1. Nefi 1
predchádzajúce ďalej

Prvá kniha Nefiho

Jeho Vláda a Služba

Správa o Lechím a jeho manželke Sáriji, a jeho štyroch synoch, ktorí sa volali (počnúc najstarším) Lámán, Lemúél, Sám a Nefi. Pán varuje Lechího, aby opustil krajinu Jeruzalem, pretože prorokoval ľuďom ohľadom ich neprávosti a oni mu usilujú o život. Zoberie svoju rodinu na tri dni cesty do pustatiny. Nefi berie svojich bratov a vracia sa do krajiny Jeruzalem po záznam Židov. Správa o ich utrpeniach. Berú si za manželky dcéry Izmaelove. Berú svoje rodiny a odchádzajú do pustatiny. Ich utrpenia a strasti v pustatine. Priebeh ich putovania. Prichádzajú k veľkým vodám. Nefiho bratia sa búria proti nemu. On ich zahanbuje a stavia loď. Nazývajú to miesto Hojnosť. Preplavujú sa cez veľké vody do zasľúbenej krajiny, a tak ďalej. Toto je podľa správy Nefiho; alebo inými slovami, ja, Nefi, som napísal tento záznam.

Kapitola 1

Nefi začína viesť záznam o svojom ľude – Lechí vidí vo videní ohnivý stĺp a číta z knihy proroctva – Chváli Boha, predpovedá príchod Mesiáša a prorokuje zničenie Jeruzalema – Je prenasledovaný Židmi. Okolo roku 600 pred Kr.

1 Ja, aNefi, narodil som sa bdobrým crodičom, takže som bol dvyučovaný máličko vo všetkých vedomostiach otca svojho; a videl som mnoho estrastí v priebehu dní svojich, predsa len som mal vysokú priazeň Pána po všetky dni svoje; áno, mal som veľkú znalosť dobrotivosti a ftajomstiev Božích, takže činím gzáznam o svojom konaní za dní svojich.

2 Áno, činím záznam v ajazyku otca svojho, ktorý pozostáva z vedomosti Židov a jazyka Egypťanov.

3 A ja viem, že záznam, ktorý činím je apravdivý; a činím ho svojou vlastnou rukou; a činím ho podľa znalostí svojich.

4 Lebo stalo sa na začiatku aprvého roku vlády bCidkiju, kráľa judského, (otec môj, Lechí, prebýval v cJeruzaleme po všetky dni svoje); a v tom istom roku prišlo mnoho dprorokov, prorokujúcich ľuďom, že musia činiť pokánie, inak veľké mesto eJeruzalem musí byť zničené.

5 A preto, stalo sa, že otec môj, aLechí, keď vyšiel, modlil sa k Pánovi, áno, dokonca celým bsrdcom svojím, za ľud svoj.

6 A stalo sa, že keď sa modlil k Pánovi, priblížil sa ohnivý astĺp a zotrvával na skale pred ním; a on videl a počul mnohé; a pre veci, ktoré videl a počul, triasol sa a chvel nesmierne.

7 A stalo sa, že sa vrátil do svojho vlastného domu v Jeruzaleme; a vrhol sa na svoje lôžko, lebo ho apremohol Duch a veci, ktoré videl.

8 A keď bol takto premožený oným Duchom, bol unesený vo avidení, dokonca, že videl bnebesia otvorené, a poznal, že vidí Boha sedieť na svojom tróne, obklopeného nespočetnými zástupmi anjelov, ako ospevujú a chvália Boha svojho.

9 A stalo sa, že videl Jedného zostupovať z prostriedku neba a uzrel, že jeho ažiara prevyšuje slnko na poludnie.

10 A tiež videl advanásť ďalších, ktorí ho nasledovali, a ich jas presiahol jas hviezd na oblohe.

11 A zostúpili dole a vyšli po tvári zeme; a ten prvý prišiel a postavil sa pred otca môjho, a dal mu aknihu, a vyzval ho, aby čítal.

12 A stalo sa, že keď čítal, bol naplnený aDuchom Pána.

13 A čítal, hovoriac: Beda ti, beda ti, Jeruzalem, lebo som videl aohavnosti tvoje! Áno, a mnohé veci čítal otec môj ohľadom bJeruzalema – že bude zničený, a tiež obyvatelia jeho; mnohí zahynú mečom a mnohí budú codvedení do zajatia do Babylonu.

14 A stalo sa, že potom, čo otec môj čítal a videl mnohé veľké a podivuhodné veci, volal mnohé veci k Pánovi; ako: Veľké a podivuhodné sú diela tvoje, ó, Pane Bože Všemohúci! Trón tvoj je vysoko na nebesiach, a moc tvoja a dobrotivosť, a milosrdenstvo je nad všetkými obyvateľmi zeme; a pretože ty si milosrdný, nestrpíš, aby tí, ktorí k tebe aprichádzajú, zahynuli!

15 A týmto spôsobom otec môj hovoril, keď chválil Boha svojho; lebo duša jeho sa radovala, a celé srdce jeho bolo naplnené ohľadom vecí, ktoré videl, áno, ktoré mu Pán ukázal.

16 A teraz ja, Nefi, nečiním úplnú správu o veciach, ktoré otec môj napísal, lebo napísal mnohé veci o tom, čo videl vo videniach a v snoch; a tiež napísal mnohé veci z toho, čo aprorokoval a hovoril k svojim deťom, o čom ja nečiním úplnú správu.

17 Ale učiním správu o svojom konaní za dní svojich. Hľa, činím askrátenie bzáznamu otca svojho na doskách, ktoré som zhotovil vlastnými rukami svojimi; a preto, len čo skrátim záznam otca svojho, potom učiním správu o svojom vlastnom živote.

18 Takže, chcel by som, aby ste vedeli, že potom, čo Pán ukázal toľko veľa podivuhodných vecí otcovi môjmu, Lechímu, áno, ohľadom azničenia Jeruzalema, hľa, on vyšiel medzi ľud a začal bprorokovať a hlásať ohľadom tých vecí, ktoré videl a počul.

19 A stalo sa, že sa mu Židia aposmievali kvôli veciam, ktoré svedčil o nich; lebo skutočne svedčil o ich zlovoľnosti a o ich ohavnostiach; a svedčil, že veci, ktoré videl a počul, a tiež veci, ktoré čítal v knihe, ukazujú zreteľne na príchod bMesiáša, a tiež na vykúpenie sveta.

20 A keď Židia počuli veci tieto, rozhnevali sa na neho; áno, dokonca tak, ako na prorokov za stara, ktorých avyvrhovali a kameňovali, a zabíjali; a tiež usilovali o jeho život, aby ho oň pripravili. Ale hľa, ja, Nefi, vám ukážem, že láskyplné bmilosrdenstvá Pána sú nad všetkými tými, ktorých si on vyvolil pre ich vieru, aby ich učinil mocnými, dokonca až k moci vyslobodenia.