Písma
Eter 2
predchádzajúce ďalej

Kapitola 2

Járediti sa pripravujú na svoju cestu do zasľúbenej krajiny – Je to vyvolená krajina, kde ľudia musia slúžiť Kristovi, alebo byť vyhladení – Pán tri hodiny hovorí s bratom Járedovým – Járediti stavajú člny – Pán žiada brata Járedovho, aby navrhol, ako budú člny osvetlené.

1 A stalo sa, že Járed a brat jeho a ich rodiny, a tiež priatelia Járeda a brata jeho a ich rodiny, zišli so stádami svojimi, ktoré zhromaždili, samcami a samicami všetkého druhu, do údolia, ktoré bolo severne (a to údolie sa volalo aNimrod, súc pomenované po onom mocnom lovcovi).

2 A tiež kládli pasce a nachytali vtáctvo vo vzduchu; a tiež pripravili nádobu, v ktorej so sebou niesli ryby vodné.

3 A tiež so sebou vzali deseret, čo vyložené je včela medonosná; a tak so sebou niesli roje včiel a všelijaké druhy toho, čo bolo na tvári krajiny, semená všetkého druhu.

4 A stalo sa, že keď zišli do údolia Nimrod, Pán zostúpil a hovoril s bratom Járedovým; a bol v aoblaku a brat Járedov ho nevidel.

5 A stalo sa, že Pán im prikázal, aby išli do pustatiny, áno, do onej časti, kde človek nikdy nebol. A stalo sa, že Pán išiel pred nimi a hovoril s nimi, keď stál v aoblaku, a dával pokyny, kadiaľ majú putovať.

6 A stalo sa, že putovali pustatinou a stavali člny, v ktorých sa preplavili cez mnoho vôd, súc neustále riadení rukou Pána.

7 A Pán nestrpel, aby sa zastavili za morom v pustatine, ale chcel, aby prišli až do akrajiny zasľúbenia, ktorá bola vyvolená nad všetky iné krajiny a ktorú Pán Boh zachoval pre ľud spravodlivý.

8 A prisahal v hneve svojom bratovi Járedovmu, že tí, ktorí by vlastnili túto krajinu zasľúbenia od onej doby naďalej a naveky, budú aslúžiť jemu, pravému a jedinému Bohu, inak budú bvyhladení, až na nich príde plnosť hnevu jeho.

9 A teraz, môžeme vidieť nariadenia Božie ohľadom krajiny tejto, že je to krajina zasľúbenia; a každý národ, ktorý ju bude vlastniť, bude slúžiť Bohu, inak budú vyhladení, keď na nich príde plnosť hnevu jeho. A plnosť hnevu jeho na nich zostúpi, keď dozrejú v neprávosti.

10 Lebo hľa, toto je krajina, ktorá je vyvolená nad všetky iné krajiny; a preto, kto ju vlastní, bude slúžiť Bohu, inak bude vyhladený; lebo to je večné nariadenie Božie. A až keď bude aplnosť neprávosti medzi deťmi krajiny tejto, vtedy budú bvyhladené.

11 A toto prichádza k vám, ó apohania, aby ste mohli poznať nariadenia Božie – aby ste mohli činiť pokánie a nepokračovať v neprávostiach svojich až do plnosti, aby ste na seba neprivodili plnosť hnevu Božieho, ako to doteraz činili obyvatelia krajiny tejto.

12 Hľa, toto je krajina vyvolená a každý národ, ktorý ju bude vlastniť, bude aoslobodený z poroby a zo zajatia, a od všetkých ostatných národov pod nebom, ak budú bslúžiť iba Bohu krajiny tejto, ktorý je Ježiš Kristus a ktorý sa prejavil tými vecami, ktoré sme napísali.

13 A teraz, pokračujem v zázname svojom; lebo hľa, stalo sa, že Pán priviedol Járeda a bratov jeho až k onému veľkému moru, ktoré rozdeľuje krajiny. A keď prišli k moru, vztýčili stany svoje; a nazvali oné miesto Moriankumer; a prebývali v stanoch, a prebývali v stanoch pri pobreží po dobu štyroch rokov.

14 A stalo sa ku koncu oných štyroch rokov, že Pán znova prišiel k bratovi Járedovmu a stál v oblaku, a hovoril s ním. A po dobu troch hodín hovoril Pán s bratom Járedovým a atrestal ho, pretože nepamätal na to, aby bvzýval meno Pánovo.

15 A brat Járedov činil pokánie zo zla, ktoré učinil, a vzýval meno Pánovo za bratov svojich, ktorí boli s ním. A Pán mu povedal: Odpustím tebe a bratom tvojim ich hriechy; ale nebudete už viac hrešiť, lebo si budete pamätať, že aDuch môj sa nebude stále s človekom bnamáhať; a preto, ak budete hrešiť až do plnej zrelosti, budete z prítomnosti Pánovej odrezaní. A toto sú myšlienky moje ohľadom krajiny, ktorú vám dám ako dedičstvo vaše; lebo to bude krajina cvyvolená nad všetky iné krajiny.

16 A Pán povedal: Choďte pracovať a stavajte člny rovnakým spôsobom, akým ste stavali doteraz. A stalo sa, že brat Járedov išiel pracovať, a tiež bratia jeho, a postavili člny rovnakým spôsobom, akým už stavali, podľa apokynov Pána. A boli malé a na vode boli ľahké, rovnako ako je na vode ľahký vták.

17 A boli postavené takým spôsobom, že boli nesmierne autesnené, dokonca tak, že by udržali vodu ako nádoba; a dno ich bolo utesnené ako nádoba; a boky ich boli utesnené ako nádoba; a konce ich boli špicaté; a ich vrch bol tesný ako nádoba; a ich dĺžka bola dĺžkou stromu; a ich vchod, keď bol zavretý, bol utesnený ako nádoba.

18 A stalo sa, že brat Járedov volal k Pánovi, hovoriac: Ó Pane, vykonal som prácu, ktorú si mi prikázal, a vyrobil som člny podľa toho, ako si mi nariadil.

19 A hľa, ó Pane, nie je v nich žiadneho svetla; kam sa poplavíme? A tiež zahynieme, lebo v nich nemôžeme dýchať, iba vzduch, ktorý je v nich; takže zahynieme.

20 A Pán hovoril bratovi Járedovmu: Hľa, urobíš otvor hore, a tiež dole; a keď budete trpieť kvôli vzduchu, odkryjete otvor a získate vzduch. A ak sa stane, že na vás príde voda, hľa, uzatvoríte otvor, aby ste v záplave nezahynuli.

21 A stalo sa, že brat Járedov učinil tak, ako Pán prikázal.

22 A volal znova k Pánovi, hovoriac: Ó Pane, hľa, učinil som tak, ako si mi prikázal; a pripravil som plavidlá pre ľud svoj, a hľa, niet v nich žiadneho svetla. Hľa, ó Pane, ty strpíš, aby sme preplávali túto veľkú vodu v temnote?

23 A Pán povedal bratovi Járedovmu: Čo chceš, aby som učinil, aby ste mali v plavidlách svojich svetlo? Lebo hľa, okná mať nemôžete, lebo tie by sa roztrieštili na kusy; ani so sebou nebudete brať oheň, lebo nebudete plávať pri svetle ohňa.

24 Lebo hľa, budete ako veľryba uprostred mora; lebo vlny ako hory sa o vás budú trieštiť. A predsa ja vás znova vyvediem z hlbín morských; lebo avetry vychádzajú z úst mojich, a tiež bdažde a záplavy posielam ja.

25 A hľa, pripravujem vás na veci tieto; lebo nemôžete preplávať túto veľkú hĺbku, iba ak vás pripravím na vlny morské a na vetry, ktoré dujú, a na záplavy, ktoré prídu. Takže, čo chceš, aby som pre vás pripravil, aby ste mohli mať svetlo, keď budete pohltení v hlbinách morských?