, ktorý bol dpredaný do Egypta a ktorý bol ezachovaný rukou Pána, aby mohol zachovať otca svojho, Jákoba, a celý dom jeho, aby nezahynuli od hladu.

15 A oni boli tiež avyvedení zo zajatia a z krajiny egyptskej tým istým Bohom, ktorý ich zachoval.

16 A tak otec môj, Lechí, objavil rodové zoznamy otcov svojich. A Lábán bol tiež potomkom aJozefa, a preto on a otcovia jeho viedli tieto záznamy.

17 A teraz, keď otec môj videl všetky veci tieto, bol naplnený Duchom a začal prorokovať ohľadom semena svojho –

18 Že tieto dosky z mosadze vyjdú vpred ku všetkým národom, pokoleniam, jazykom a ľuďom, ktorí sú zo semena jeho.

19 A preto povedal, že tieto dosky z mosadze sa anikdy nerozpadnú; ani časom nestratia nič z lesku svojho. A prorokoval mnoho vecí ohľadom semena svojho.

20 A stalo sa, že až doposiaľ sme ja a otec môj zachovávali prikázania, ktoré nám Pán prikázal.

21 A získali sme záznamy, ktoré nám Pán prikázal, a skúmali sme ich a prišli sme na to, že sú žiaduce; áno, dokonca veľmi acenné pre nás, natoľko, že môžeme bzachovať prikázania Pána deťom svojim.

22 A preto, bola to múdrosť Pána, že ich máme niesť so sebou, keď budeme putovať pustatinou smerom ku krajine zasľúbenia.