Písma
Náuka a zmluvy 3
predchádzajúce ďalej

Oddiel 3

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1828, týkajúce sa straty 116 strán rukopisu preloženého z prvej časti Knihy Mormonovej, ktorá sa nazývala Kniha Lechího. Prorok zdráhavo dovolil, aby tieto strany prešli z jeho opatery do opatery Martina Harrisa, ktorý slúžil krátke obdobie ako pisár pri prekladaní Knihy Mormonovej. Toto zjavenie bolo dané skrze urím a tummím. (Pozri oddiel 10.)

1–4, Pánova cesta je jeden večný kolobeh; 5–15, Joseph Smith musí činiť pokánie, inak stratí dar prekladať; 16–20, Kniha Mormonova vychádza, aby spasila semeno Lechího.

1 aDiela a plány, a zámery Božie nemôžu byť zmarené ani nemôžu vyjsť navnivoč.

2 Lebo aBoh nekráča po krivolakých chodníkoch, ani sa neobracia napravo ani naľavo, ani sa neodchyľuje od toho, čo povedal, a preto sú chodníky jeho priame a bcesta jeho je jeden večný kolobeh.

3 Pamätaj, pamätaj, že to nie je adielo Božie, čo je zmarené, ale dielo ľudí;

4 Lebo i keď človek môže mať mnohé zjavenia a mať moc činiť mnohé mocné diela, avšak, ak sa achvastá svojou vlastnou silou a pokladá za nič brady Božie, a nasleduje príkazy svojej vlastnej vôle a ctelesných prianí, musí padnúť a privodiť na seba dodplatu spravodlivého Boha.

5 Hľa, boli ti zverené tieto veci, ale aké prísne boli prikázania tebe dané; a spomeň si tiež na prísľuby, ktoré ti boli dané, ak ich neprestúpiš.

6 A hľa, ako často si aprestupoval prikázania a zákony Božie a nasledoval si bpresviedčania ľudí.

7 Lebo, hľa, nemal si sa abáť človeka viac než Boha. I keď ľudia pokladajú za nič rady Božie a bpohŕdajú slovami jeho –

8 Avšak, ty si mal byť verný; a on by vztiahol rameno svoje a posilňoval ťa proti všetkým ohnivým ašípom bprotivníka; a bol by s tebou v každej dobe ctrápenia.

9 Hľa, ty si Joseph, a bol si vyvolený konať dielo Pána, ale pre priestupok, ak nebudeš bdelý, padneš.

10 Ale pamätaj, Boh je milosrdný; takže, čiň pokánie z toho, čo si učinil, čo je proti prikázaniu, ktoré som ti dal, a ty si stále vyvolený a si znova povolaný k dielu;

11 Pokiaľ tak neučiníš, budeš opustený a staneš sa ako ostatní ľudia, a nebudeš už mať žiaden dar.

12 A keď si vydal to, k čomu ti Boh dal dar vidieť a moc aprekladať, vydal si to, čo bolo posvätné, do rúk zlovoľného bmuža,

13 Ktorý pokladal za nič rady Božie a porušil najposvätnejšie sľuby, ktoré boli učinené pred Bohom, a spoliehal sa na svoj vlastný súd a avychvaľoval sa svojou vlastnou múdrosťou.

14 A toto je dôvod, prečo si načas stratil výsady svoje –

15 Lebo si strpel, aby rada avodcu tvojho bola pošliapaná od počiatku.

16 A predsa, dielo moje pôjde ďalej, lebo tak, ako poznanie aSpasiteľa prišlo do sveta skrze bsvedectvo Židov, práve tak príde cpoznanie Spasiteľa k ľudu môjmu –

17 A k aNefitom a Jákobitom, a Jozefitom, a Zórámitom, skrze svedectvo ich otcov –

18 A toto asvedectvo vojde v známosť u bLámánitov a Lemúélitov, a Izmaelitov, ktorí cupadli do neviery pre neprávosť otcov svojich, ktorým Pán strpel, aby dzničili bratov svojich Nefitov pre ich neprávosti a ich ohavnosti.

19 A práve pre tento azámer sú tieto bdosky, ktoré obsahujú tieto záznamy, zachované – aby cprísľuby Pána, ktoré učinil ľudu svojmu, mohli byť naplnené;

20 A aby aLámániti mohli prísť k poznaniu otcov svojich a aby mohli poznať prísľuby Pána, a aby mohli bveriť evanjeliu a cspoliehať sa na zásluhy Ježiša Krista, a byť doslávení skrze vieru v jeho meno a aby, skrze pokánie svoje, mohli byť spasení. Amen.