1. Nefi 6
predchádzajúce ďalej

Kapitola 6

Nefi píše o veciach Božích – Nefiho zámerom je presvedčiť ľudí, aby prišli k Bohu Abrahámovmu a boli spasení. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A teraz ja, Nefi, nepodávam rodové zoznamy otcov svojich v atejto časti záznamu svojho; ani ich nepodám nikde neskôr na týchto bdoskách, ktoré píšem; lebo sú podané v zázname, ktorý vedie cotec môj; a preto ich nepíšem v tomto diele.

2 Lebo postačí, keď poviem, že sme potomkami aJozefa.

3 A nevadí mi, že podrobne nepodám úplnú správu o všetkých veciach otca môjho, lebo nemôžu byť napísané na adoskách týchto, lebo potrebujem miesto, aby som mohol písať o veciach Božích.

4 Lebo naplnením zámeru môjho je, aby som apresvedčil ľudí, aby bprišli k Bohu Abrahámovmu a Bohu Izákovmu, a Bohu Jákobovmu, a boli spasení.

5 A preto veci, ktoré sa apáčia svetu nepíšem, ale píšem veci, ktoré sa páčia Bohu a tým, ktorí nie sú zo sveta.

6 A preto dávam prikázanie semenu svojmu, aby nezapĺňali dosky tieto vecami, ktoré nemajú cenu pre deti ľudské.