Písma
Eter 1
predchádzajúce ďalej


Kniha Eterova

Záznam Járeditov vyňatý z dvadsiatich štyroch dosiek nájdených ľudom Limhiho za dní kráľa Mosiáša.

Kapitola 1

Moroni skracuje zápisy Eterove – Uvádzajú sa Eterove rodové zoznamy – Jazyk Járeditov nie je pri babylonskej veži zmätený – Pán sľubuje, že ich privedie do vyvolenej krajiny a učiní z nich veľký národ.

1 A teraz ja, aMoroni, pokračujem, aby som podal správu o oných dávnych obyvateľoch, ktorí boli zničení brukou Pána na tvári krajiny tejto severnej.

2 A správu svoju preberám z advadsiatich a štyroch dosiek, ktoré našiel ľud Limhiho, a nazýva sa Kniha Eterova.

3 A pretože si myslím, že prvá časť záznamu tohto, ktorá hovorí o stvorení sveta, a tiež Adama, a ktorá podáva správu od onej doby až po veľkú avežu a o všetkých veciach, ktoré sa prihodili medzi deťmi ľudskými až do onej doby, sa nachádza medzi Židmi –

4 Takže nepíšem oné veci, ktoré sa prihodili odo adní Adama až do onej doby; ale nachádzajú sa na doskách; a kto ich nájde, ten bude mať moc, aby mohol získať úplnú správu.

5 Ale hľa, ja nepodávam úplnú správu, ale časť správy podávam, od veže až do doby, kedy boli zničení.

6 A týmto spôsobom podávam správu. Ten, kto napísal tento záznam, bol aEter, a on bol potomkom Koriantorovým.

7 Koriantor bol synom Moronovým.

8 A Moron bol synom Etemovým.

9 A Etem bol synom Ahovým.

10 A Aha bol synom Šétovým.

11 A Šét bol synom Šiblonovým.

12 A Šiblon bol synom Komovým.

13 A Kom bol synom Koriantumovým.

14 A Koriantum bol synom Amnigaddovým.

15 A Amnigadda bol synom Áronovým.

16 A Áron bol potomkom Hetovým, ktorý bol synom Heartomovým.

17 A Heartom bol synom Libovým.

18 A Lib bol synom Kíšovým.

19 A Kíš bol synom Koromovým.

20 A Korom bol synom Léviho.

21 A Lévi bol synom Kimovým.

22 A Kim bol synom Moriantonovým.

23 A Morianton bol potomkom Riplakišovým.

24 A Riplakiš bol synom Šézovým.

25 A Šéz bol synom Hetovým.

26 A Het bol synom Komovým.

27 A Kom bol synom Koriantumovým.

28 A Koriantum bol synom Emerovým.

29 A Emer bol synom Ómerovým.

30 A Ómer bol synom Šulovým.

31 A Šul bol synom Kibovým.

32 A Kib bol synom Oriaovým, ktorý bol synom Járedovým;

33 Ktorý to aJáred odišiel s bratom svojím a ich rodinami, s niekoľkými ďalšími a ich rodinami od veľkej veže v dobe, kedy Pán bzmiatol jazyk ľudí a v hneve svojom prisahal, že budú rozptýlení po celej ctvári zeme; a podľa slova Pánovho boli ľudia rozptýlení.

34 A pretože abrat Járedov bol statný a mocný muž a mal u Pána veľkú priazeň, Járed, brat jeho, mu povedal: Volaj k Pánovi, aby nás nezmiatol, takže by sme nemohli rozumieť slovám svojim.

35 A stalo sa, že brat Járedov volal k Pánovi a Pán mal súcit s Járedom; takže nezmiatol jazyk Járedov; a Járed a brat jeho neboli zmätení.

36 Potom povedal Járed bratovi svojmu: Volaj znova k Pánovi a on snáď odvráti hnev svoj od tých, ktorí sú priateľmi našimi, aby nezmiatol ich jazyk.

37 A stalo sa, že brat Járedov volal k Pánovi a Pán mal súcit s ich priateľmi a s ich rodinami tiež, takže neboli zmätení.

38 A stalo sa, že Járed znova prehovoril k bratovi svojmu, hovoriac: Choď a pýtaj sa Pána, či nás vyženie z krajiny, a ak nás vyženie z krajiny, volaj k nemu, kam máme ísť. A kto vie, či nás Pán nezavedie do krajiny, ktorá je avyvolená nad všetky na zemi? A ak je tomu tak, buďme Pánovi verní, aby sme ju obdržať mohli ako dedičstvo svoje.

39 A stalo sa, že brat Járedov volal k Pánovi podľa toho, čo bolo vyrieknuté ústami Járedovými.

40 A stalo sa, že Pán vypočul brata Járedovho a mal s ním súcit, a povedal mu:

41 Choď a zhromaždi stáda svoje, ako samcov, tak samice všetkého druhu; a tiež semená zeme všetkého druhu; a arodiny svoje; a tiež Járeda, brata svojho, a rodinu jeho; a tiež bpriateľov svojich a ich rodiny a priateľov Járedových a ich rodiny.

42 A až toto učiníš, apôjdeš v ich čele dole do údolia, ktoré je na severe. A tam sa stretnem s tebou a pôjdem bpred tebou do krajiny, ktorá je cvyvolená nad všetky krajiny sveta.

43 A tam požehnám tebe aj semenu tvojmu, a vzbudím pre seba zo semena tvojho a zo semena brata tvojho, a z tých, ktorí pôjdu s tebou, veľký národ. A na celej tvári zeme nebude väčšieho národa než národ, ktorý vzbudím pre seba zo semena tvojho. A to pre teba učiním, pretože si ku mne po tento dlhý čas volal.